Ansöka om skilsmässa

Att skilja sig i Sverige är relativt enkelt och det går relativt snabbt (framför allt i förhållande på hur det ser ut i andra länder). Det första steget är, när man bestämt sig för att skilja sig, att ansöka om skilsmässa. Det är tingsrätten som har att ta ställning till en ansökan om äktenskapsskillnad, vare sig den är gemensam eller endast från ena parten. Tingsrätten kan i anslutning till sin prövning av en sådan ansökan även ta ställning till andra frågor som uppkommer i samband med en äktenskapsskillnad så som bodelning eller vårdnad, boende och umgänge med barn. Detta kommer att behandlas närmare i kommande inlägg. Låt oss titta närmare på just ansökan om skilsmässa. Det finns två sätt att ansöka om äktenskapsskillnad, gemensamt eller enskilt. En gemensam ansökan innebär att båda parter är överens och att båda parter skriver under ansökan. Det går till på följande sätt:

1. Ni tar kontakt med Skatteverket och beställer varsitt personbevis med ändamål äktenskapsskillnad. Enklast är att ringa till talsvar 0771-567 567 eller att beställa direkt via Skatteverkets hemsida

2. Därefter fyller ni i dokumentet gemensam ansökan om äktenskapsskillnad

3. Dessa dokument, dvs. vardera respektives personbevis samt ansökan inlämnas till den tingsrätt där ni var mantalsskrivna 30:e november föregående år.

4. Ansökningsavgiften, för nuvarande 900 kr, ska samtidigt betalas. Det går också att posta in dokumenten och betala via PG/BG. Observera att ärendet handläggs först då betalning inkommit.

Om endast ena parten vill skilja sig är det samma ansökan som används med skillnaden att bara den ena parten skriver under och skickar in den till tingsrätten. Detta finns reglerat i 5 kap 1 och 2 §§ äktenskapsbalken. Det är alltså inget krav att båda parter ska skriva under ansökan om äktenskapsskillnad. Tingsrätten kommer då efter att de fått in yrkandet om äktenskapsskillnad att söka delge den andre maken en s.k. stämningsansökan.

Äktenskapsskillnad med betänketid
Tingsrätten kan inte döma till äktenskapsskillnad mellan er förrän en betänketid om minst sex månader förflutit om:
• någon av er varaktigt bor tillsammans med eget/egna barn under 16 år och har vårdnaden om barnet/barnen
• båda makarna begär betänketid Betänketid löper alltid på ett äktenskap om ansökan är enskild (se 5 kap 2 § ÄktB).

När du lämnat in ansökan kommer ni att få ett meddelande från tingsrätten. I detta står det vilken dag betänketiden börjar och vilka dagar som är den första respektive den sista dagen som ni kan fullfölja ansökan och tingsrättens målnummer.

Att fullfölja ansökan betyder att ni på nytt måste skicka in en ansökan till tingsrätten där det framgår att ni fortfarande vill skiljas. I ansökan skall ni ange att ni vill fullfölja ansökan om äktenskapsskillnad och ange tingsrättens målnummer.

Om ni fullföljer ansökan måste ni bifoga nya personbevis för er båda. Om inte någon av er fullföljer ansökan inom ett år från det att betänketiden börjat, avskrivs målet hos tingsrätten och ni är då fortfarande gifta med varandra.

När de sex månaderna har gått kan domstolen sedermera meddela dom om äktenskapsskillnad om någon av er framställer yrkande om det (se 5 kap 3 § ÄktB). I detta fall finns det inget krav på bådas undertecknande utan det räcker med att en av er skickar ansökan om fullföljande.

Äktenskapsskillnad utan betänketid
Tingsrätten kan döma till äktenskapsskillnad mellan er utan föregående betänketid om:
• ingen av er har vårdnaden om och varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år (se 5 kap 1 § ÄktB).
• ni lever åtskilda sedan minst två år, oavsett om ni har barn under 16 år eller inte. Om ni levt åtskilda sedan minst två år måste ni kunna styrka detta. Detta kan bl.a. ske genom utdrag ur folkbokföringen.

När man ansöker om skilsmässa uppstår den kritiska tidpunkten, eller brytdagen som den också brukar kallas. Detta utgör utgångspunkten för bodelningen och det är denna dag som bestämmer vilka tillgångar/skulder som ska beaktas i bodelningen och till vilket värde.

I de fall ett sambopar ska separeras finns det ingen domstol eller myndighet som behöver pröva separationen. Det blir desto viktigare att känna till reglerna kring bodelning och de skyldigheter respektive rättigheter man har enligt sambolagen.

Om ansökan om skilsmässa kan ses som ett enkelt förfarande är följande steg mer komplexa och brukar kräva mer tid i anspråk. När man ansökt om skilsmässa ska man ta ställning till en mängd olika frågor, bland andra hur bodelningen kommer att ske, då det finns barn hur boendet, umgänget och vårdnaden kommer att bestämmas, även underhållsfrågan är en viktig punkt att sätta sig in i för att kunna avgöra hur det kommer att lösas i framtiden.

Med den erfarenhet vi har av sådana ärenden är att de personer som informerat sig och har en förutsebarhet kring sin skilsmässa eller separation har de bästa förutsättningarna att kunna nå en hållbar lösning. Detta kan ske i samförstånd eller med hjälp av jurist. Oavsett vilken väg man tar är det en stark rekommendation att ta kontakt med en jurist redan i det inledande skedet så att man får en klar bild över just sin situation så att man kan undvika onödiga fallgropar och tvister.

Fler artiklar

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man är kär och framtiden med ens partner ser ljus ut så kan det vara svårt, för att inte säga otänkbart, att fundera över vad som kan hända den dag kärleken eventuellt tar slut. Man tänker ofta inte på de konsekvenser som kommer av att man gifter sig eller blir sambo. Man bör dock noga tänka på vad som kan hända när en relation tar slut och hur man på bästa sätt ser till att det finns så lite som möjligt att kunna bråka om.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR