Arbetstagare – ”underdog” i arbetsrätten

Arbetsrätten är ett rättsområde som de flesta har en relation till. Det är också ett rättsområde som tilltalar mig då det är varierande och inget ärende är det andra likt.

Trots att ärendena skiljer sig åt finns det några faktorer som ofta är återkommande, nämligen parternas styrkeförhållanden. Det är nog ingen överraskning för någon att det är arbetsgivaren som i de flesta fall sitter med de starkaste korten. Det är också detta som skiljer arbetsrätten från andra rättsområden.

Styrkeförhållanden i arbetstvisten

Låt mig illustrera utifrån ett traditionellt arbetsrättslig ärende, nämligen där arbetstagaren blir uppsagd eller avskedad på ett sätt var man kan ifrågasätta ifall det finns saklig grund för åtgärden. I detta fall befinner sig arbetstagaren i underläge mot arbetsgivaren då det oftast är arbetsgivaren som ”sitter” på bevisningen. I praktiken är det arbetsgivaren som har tillgång till mail och handlingar samt kan påverka f.d. kollegors uppgifter.

Arbetsgivaren har oftast ett starkt ekonomiskt övertag gentemot den enskilde arbetstagaren. Detta är inte svårare än att de flesta företag sitter på en större kassakista än en enskild arbetstagare och har råd att driva processer både längre och hårdare. Visserligen kan en uppsagd arbetstagare beviljas rättshjälp om de har en svag ekonomi men eftersom arbetsrättsliga tvister undantagits i hemförsäkringens rättsskydd så tvingas arbetstagaren inte alltför sällan betala ur egen ficka för juridiskt ombud.

Det övertag arbetsgivaren har som kanske är svårast att förhålla sig till är det emotionella övertaget. För företaget (för det är oftast företag) är det nästan alltid en fråga om kronor och ören. För arbetstagaren är tvisten oftast helt avgörande för dennes försörjningsmöjligheter. Även arbetstagarens framtida anställbarhet är något som avgörs.

Hur förhåller jag mig till styrkeförhållandena?

Då jag företräder arbetstagare måste jag alltid förhålla mig till de förutsättningar styrkeförhållandena medför. Min klient, som precis blivit av med sitt jobb, är ekonomiskt pressad, förtvivlad och kränkt och har gett mig i uppdrag att vända en svår situation till något positivt.

Min första målsättning är alltid att försöka förmå parterna att lösa tvisten utanför domstolen. Vid en förlikningsförhandling måste hänsyn tas till hur stor sannolikheten är att klienten vinner en eventuell domstolsprocess och vad klienten skulle kunna få i form av skadestånd för det fallet de vann fullt ut.

Mitt uppdrag är att värna om klientens bästa. Jag måste sätta mig in i deras situation och tänka på deras framtid. Jag måste också ha i åtanke den enorma påfrestning en segdragen förhandling kan innebära för min klient.

Ibland når dock inte förlikningen ända fram. En svår avvägning är de fall var man fått ett förlikningsbud klienten inte är nöjd med men som ändå inte är, ur ett juridiskt perspektiv, helt dåligt. Ska man då sätta igång en domstolsprocess? Ska jag stämma arbetsgivaren? Det är oftast här min ombudsroll ställs på sin spets och jag måste verka för att klienten kan fatta ett så välavvägt och välinformerat beslut som möjligt där inte känslorna ensidigt dikterar villkoren.

Fortsätter processen i domstol så ändras förutsättningarna en aning. Processen löper sakta mot dagen för huvudförhandling var bevisen ska ställas mot varandra och en vinnare ska koras. Insatserna är nu högre då rättegångskostnaderna tickar på för vardera partens juridiska ombud och förlorande parten riskerar att få plocka upp notan. Dock förändras inte min roll, jag måste fortfarande utifrån min klients förutsättningar verka för bästa möjliga resultat.

För att förstå förutsättningarna måste jag helt enkelt lära känna klienten. Varje person har sin historia och sina förväntningar. Jag kan juridiken medan klienten känner arbetsgivaren. Känslomässigt gör jag mina klienters problem till mina problem. Vi är underdogs som måste samarbeta för att nå bästa möjliga resultat. Det är också så jag vill ha det.

/ Tomas Lesniewski, arbetsrättsjurist
Klicka här om du önskar komma i kontakt med Tomas

Fler artiklar

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR