Arvsrättsliga termer och ord

Arvsrättsliga termer och ord

Vid en persons bortgång är det mycket som ska ordnas, inte minst med det ekonomiska och juridiska. Rätt snabbt kan man känna sig vilsen kring de rätt likartade termer och ord som förekommer på det arvsrättsliga området. Förhoppningsvis kan nedanstående korta förklaring av arvsrättsliga termer och ord hjälpa till:

  • Bouppteckning: Den handling som ska upprättas efter en persons bortgång. Handlingen ska ange den s.k. dödsbodelägarkretsen, dvs. vilka personer som ingår i dödsboet, samt vilka tillgångar och skulder den avlidne hade på sin dödsdag. För det fall den avlidne var gift vid sitt frånfälle ska även den efterlevande makens tillgångar och skulder anges. Handlingen ska skickas in till Skatteverket och fungerar som en legitimationshandling gentemot utomstående parter för dödsboet då den visar vilka som får agera i dödsboets namn.
  • Bouppteckningsförrättning: Det mötet som hålls mellan de kallade dödsbodelägarna och där bouppteckningen gås igenom innan den skickas in för registrering till Skatteverket. Samtliga dödsbodelägare ska ha kallats till förrättningen och meddela huruvida de avser att närvara eller inte.
  • Bodelning: För det fall den avlidne var gift och det föreligger giftorättsgemenskap mellan makarna kan en bodelning ske precis som vid en skilsmässa. Bodelningen sker då mellan den efterlevande maken och den avlidnes arvingar och/eller universella testamentstagare som träder i den avlidnes ställe. Efterlevande make kan begära att det inte ska ske någon bodelning innebärande att hen får behålla allt eller delar av sitt giftorättsgods varför detsamma inte blir föremål för delning, se i denna del 12 kap. 2 § äktenskapsbalken. För det fall det enbart fanns enskild egendom mellan makarna sker ingen bodelning. Bodelning av giftorättsgodset innebär att efterlevande maken i vissa fall får tillgodogöra sig en del av dödsboets tillgångar innan den kvarvarande kvarlåtenskapen fördelas enligt lag eller testamente. Efterlevande sambo kan enbart begära bodelning i sambornas gemensamma bostad och bohag under förutsättning att desamma har införskaffats för gemensam användning och det inte finns något samboavtal som samborna undertecknat.
  • Arvskifte: Den handling som anger hur kvarlåtenskapen, dvs. den avlidnes förmögenhet, ska fördelas mellan dödsbodelägarna. I handlingen anges vem som ska få vad varför arvskiftet också ibland blir är en s.k. fångeshandling, dvs. ett bevis på ägande. Arvskiftet ska därför skickas in till tex. Lantmäteriet, bostadsrättsföreningen eller hyresvärd för det fall en av dödsbodelägarna ska tilldelas en tillgång som tillhörde dödsboet. Det är också en anvisning för bankerna om hur de finansiella medlen ska fördelas. Arvskiftet avslutar även dödsboet. Ibland kan delskiften upprättas om dödsbodelägarna bara vill fördela en viss tillgång.
  • Boutredningsman: För det fall dödsbodelägarna inte kan komma överens om bouppteckning, arvskifte eller av andra anledningar vill få hjälp med dödsboet kan tingsrätten på ansökan av dödsbodelägare utse en boutredningsman som går in och tar över förvaltningen av dödsboet. Boutredningsmannen kan också fördela arvet. Boutredningsmannen har rätt till ersättning för sitt arbete och vilken tas ur dödsboets medel. Boutredningsman ska inte förväxlas med en bodelningsförrättare som istället tvångsvis kan meddela ett bodelningsbeslut för det fall makar vid skilsmässa inte kan komma överens.

Om du har fler frågor kring just arvsrätt är du välkommen att ringa oss på Juristjouren för rådgivning på 0771-333 444.

Läs mer:

Dödsfall – Juristjouren.se

Bouppteckning – Juristjouren.se

Arvskifte – Juristjouren.se

Arvsrätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Vem får hunden vid en separation?

Vem får hunden vid en separation?

Frågan om vad som händer med ett husdjur vid en separation eller skilsmässa blir allt vanligare. Allt fler hushåll skaffar hund eller något annat husdjur och vid en skilsmässa/separation kan det finnas väldigt mycket känslor med i bilden. En hund är ofta som en...

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man är kär och framtiden med ens partner ser ljus ut så kan det vara svårt, för att inte säga otänkbart, att fundera över vad som kan hända den dag kärleken eventuellt tar slut. Man tänker ofta inte på de konsekvenser som kommer av att man gifter sig eller blir sambo. Man bör dock noga tänka på vad som kan hända när en relation tar slut och hur man på bästa sätt ser till att det finns så lite som möjligt att kunna bråka om.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR