Arvsrättsliga termer och ord

Vid en persons bortgång är det mycket som ska ordnas, inte minst med det ekonomiska och juridiska. Rätt snabbt kan man känna sig vilsen kring de rätt likartade termer och ord som förekommer på det arvsrättsliga området. Förhoppningsvis kan nedanstående korta lexikon guida dig i den arvsrättsliga språkdjungeln.

Bouppteckning: Den handling som ska upprättas efter en persons bortgång. Handlingen ska ange den s.k. dödsbodelägarkretsen, dvs. vilka personer som ingår i dödsboet, samt vilka tillgångar och skulder den avlidne hade på sin dödsdag. För det fall den avlidne var gift vid sitt frånfälle ska även den efterlevande makens tillgångar och skulder anges. Handlingen ska skickas in till Skatteverket och fungerar som en legitimationshandling gentemot utomstående parter för dödsboet då den visar vilka som får agera i dödsboets namn.

Bouppteckningsförrättning: Det mötet som hålls mellan de kallade dödsbodelägarna och där bouppteckningen gås igenom innan den skickas in för registrering till Skatteverket. Samtliga dödsbodelägare ska ha kallats till förrättningen och meddela huruvida de avser att närvara eller inte.

Bodelning: För det fall den avlidne var gift och det föreligger giftorättsgemenskap mellan makarna kan en bodelning ske precis som vid en skilsmässa. Bodelningen sker då mellan den efterlevande maken och den avlidnes arvingar och/eller universella testamentstagare som träder i den avlidnes ställe. Efterlevande make kan begära att det inte ska ske någon bodelning innebärande att hen får behålla allt eller delar av sitt giftorättsgods varför detsamma inte blir föremål för delning, se i denna del 12 kap. 2 § äktenskapsbalken. För det fall det enbart fanns enskild egendom mellan makarna sker ingen bodelning. Bodelning av giftorättsgodset innebär att efterlevande maken i vissa fall får tillgodogöra sig en del av dödsboets tillgångar innan den kvarvarande kvarlåtenskapen fördelas enligt lag eller testamente. Efterlevande sambo kan enbart begära bodelning i sambornas gemensamma bostad och bohag under förutsättning att desamma har införskaffats för gemensam användning och det inte finns något samboavtal som samborna undertecknat.

Arvskifte: Den handling som anger hur kvarlåtenskapen, dvs. den avlidnes förmögenhet, ska fördelas mellan dödsbodelägarna. I handlingen anges vem som ska få vad varför arvskiftet också ibland blir är en s.k. fångeshandling, dvs. ett bevis på ägande. Arvskiftet ska därför skickas in till tex. Lantmäteriet, bostadsrättsföreningen eller hyresvärd för det fall en av dödsbodelägarna ska tilldelas en tillgång som tillhörde dödsboet. Det är också en anvisning för bankerna om hur de finansiella medlen ska fördelas. Arvskiftet avslutar även dödsboet. Ibland kan delskiften upprättas om dödsbodelägarna bara vill fördela en viss tillgång.

Boutredningsman: För det fall dödsbodelägarna inte kan komma överens om bouppteckning, arvskifte eller av andra anledningar vill få hjälp med dödsboet kan tingsrätten på ansökan av dödsbodelägare utse en boutredningsman som går in och tar över förvaltningen av dödsboet. Boutredningsmannen kan också fördela arvet. Boutredningsmannen har rätt till ersättning för sitt arbete och vilken tas ur dödsboets medel. Boutredningsman ska inte förväxlas med en bodelningsförrättare som istället tvångsvis kan meddela ett bodelningsbeslut för det fall makar vid skilsmässa inte kan komma överens.

/Maria Hellberg, Arvsjurist

Klicka här om du önskar komma i kontakt med Maria

Fler artiklar

Vad är skillnaden mellan arvslott och laglott?

Vad är skillnaden mellan arvslott och laglott?

I arvsrättsliga sammanhang stöter man ofta på begreppen arvslott och laglott. Dessa kan av naturliga skäl lätt förväxlas och missförstånd avseende begreppens betydelse är vanligt förekommande. Nedan följer en kort redogörelse över vanliga frågeställningar kopplat till...

Den administrativa sidan av döden

Den administrativa sidan av döden

Alla som har haft någon närstående som gått bort vet om det. Att döden är en pappersexercis av sällan skådat slag. Jag har både privat och yrkesmässigt stött på människor som känner sig helt utmattade, förvirrade och redo för en månads sjukskriving efter att ha tagit hand om allt som måste göras efter att någon nära gått bort.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR