Att fastställa föräldraskap – något som inte är lika för alla

Att fastställa föräldraskap – något som inte är lika för alla

Lagar och regler om familjen, speciellt föräldrabalken har funnits länge. Föräldrabalken har i fler steg, efter olika utredningar, moderniserats och tar sikte på att alltid utgår ifrån barnets bästa. Men trots modernisering så finns det fler delar där lagen släpar och...
Makars och partners internationella förmögenhetsförhållanden

Makars och partners internationella förmögenhetsförhållanden

Den 29 januari 2019 trädde EU:s förordningar om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden i kraft. Förordningarna är tillämpliga på makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden och är gränsöverskridande. Förordningarna omfattar regler om...
Le divorce en Suède

Le divorce en Suède

Le divorce en Suède est rapide et relativement simple. Il n’est pas nécessaire d’aller au tribunal.Tout d’abord, il faut examiner si vous avez le droit au divorce en Suède. Voici quelques conditions qui vous permetent d’introduire la demande au divorce en Suède:...

När ska tillgångarna värderas? – Värderingstidpunkt vid bodelning

Efter en skilsmässa eller en separation brukar parterna upprätta ett bodelningsavtal där de förklarar hur egendomen ska fördelas. I samband med att ett samboförhållande upphör står det i lagen att parterna har ett år på sig att påkalla bodelning. Någon motsvarande...

Ansvarsfördelning mellan boende- och umgängesförälder

När barnet bor hos den ena föräldern och har umgänge med den andra träder föräldrarna in i roller som boende- respektive umgängesförälder, oaktat denna rollfördelning är utgångspunkten vid gemensam vårdnad att föräldrarna ska fatta beslut rörande barnet gemensamt. Den...

Divorce/seperation process including custody process in Sweden

It is not always easy to understand and get the help you’re entitled to when you are not fluent in Swedish. This is a short information about the process of getting a divorce or separate from your sambo in Sweden. Question about children usually come up in these...

Fördelar med en samförståndslösning i en bodelning

När ett äktenskap eller samboskap upphör ska parterna fördela egendomen mellan sig genom en bodelning. Min rekommendation är att ni ska fördela egendomen mellan er i samförstånd. Fördelarna med en samförståndslösning är bland annat; 1. Minska kostnader för eventuell...