Familjerätt

Vårdnadsprocessen och skyddat boende

När föräldrar separerar är det viktigt att barnen även fortsatt har en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Har det varit bråkigt i föräldrarnas relation kan en separation ses som något mycket positivt för barnen som nu förväntas slippa bevittna konflikter....

Vad händer när en dom om umgänge inte följs?

En process om vårdnad, boende och umgänge med barn kan pågå länge, ibland i flera år. Under processens gång görs utredningar av familjerätten, parterna kan genomgå samarbetssamtal och tillfälliga överenskommelser kan ingås. Processen avslutas efter att parterna kommit...

Umgängesavtal – vad innebär det?

Det pratas mycket om umgängesavtal men frågan är vad detta innebär egentligen?Ett barn vars föräldrar inte lever ihop har rätt till umgänge med båda föräldrarna, detta gäller såväl vid gemensam som vid ensam vårdnad. Vid en skilsmässa eller separation uppstår ofta...

Umgänge med barn och semesterplanering

I svensk rätt är utgångspunkten att föräldrar ska ha gemensam vårdnad, eftersom det anses utgöra barnets bästa. Utgångspunkten vid gemensam vårdnad är att samtliga beslut rörande barnet ska fattas i samförstånd, vilket förutsätter ett samarbete mellan föräldrarna...

Pappor: våga ta plats i era barns liv!

Det är många pappor som har en känsla av maktlöshet i begynnande vårdnads- ochumgängestvister. Flertalet av de jag pratar med känner att det är dömt i förväg och attdomstolen snabbt tar ställning till moderns fördel. I bästa fall kan föräldrar som separerar genom...

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?

Enligt föräldrabalken ska barnets bästa vara avgörande vid alla beslut gällande vårdnad, boende och umgänge med barn. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska hänsyn tas till barnets vilja i den mån det går med beaktande av barnets ålder. Även FN:s...

Konsten att undvika konflikter vid en bodelning

Varje år beräknas mer än 20 000 skilsmässor äga rum. Ingen förväntar sig att just deras äktenskap ska gå den vägen men statistiken visar att det är en vanlig företeelse. Utöver skilsmässorna tillkommer otaliga samboseparationer. Skulle alla dessa familjerättsliga...

Ansöka om skilsmässa

Att skilja sig i Sverige är relativt enkelt och det går relativt snabbt (framför allt i förhållande på hur det ser ut i andra länder). Det första steget är, när man bestämt sig för att skilja sig, att ansöka om skilsmässa. Det är tingsrätten som har att ta ställning...

Egenmäktig flytt med barn

När föräldrarna har gemensam vårdnad om barnen ska alla beslut om barnens förhållanden fattas gemensamt, ingen förälder har större bestämmanderätt än den andra. Det är inte sällan en av föräldrarna anser sig veta bättre än den andra vad som är bäst för barnen, ibland...

Är jag underhållsskyldig för min sambos barn?

Det råder stor ovisshet om vad som gäller, både hos privatpersoner men också hos myndigheter, i denna fråga. Försäkringskassan har via deras rådgivningstjänst meddelat att så inte är fallet och att de aldrig skulle kräva sambon på underhåll. Det är dock inte riktigt...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR