Ett ovanligt men dolt fel i din fastighet, del 3

(Obs: denna artikel har godkänts av min klient och inga inblandade nämns vid namn)

Denna artikel utgör den tredje och avslutande delen i rubricerad serie. Läs gärna del 1 och 2 som handlar om det aktuella dolda felet och mäklarens ansvar, om du inte har gjort det tidigare.

Hur gick det för min klient?

Inledningsvis påbörjades en diskussion om en samförståndslösning tillsammans med mäklaren. Då parterna stod väldigt långt ifrån varandra kunde någon överenskommelse inte nås. Vi valde därför att ta ärendet vidare till Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd (FRN) som är en branschnämnd som främst prövar tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare. FRN lämnar en rekommendation i ärendet som mäklare i regel väljer att följa. Hos nämnden framställde vi krav på skadestånd vilket bestreds av mäklaren. Efter ett antal yttranden från vardera parten meddelade FRN beslut.
I sitt beslut prövar FRN huruvida följande rekvisit är uppfyllda:

1. Att mäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet har åsidosatt en skadeståndssanktionerad regel,
2. Att det har uppkommit en ekonomisk skada och
3. Att det finns ett orsakssamband mellan mäklarens åsidosättande och skadan.

Enligt nämndens bedömning har en mäklare inte ett kontrollansvar avseende fastighetens gränser. I det aktuella fallet har mäklaren dock på eget initiativ ritat ut fastighetens gränser på en karta som han överlämnat till min klient. Mäklaren har därigenom påtagit sig ett ansvar som han i utgångsläget inte hade. I och med att det visade sig att de av honom utritade gränserna varit felaktiga anses mäklaren ha agerat oaktsamt. Punkten 1 ovan är därmed uppfylld.

För det fall mäklaren hade redovisat de korrekta fastighetsgränserna är det enligt nämndens bedömning sannolikt att detta hade haft en påverkan på min klients köp och köpeskilling. Här beaktas bland annat den omständigheten att fastighetens faktiska utsträckning på marken var mindre än vad min klient hade anledning att förvänta sig och dels att en osäkerhet om rättsliga förhållanden typiskt sett påverkar en fastighets marknadsvärde. Nämnden kommer således fram till att min klient har lidit ekonomisk skada och att skadan har orsakats av mäklarens agerande. Rekvisit 2 och 3 är därmed också uppfyllda varför nämnden rekommenderar mäklaren att betala skadestånd till min klient.

FRN:s beslut kan inte överklagas. En missnöjd konsument är dock inte bunden av FRN:s beslut och kan välja att i nästa steg väcka talan i allmän domstol istället. Fördelen med att låta FRN pröva den här typen av ärenden i första rummet är dock att konsumenten inte kan bli betalningsskyldig för motpartens ombudskostnader så som fallet blir för den förlorande parten i allmän domstol. FRN meddelar vidare beslut inom 90 dagar från avslutad skriftväxling medan ett ärende i allmän domstol kan ta betydligt längre tid.

Min klient är nöjd med nämndens beslut och mäklaren har förklarat sig vara villig att följa det samma. Slutet gott, allting gott!

/Christian Hägglund, bostadsjurist

Fler artiklar

Reklamera fel i bostadsrätt eller fastighet – när, hur och varför?

Reklamera fel i bostadsrätt eller fastighet – när, hur och varför?

Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. En central åtgärd för att överhuvudtaget kunna driva en process om säljarens felansvar är att åberopa felet till säljaren i rätt tid och på rätt sätt. En säljare som missar detta riskerar att lida rättsförlust, dvs. förlora möjligheten att göra gällande felet mot säljaren. Att lämna ett meddelande om ett fel eller brist kallas att reklamera.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR