Fackligt ombud eller jurist när man blir uppsagd?

två personer sitter vid ett bord och förhandlar

När jag som arbetsrättsjurist är privat ombud för arbetstagare i arbetsrättsliga tvister får jag ofta frågan vad skillnaden är att bli företrädd av ett fackligt ombud eller jurist när man blir uppsagd eller avskedad. Förhoppningsvis kan detta inlägg bringa viss klarhet kring olika aspekter av den frågan.

Juridiken
Rent kunskapsmässigt ska det inte vara några större skillnader mellan ett fackligt ombud eller ett privat ombud. Alla fackliga ombudsmän är dock inte utbildade jurister, men de har å andra sidan ofta tillskansat sig mångårig erfarenhet av arbetsrättsliga tvister. Samtidigt är alla ombud, oavsett om de är fackliga eller privata sådana, olika individer och engagerar sig olika mycket i det faktiska ärendet. Vissa klienter som anlitat mig efter att man först sökt stöd hos sitt fack upplever att man där hade svårigheter att nå sitt ombud och således inte kände sig involverad i sitt ärende. Kombinationen av en god juridisk kunskap i arbetsrätten tillsammans med ett engagemang i ärendet är avgörande för att det ska finnas ett förtroende mellan klient och ombud.

Förhandling
Gentemot arbetsgivarparten kan det finnas både för- och nackdelar med att anlita en jurist privat respektive ett fackligt ombud. Ofta kan facket och arbetsgivaren ha en löpande dialog med varandra i diverse frågor, vilket kan vara fördelaktigt vid en diskussion om en uppsägning i ett personalärende då parterna redan har en etablerad kontakt. Inte sällan kan parterna vid en sådan relation så att säga behöva ge och ta lite i olika frågor som uppkommer mellan dem. Samtidigt kan den relationen också göra att facket i vissa situationer kan upplevas som ovillig att gå för hårt fram i ett individärende för det fall man samtidigt diskuterar frågor för kollektivet med arbetsgivaren och som man inte vill riskera. Från en jurists synvinkel har man sällan upprepade kontakter med arbetsgivaren utan denne går in i ett enskilt individärende och har således enbart det ärendet för ögonen. Eftersom många privata juridiska ombud även har erfarenhet av att företräda arbetsgivarsidan kan värdefulla kunskaper om resonemang och avväganden på det sättet hämtas vilket kan vara en fördel vid förhandling utomrättsligt. En del arbetsgivare tenderar också att vara mer oroliga för en rättslig process när arbetstagaren företräds av ett privat ombud vilket i vissa fall kan generera en större vilja till att komma överens utomrättsligt.

Kostnader
Om man under sin yrkeskarriär månadsvist har betalat en facklig avgift är det rimliga att utnyttja den tjänsten när man väl behöver hjälp vid exempelvis en uppsägning. Personer som inte har varit fackligt anslutna kan ibland resonera att man istället betalar för den tjänsten till ett privat ombud om den situationen skulle uppkomma vilket innebär att det blir en högre engångskostnad. Under vissa förutsättningar, främst beroende på personens lön och övriga förmögenhetsförhållanden, kan juristen ansöka om rättshjälp för klientens räkning. Då går staten genom Rättshjälpsmyndigheten in och betalar en större del av de kostnader som uppkommer. För detta behöver ombudet i fråga vara upptaget som lämpligt biträde hos Rättshjälpsmyndigheten. Om arbetstagaren inte uppfyller kriterierna för rättshjälp behöver istället personen månadsvist under tvistens gång betala privat till sitt ombud.

Fördelning av skadestånd
Avslutningsvist ska några korta ord sägas om skadestånd för det fall arbetstagarsidan går vinnande ur en tvist om uppsägning eller avsked i domstol. Skadestånden i LAS är uppdelade i två. Det är dels ett allmänt skadestånd som utgår som ett vite för att arbetsgivaren kränkt reglerna i LAS, dels ett ekonomiskt skadestånd som är kompensation för den faktiska ekonomiska skadan som arbetstagaren lidit för det fall uppsägningen inte var sakligt grundad. 

Maria Hellberg, arbetsrättsjurist

Klicka här om du önskar komma i kontakt med Maria

Fler artiklar

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR