Familjerätt

Rättsområdet ”familjerätt” omfattar allt från vårdnad av barn till samboskap. Under rubrikerna till höger och på länkarna nedan hittar du mer information om respektive familjerättsområde.

Önskar du boka tid med en familjejurist? Klicka här för bokning av tid

Rådgivning familjerätt

Vi är specialiserade på ärenden som rör familjerätt och kan hjälpa dig med inledande frågeställningar och vägledning samt företräda dig vidare både utomrättsligt och i en ev. domstolstvist. Om det uppstår några frågor eller funderingar är du välkommen att ringa vår rådgivning på 0771- 333 444 eller läsa mer inom respektive område nedan. Våra öppettider är vardagar mellan kl.8-17.

Vårdnad

Vårdnad om ett barn handlar i korthet om vem som har rätt att fatta vissa beslut i ett barns liv, så som val av skola, sjukvård m.m. Det finns 2st huvudsakliga former av vårdnadshavande om ett barn. Ensam vårdnad innebär att en person(oftast den ene eller andre biologiska föräldern) har en enskild beslutanderätt över barnet. Gemensam vårdnad  innebär att två personer(oftast de biologiska föräldrarna) har beslutanderätt om barnet och i regel behöver vara överens kring väsentliga beslut rörande barnets liv. 

Boende

Boende i familjerättsliga sammanhang handlar om vart barnet ska bo när föräldrarna är separerade. Den förälder som har barnet folkbokfört hos sig kallas boendeförälder och den andre föräldern kallas umgängesförälder. Det vanligaste är att barnet bor växelvis hos föräldrarna.

Umgänge

Umgänge handlar om hur fördelningen av tiden med ett barn ska se ut, alltså när vardera förälder ska träffa sitt barn. I de flesta fall sker umgänget växelvist, i andra fall har någon av föräldrarna umgänge varje eller varannan helg och i vissa fall, där det finns synnerliga skäl, kan det falla ut så att en förälder inte har något umgänge alls med sitt barn. I slutänden är det barnets bästa som skall vara avgörande i frågan. Umgänge, alltså tiden man spenderar med barnen, är inte att förväxla med vårdnaden om ett barn. Även om en förälder inte har juridisk vårdnad om ett barn så har den i de allra flesta fallen ändå någon form av umgänge reglerat då det i svensk rätt generellt sett ses som positivt att barnet har kontakt med båda sina föräldrar. 

Underhåll 

Underhåll handlar om en förälders skyldighet att försörja sitt barn. Underhåll utgår som huvudregel till den förälder som har barnet boende hos sig större delen av tiden. I vissa fall, där det råder väsentliga inkomstskillnader mellan föräldrarna, kan underhåll utgå till den ekonomiskt svagare föräldern trots att barnet bor växelvis. 

Ansökan om ensam vårdnad

En ansökan om ensam vårdnad sker via att upprätta en stämningsansökan till den lokala tingsrätt där barnet är folkbokfört. Det krävs i regel starka skäl för att domstolen ska utdöma ensam vårdnad och det är generellt en rekommendation att ta professionell hjälp av ett ombud då det är många saker att tänka och hålla reda på under processens gång. 

Vårdnadstvist

Hur går egentligen en vårdnadsprocess till? Det kan skilja sig åt från fall till fall men i korthet brukar det ofta innehålla följande steg: Ansökan om stämning och svaromål, sammanträde för muntlig förberedelse, interimistiskt beslut, familjerätten gör en vårdnads-, boende- och umgängesutredning, samarbetssamtal- eller medling(oftast i familjerättens regi), huvudförhandling och verkställighet. 

Bodelning mellan makar 

En bodelning mellan makar sker oftast i samband med en skilsmässa. Ett undertecknat bodelningsavtal i samband med skilsmässa vinner laga kraft när skilsmässan är verkställd. I vissa fall kan makar av varierande skäl vilja göra en bodelning under pågående äktenskap. Ett bodelningsavtal under pågående äktenskap behöver för dess giltighet registreras i skatteverkets äktenskapsregister. Utöver det är det också en rekommendation att komplettera bodelningsavtalet med ett äktenskapsförord där man reglerar det uppdelade tillgångarna som vardera parts enskilda egendom för att undvika risken att den ene eller andre kommer att begära en bodelning på nytt vid en ev. framtida skilsmässa. Om makar i händelse av skilsmässa inte lyckas komma överens om en bodelning finns möjlighet att vända sig till tingsrätten och ansöka om en bodelningsförrättare.

Bodelning mellan sambos 

En bodelning mellan sambos sker i regel i samband med en separation. Man har ett år på sig från datumet för separationen att väcka talan om en bodelning. Det som ingår i en bodelning för sambos är en bostad införskaffad för gemensamt bruk samt bohag(möblemang etc.) införskaffat för gemensam användning under samboförhållandets gång. I det fall ett separerande sambopar inte kan nå en lösning i samförstånd finns möjlighet att vända sig till tingsrätten och ansöka om en bodelningsförrättare. 

Äktenskapsförord 

När man gifter sig finns det mellan makarna möjlighet att både innan eller under äktenskapets gång upprätta ett äktenskapsförord där man avtalar bort hela giftorätten eller delar av giftorätten, dvs rätten att begära en andel av värdet på sin make/makas eventuella överskott på tillgångar i en bodelning i samband med skilsmässa. För dess giltighet krävs båda parters underskrift samt att det efter påskrift registreras i skatteverkets äktenskapsregister.

Samboavtal

I samband med att man ska flytta ihop med sin partner finns möjlighet att sinsemellan upprätta ett så kallat samboavtal där man avtalar bort hela eller delar av sambolagens regler om bodelning. Ett samboavtal upprättas oftast i fall där den ene sambon betalat hela summan vid ett bostadsköp eller där parterna investerat olika mycket pengar vid bostadsköpet. I många fall är det aktuellt att komplettera ett samboavtal med ett skuldebrev eller ett samäganderättsavtal. 

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR