Makars och partners internationella förmögenhetsförhållanden
makars och partners internationella förmögenhetsförhållanden

Den 29 januari 2019 trädde EU:s förordningar om makars och partners internationella förmögenhetsförhållanden i kraft. Förordningarna är tillämpliga på makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden och är gränsöverskridande. Förordningarna omfattar regler om allt från den löpande förvaltningen av egendom till bodelning efter skilsmässa eller dödsfall. Här i Sverige har förordningarna kommit att få störst betydelse i samband med bodelning, äktenskapsförord och lagvalsavtal när makarna/registrerade partners har anknytning till olika länder. Det är därför av vikt att förstå hur förordningarna i praktiken tillämpas både före som efter dess ikraftträdande för att inte riskera oförutsedda konsekvenser i samband med en skilsmässa och bodelning.

Nedan beskrivs kortfattat avgörande delar av förordningarna samt vad det innebär när de tidigare svenska reglerna tillämpas med eller utan lagvalsavtal samt i kombination med förordningarna. Även innebörden av att lagvalsavtal inte har ingåtts i enlighet med förordningarna beaktas.

Vad innebär det för de som ingått äktenskap före förordnandet utan att ha upprättat ett lagvalsavtal?

Huvudregeln är att behörig domstol i samband med äktenskapsskillnad även är behörig att handha bodelningen. Det finns sju behörighetsalternativ i Bryssel II bis-förordning som är likställda varandra, vilket innebär att ett så kallat race to court kan uppstå. Exempelvis om en av parterna är fransk medborgare, den andra svensk medborgare och den ena flyttar till Sverige. Makarna väljer vidare att separera men inte skiljas direkt. Om den ena väcker talan först i Frankrike och den andra efteråt i Sverige är det fransk domstol som är behörig och av den anledningen måste svensk domstol, på grund av principen om litis pendens (dvs. att samma ärende inte kan handläggas av två domstolar på samma gång), avvisa talan, om inte parten som först väckt talan i fransk domstol godkänner den svenska domstolen som behörig.

Hur förhåller det sig om makarna som ingått äktenskap före förordnandet också upprättar äktenskapsförord med lagval efter den 29 januari 2019?

Låt oss säga att makarna som gifte sig 1998 var boende i Frankrike fram tills 2020 då de flyttade till Stockholm. Under 2020 i Stockholm upprättar de äktenskapsförord med lagval om att svensk rätt ska gälla vid en eventuell skilsmässa. När en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad senare görs till Stockholms tingsrätt 2021 tillämpas då fransk bodelningsrätt på egendomen som finns kvar i Frankrike och svensk rätt på den som finns i Sverige. För att undvika denna situation kan parterna avtala om att deras val av svensk rätt även ska gälla retroaktivt.

Vad innebär det för makar som ingått äktenskap efter förordnandet utan att ha ingått ett lagvalsavtal?


Enligt bodelningsförordningen gäller följande tre hierarkiska alternativ vid bedömningen av vilken stats lag som ska tillämpas.
1. Lagen i den stat de hade sin gemensamma hemvist efter att de gift sig.
2. Lagen i den stat de är medborgare i när de gifte sig.
3. Lagen i den stat de med hänsyn till samtliga omständigheter i samband med sitt giftermål hade närmast anknytning till.

Lagen behöver inte vara en medlemsstats som är ansluten till bodelningsförordningen utan kan även vara ett land som ligger utanför EU eller en EU-stat som inte är ansluten till förordningen. Något byte likt tidigare regleringen om två år efter att makarna flyttat till en annan stat är därmed inte tillämplig.
Sammanfattningsvis kan det sägas att skillnaden mellan den tidigare regleringen och förordningarna är den så kallade flyttningsprincipen och den automatiska retroaktiviteten. Det rekommenderas därför att de som ingått äktenskap innan såväl som efter förordningarnas ikraftträdande upprättar äktenskapsförord med lagval för att undvika oförutsedda framtida konsekvenser. Även ni som går i bröllopstankar bör överväga vad som ska gälla vid en eventuell skilsmässa, trots att det är förståeligt att tanken för stunden känns främmande.

Har du fler frågor om makars och partners internationella förmögenhetsförhållanden. Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444.

Familjerätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Bodelningsförrättare

Bodelningsförrättare

Om en av parterna inte vill medverka till en bodelning eller om man inte kommer överens om till exempel vad som ska bodelas, vem som ska ta över bostaden eller vad en viss tillgång har för värde måste man ansöka om en bodelningsförrättare för att tvinga fram en...

Vem får hunden vid en separation?

Vem får hunden vid en separation?

Frågan om vad som händer med ett husdjur vid en separation eller skilsmässa blir allt vanligare. Allt fler hushåll skaffar hund eller något annat husdjur och vid en skilsmässa/separation kan det finnas väldigt mycket känslor med i bilden. En hund är ofta som en...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR