Skilsmässa

Skilsmässa

 

Önskar du boka en tid med en familjejurist för hjälp med bodelning? Klicka här för bokning av tid

Att skilja sig i Sverige går snabbt och är relativt okomplicerat. Det första steget är att skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad (skilsmässa) till tingsrätten. Tingsrätten upplöser sedan äktenskapet genom dom.

Om du vill få hjälp med att göra denna ansökan är du välkommen att klicka här.

Vi kan hjälpa dig kostnadsfritt att fylla i den nödvändiga information som tingsrätten behöver för att behandla ditt ärende. I vår kostnadsfria tjänst ingår det också att vi beställer personbevis hos Skatteverket som skickas till er folkbokföringsadress respektive att ni får betalningsanvisningar till rätt domstol för ansökningsavgiften. Vi ringer upp dig på angivet telefonnummer för att prata vidare så att uppgifterna blir korrekta och vägleder er vidare hur ärendet kommer att behandlas. Behöver du vidare hjälp gällande bodelning eller frågor kring barnen kan vi även ge råd kring detta.

Om du inte vill använda dig av vår kostnadsfria tjänst och hellre vill göra det själv så redogör vi för stegen härnedan.

Det finns två sätt att ansöka om äktenskapsskillnad, gemensamt eller enskilt.

En gemensam ansökan innebär att båda parter är överens och att båda parter skriver under ansökan. Det går till på följande sätt:

1. Ni tar kontakt med Skatteverket och beställer varsitt personbevis med ändamål äktenskapsskillnad. Enklast är att ringa till talsvar 0771-567 567 eller att beställa direkt via Skatteverkets hemsida.

2. Därefter fyller ni i dokumentet “gemensam ansökan om äktenskapsskillnad”

3. Dessa dokument, dvs. vardera makes personbevis samt ansökan skickas eller lämnas till den tingsrätt där ni var mantalsskrivna siste november föregående år.

4. Ansökningsavgiften, för närvarande 900 kr, ska samtidigt betalas till den tingsrätt dit ni skickar dokumenten. Observera att ärendet handläggs först då betalning skett.

Om endast ena parten vill skilja sig är det samma ansökan som används men bara ena parten skriver under och skickar in den till tingsrätten. Det är alltså inget krav att båda parter ska skriva under ansökan om äktenskapsskillnad. Tingsrätten kommer då efter att de fått in yrkandet om äktenskapsskillnad att söka delge den andre maken en s.k. stämningsansökan.

Linda Kron, familjerättsjurist

“Omedelbar äktenskapsskillnad kan endast erhållas om båda makar vill det och ingen av dem har barn under 16 år”

Äktenskapsskillnad med betänketid

Tingsrätten kan inte döma till äktenskapsskillnad mellan er förrän en betänketid om minst sex månader förflutit om:

• Någon av er varaktigt bor tillsammans med eget/egna barn under 16 år och har vårdnaden om barnet/barnen.

• Båda makarna begär betänketid.

Betänketid löper alltid på ett äktenskap om ansökan är enskild. När du lämnat in ansökan kommer ni att få ett meddelande från tingsrätten. I detta står det vilken dag betänketiden börjar och vilka dagar som är den första respektive den sista dagen som ni kan fullfölja ansökan och tingsrättens målnummer.

Att fullfölja ansökan betyder att ni på nytt måste skicka in en ansökan till tingsrätten där det framgår att ni fortfarande vill skiljas. I ansökan skall ni ange att ni vill fullfölja ansökan om äktenskapsskillnad och ange tingsrättens målnummer.

Om ni fullföljer ansökan måste ni bifoga nya personbevis för er båda. Om inte någon av er fullföljer ansökan inom ett år från det att betänketiden börjat, avskrivs målet hos tingsrätten och ni är då fortfarande gifta med varandra.

När de sex månaderna har gått kan domstolen sedermera meddela dom om äktenskapsskillnad om någon av er framställer yrkande om det. I detta fall finns det inget krav på bådas undertecknande utan det räcker med att en av er skickar in en fullföljdsansökan.

Äktenskapsskillnad utan betänketid

Tingsrätten kan döma till äktenskapsskillnad mellan er utan föregående betänketid om:

• Ingen av er har vårdnaden om och varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år.

• Ni lever åtskilda sedan minst två år, oavsett om ni har barn under 16 år eller inte. Om ni levt åtskilda sedan minst två år måste ni kunna styrka detta. Detta kan bl.a. ske genom utdrag ur folkbokföringen.

Dagen då ansökan om äktenskapsskillnad görs kallas brytdagen, men ibland också den kritiska tidpunkten. En bodelning ska göras utifrån egendomsförhållandena som de såg ut på brytdagen, dvs. tillgångarna och skulderna som fanns på brytdagen ska tas upp i bodelningen till det värde de hade då.

Separationer av samboförhållanden sker däremot helt formlöst, dvs. ingen domstol eller myndighet behöver involveras. Att känna till reglerna kring bodelning och de skyldigheter respektive rättigheter man har enligt sambolagen är viktigt även i dessa situationer.

Önskar du boka en tid med en familjejurist för hjälp med bodelning?
Klicka här för bokning av tid

Date:
Category: