Uppsägning/avskedande

Uppsägning/avskedande

Tomas Lesniewski, arbetsrättsjurist

“Missa inga tidsfrister – det kan i värsta fall kosta dig flera årslöner”

Som anställd har du såväl rättigheter som skyldigheter mot din arbetsgivare. Dessa regleras främst i lagen om anställningsskydd (LAS) men även genom andra lagar, föreskrifter och avtal. Många arbetsrättsliga tvister handlar om uppsägning eller avskedande. Ofta tillhandahåller facket juridisk hjälp. Facket har dock många medlemmar och inte alltid det engagemang som krävs för att hjälpa en part fullt ut när tvist uppstår.

Uppsägningar sker på grund av antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Det krävs saklig grund för att en uppsägning ska vara giltig. Är den inte det är arbetsgivaren skyldig att betala skadestånd till arbetstagaren.

Arbetsbrist är en samlingsbeteckning för anledningar till uppsägning som inte hänför sig till arbetstagaren personligen. Det kan röra sig om att bolaget genomgår organisatoriska förändringar, har brist på resurser, eller på annat sätt anser sig ha behov att strukturera om arbetsuppgifter/outsourca för att effektivisera verksamheten. Organisatoriska skäl, som inte är fingerade (påhittade), utgör saklig grund för uppsägning.

Uppsägning på grund av personliga skäl innefattar skiljande från tjänsten med anledning av händelser som hänför sig till arbetstagarens person. Händelser som föranleder att arbetsgivaren med fog kan anse att förtroendet för arbetstagaren är förbrukat har ansetts utgöra saklig grund för uppsägning. Det kan röra sig om brott mot anställningsavtalet eller misskötsamhet genom en rad händelser som var för sig betraktas som ringa men som sammantaget kan motivera ett skiljande från tjänsten. Olovlig frånvaro, samarbetsproblem, arbetsvägran eller upprepad sen ankomst är några exempel på misskötsamhet som kan utgöra saklig grund för uppsägning. Vidare kan bristande arbetsförmåga på grund av exempelvis en skada leda till att saklig grund för uppsägning föreligger. Det ska dock nämnas att det krävs att arbetsgivaren utrett och uttömt alla möjligheter till en alternativ lösning innan arbetstagaren sägs upp för att saklig grund ska föreligga.

Arbetsrätten är full av juridiska termer som kan vara svåra att förstå innebörden av. Det finns också olika regler och steg arbetsgivare måste följa för att en anställning ska anses ha avslutats på ett korrekt sätt. Viktigt att veta är att i arbetsrätten råder snäva tidsfrister för när man måste agera. Du som arbetstagare har rätt att få veta grunden till varför du blivit uppsagd eller avskedad. Själva uppsägningsbeskedet ska vara skriftligt och innehålla information om vilka tidsramar du ska hålla dig inom för att agera om du anser att uppsägeningen eller avskedandet är felaktigt. Det är inte ovanligt att arbetsgivaren missar att lämna sådan information. För arbetstagaren är det viktigt att inte vänta för länge med att agera eller söka råd.

I uppsägningstvister är arbetstagaren ofta utsatt trots att det är arbetsgivaren som ska bevisa att uppsägningen gått rätt till. Hur olika arbetsplatser ser ut kan såklart variera väldigt mycket. Det är ofta en speciell plats där olika intressen, personer och personligheter möts. Har en konflikt uppstått så kan den lösas genom en ofta långdragen juridisk process i domstol eller genom att parterna löser konflikten och de bakomliggande problemen på ett möte. Om parterna löser tvisten utanför domstol upprättas ofta ett avtal.

Anser en arbetstagare att en uppsägning eller ett avskedande är felaktig ska denne inom två veckor från mottagandet av beskedet ogiltigförklara uppsägningen eller avskedandet. Detta görs genom att skriftligen meddela arbetsgivaren att uppsägningen eller avskedandet är ogiltigt. Datum för ogiltigförklaringen ska också anges. Arbetstagaren har sedan ytterligare två veckor på sig att stämma arbetsgivaren och yrka att uppsägningen ska ogiltigförklaras. Har förhandling inletts i enlighet med MBL (lagen om medbestämmande) börjar denna tvåveckorsfrist löpa från det att förhandlingen avslutats. Ta kontakt med ditt fackförbund eller ett annat ombud för råd.

Arbetstagaren har rätt att kräva skadestånd om uppsägningen eller avskedandet är olaglig även om en talan om ogiltighet inte har väckts så som förklarats ovan. Vill arbetstagaren kräva skadestånd måste besked om detta meddelas till arbetsgivaren det inom fyra månader från mottagandet av uppsägningsbeskedet eller avskedandet. Därefter ska arbetstagaren inom ytterligare fyra månader stämma arbetsgivaren och yrka skadestånd. Har förhandlingar enligt MBL inletts börjar tidsfristen om fyra månader löpa när förhandlingarna avslutats.

En arbetstagare som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och varit anställd på bolaget mer än tolv månader under de senaste tre åren har företrädesrätt till återanställning. Om arbetstagaren vill göra anspråk på företrädesrätten måste meddelande därom ges till arbetsgivaren. Företrädesrätten gäller från och med uppsägningen och till dess nio månader förflutit från anställningens slut. Det är viktigt att veta vilket slutdatum som gäller för när ett meddelande om utnyttjande av företrädesrätt senast måste ges till arbetsgivaren. Det är bra, i bevishänseende, att göra detta skriftligen.

Om tidsfristerna inte iakttas förlorar arbetstagaren rätten att få prövat frågorna om uppsägningens eller avskedandets giltighet respektive kravet på skadestånd. Ibland är en anställnings upphörande inte tydlig. Det kan t.ex. röra sig om en situation där arbetstagaren och arbetsgivaren är oeniga och arbetsgivaren ber arbetstagaren att lämna tillbaka nycklarna och lämna arbetsplatsen. Beroende på situationen kan en sådan uppmaning likställas med en uppsägning. Det kan därmed vara bra att söka juridisk rådgivning eftersom det kan röra sig om svårtolkade situationer.

För arbetsrättsrättsliga tvister går det inte att få ersättning genom rättskyddsmomentet i hemförsäkringen. Tanken är att fackförbuden ska ge detta stöd. Effekten av detta är att arbetstagaren själv måste stå för kostnaderna för sitt ombud. För det fallet arbetstagaren har låg inkomst kan en ansökan om rättshjälp göras. Detta innebär att staten står för en del av kostnaderna för arbetstagarens juridiska ombud.

Klicka på länkarna om du önskar läsa mer i ämnet:
Arbetstagare – “underdog” i arbetsrätten
Omplacering på arbetsplatsen
Provanställning
Otydliga anställningsvillkor ställer ofta till problem
Hur bör man agera om man känner sig utsatt för mobbing på arbetsplatsen?

Date:
Category: