Vad kan man göra om man blir utsatt för umgängessabotage?

Nu är sommaren kommen och det betyder för de flesta föräldrar semester och roliga aktiviteter med barnen. Det finns också de föräldrar som befinner sig i en pågående tvist om barnen där man inte är överens om hur tiden med dem ska fördelas. Det kan exempelvis handla om att ena föräldern håller kvar barnet hos sig trots att parterna har kommit överens om ett umgängesschema genom avtal eller beslut hos familjerätten. Det finns även fall då det inte finns något avtalat och där ena föräldern, på eget bevåg, åker iväg med barnen på semester utan den andra förälderns medgivande.
I det fall ena föräldern medvetet förhindrar barnen från umgänge med den andre föräldern kan han eller hon göra dig skyldig till umgängessabotage. Att ta barnen från den andra föräldern under dennes umgängesveckor kan exempelvis falla inom denna kategori. Att aktivt utöva umgängessabotage kan i vissa fall leda till att tingsrätten vid en prövning i frågan finner att det är bäst för barnen att ha sitt stadigvarande boende hos den utsatta föräldern. Att förhindra umgänget mellan barnen och deras förälder anses ytterst sällan vara förenligt med barnens bästa. Så länge föräldrarna inte är direkt skadliga för barnen på något vis anses barn generellt sett ha ett stort behov av kontakt och tid med båda sina föräldrar.

Men, att få saken prövad kan ta tid – speciellt under sommaren. Domstolen brukar sällan ha möjlighet att boka förhandlingar under sommarmånaderna på grund av semesterledigheter, likaså kan utredningar från socialnämnden inledas först efter sommaren. Utöver det har vi just nu Coronapandemin att förhålla oss till, vilket inneburit längre handläggningstider och inställda förhandlingar.
Vad kan du eller din jurist då göra mer än att vänta på förhandling i en tvist?
Jag har fått många frågor om vad jag som ombud kan göra för att öka chanserna till att min klient får träffa sina barn eller påbörja ett umgänge så fort som möjligt, innan en förhandling i domstol.
Nedan följer några möjliga tillvägagångssätt:

Man kan
1. stämma in på umgänge och/eller stämma in på verkställighet
2. föra dialog med motpartsombud (eller motpart om det inte finns ombud) för att försöka få till någon form av umgänge innan det finns ett beslut att förhålla sig till,
3. be klienten tala med socialtjänsten och familjerätten för att be dem om hjälp att se till att barnets bästa och barnets rätt till kontakt med klienten uppfylls då det är oerhört uppslitande för barn att plötsligt inte träffa en förälder mer,
4. överväga IVO/JO anmälan om myndigheter inte agerar skyndsamt och i enlighet med gällande regelverk

Polisen kan i vissa fall vara behjälplig i de fall klienten har ensam vårdnad bland annat genom hämtning av barnen. Utöver det är domstolen den instans som ska avgöra frågan om hur och när barnen ska vara med respektive förälder.

I domstolsmål gällande verkställighet är det, till skillnad från vårdnads/umgängestvister, den förlorande parten som får betala rättegångskostnaderna. Verkställighet är en summarisk process där huvudregeln är att verkställighet ska ske om det inte finns starka skäl emot det. Att som svarande (den parten som blir stämd) bestrida en verkställighet, och vinna framgång, kräver i regel att det tydligt ska påvisas att man har agerat utifrån barnets bästa och för att skydda barnet från en annars skadlig situation. I det fall socialtjänsten varit inkopplade och fattat ett beslut till nackdel för den drivande föräldern kan det försvåra processen eftersom detta är en form av bevis för att barnet riskerar fara och/eller skada.
Det går att stämma på verkställighet även under pågående tvist där det inte finns någon tidigare dom, beslut eller avtal (se 21:8 FB). Det går att driva ett ärende om verkställighet parallellt med ett tvistemål om vårdnad, boende och/eller umgänge. Det är dock vanligt att ärenden om verkställighet handläggs tillsammans med, eller i anslutning till, tvistemålet då utgången i frågan om boende och umgänge får betydelse för möjligheten att få verkställighet.

Befinner du dig i en liknande situation råder jag dig att prata med ditt ombud och ta fram en plan på hur ni kan lösa situationen på bästa sätt, eller anlita ett ombud.

/Jérémie Johansson, familjejurist
Klicka här om du önskar komma i kontakt med Jérémie

Fler artiklar

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man är kär och framtiden med ens partner ser ljus ut så kan det vara svårt, för att inte säga otänkbart, att fundera över vad som kan hända den dag kärleken eventuellt tar slut. Man tänker ofta inte på de konsekvenser som kommer av att man gifter sig eller blir sambo. Man bör dock noga tänka på vad som kan hända när en relation tar slut och hur man på bästa sätt ser till att det finns så lite som möjligt att kunna bråka om.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR