Integritetspolicy

Integritetspolicy – Stance Juristbyrå Juristjouren AB

Syftet med vår integritetspolicy
Stance Juristbyrå Juristjouren AB, nedan Stance Juristbyrå, värnar om din personliga integritet. I denna
integritetspolicy finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter.
Denna policy gäller för alla personuppgifter som samlas in i samband med att du:
• Lämnar dina kontaktuppgifter och andra personuppgifter via personlig kontakt med oss,
antingen via e-post, telefon eller i personligt möte
• Fyller i dina kontaktuppgifter digitalt på någon av våra webbplatser

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud
Stance Juristbyrå Juristjouren AB, org.nr 556807-0709, med adress Klarabergsviadukten 63/Box 190,
101 23 Stockholm, info@stance.se, 0771 333 444.
Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter
ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud under följande adress:
Dataskyddsombud vd Christian Hägglund
Telefon 0765 41 00 00
Postadress Klarabergsviadukten 63/Box 190, 101 23 Stockholm
E-postadress ch@stance.se

Dina rättigheter
Stance Juristbyrås målsättning är att den information vi behandlar ska vara korrekt, vilket även gäller de
personuppgifter vi samlar in. Felaktiga uppgifter korrigeras utan dröjsmål.
Du har rätt att ta del av de uppgifter vi registrerat om dig. Dessutom kan du begära korrigering av felaktig
data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Radering av data kan dock innebära
att vi inte fullfölja våra åtaganden. Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig
på en intresseavvägning.
Du har också rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till
oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Detta har du sedan rätt att överföra till en
annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).
En effektiv hantering av en begäran enligt ovan kan innebära att vi kan behöva ytterligare uppgifter. Om
vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en
effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. Vi har också rätt att neka
din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa
personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och
penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.
Sid. 2 av 3
Du kan alltid hitta mer information om den nya dataskyddsförordningen hos
Integritetsskyddsmyndigheten www.imy.se.
Ändamålen med behandling av personuppgifter
Stance Juristbyrå vill att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss. Vi respekterar
och skyddar dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning,
branschöverenskommelser eller branschpraxis. I det följande redogörs för Stance Juristbyrås principer
för behandling av personuppgifter.
När du registrerar dig för att bli kontaktad av oss, registreras dina lämnade uppgifter i våra affärssystem
och om rådgivningen övergår till ett uppdrag sparar vi dina uppgifter så länge avtalsförhållandet löper
med laglig grund såsom bokföringslagen, samtycke och intresseavvägning. Dina uppgifter kan också
sparas och användas för verksamhetsutveckling, marknadsanalys samt statistik och riskhantering samt
jävskontroll. Stance har ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för att förbättra sin verksamhet
och kommunicera med klienter och andra.
Personuppgiftsbehandlingen i samband med rådgivning utanför uppdragsförhållande sker för att kunna
tillhandahålla efterfrågad rådgivning samt för att kunna lämna inbjudningar för ytterligare kontakt.
Personuppgiftsbehandlingen i samband med uppdrag sker för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden
och tillvarata våra klienters intressen, sköta administrationen i samband med de uppdrag vi åtar oss samt
uppfylla de krav som ställs på oss enligt lag. Innan vi accepterar ett uppdrag utför vi jävskontroller.
Personuppgiftsbehandlingen i samband med rekrytering sker för följande ändamål:
(i) för att administrera vår rekryteringsprocess och utvärdera arbetssökande, (ii) för att hantera vissa
rättsliga aspekter, och (iii) för att ha möjlighet att kontakta arbetssökande om framtida karriärmöjligheter
och event, förutsatt att den arbetssökande har lämnat sitt samtycke till sådan behandling.
Personuppgifter lämnas inte ut till utomstående, förutom när en överenskommelse finns om att så göra
mellan dig och Stance, när det krävs för att tillvarata dina intressen, när det krävs för att efterkomma
lag/myndighetsbeslut, eller när utomstående leverantör anlitas som ett led i att tillvarata dina intressen
och möjliggöra utförandet av uppdrag.

Insamling av information
Via Stance Juristbyrås webbplatser kan du beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller boka
ett personligt möte för rådgivning. Härigenom samlar vi in personuppgifter.
För att vi ska kunna utföra våra uppdrag behöver vi uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-post
samt personnummer.
Personnummer behövs för att genomföra en jävskontroll i syfte att undvika intressekonflikter.
När du fyller i en fritextruta i ett formulär på en av våra webbplatser, så använder vi den texten som en
information till våra medarbetare inför ditt möte med oss. Vid ett uppdrag sparar vi den informationen
tillsammans med övriga uppgifter vi har efterfrågat i vårt affärssystem.
När du ringer till Stance Juristbyrå eller Juristjouren kan ditt telefonnummer sparas för att efterfrågad
rådgivning ska kunna lämnas och/eller för att framtida rådgivning ska kunna lämnas.
Sid. 3 av 3
Stance Juristbyrå kommer inte att, så länge det inte är nödvändigt för fullgörandet av vårt uppdrag,
registrera känsliga personuppgifter såsom uppgift om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller
filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv.
Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter
De personuppgifter vi har om dig har du själv lämnat, eller så har de inhämtats från offentliga register
eller från kreditvärdighetsinstitut, banker eller upplysningsföretag.
Användning av informationen
Stance Juristbyrå hanterar och använder den information som du har lämnat i enlighet med ändamålen
ovan angivna. Vi kan också komma att kontakta dig för marknadsundersökningsändamål eller genom
olika erbjudanden genom direkt marknadsföring. I det fall du inte längre önskar motta marknadsföring
kan du kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte samt att du önskar
bli gallrad. Du finner kontaktuppgifter under rubriken ”dataskyddsombud”.
Överföring av personuppgifter
Utlämning av personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i kontaktformulär, e-post eller via
muntlig kontakt med oss kommer endast att överföras till tredje part, i den utsträckning som krävs för att
uppfylla avtalet.
Stance Juristbyrå utnyttjar inte avsiktligt information från barn eller minderåriga och bedriver ingen
marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga.
Gallring
Stance Juristbyrå bevarar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till
ändamålet med behandlingen.
Ändring av integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy. Du kan se statusen genom versionshantering och
datumangivelse för denna integritetspolicy i slutet av detta dokument.
Länk till andra webbplatser
Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra externa webbplatser kan
medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som
anges häri.
Version 1.0.0 2022
Giltig från och med 2022-01-21