Juridik för företagare

Juridik för företagare

Är du egen företagare? Leder du ett mindre företag med få anställda? Vi hjälper dig med företagsjuridiken. Vi tillhandahåller rättslig rådgivning i de vanligaste frågorna en småföretagare ställs inför.

Aktieägaravtal

Om man ska starta ett aktiebolaget med flera personer inblandande är det en god rekommendation att upprätta ett avtal som reglerar aktieägandet, ett så kallat aktieägaravtal. I många fall startar man bolag med vänner, familj och bekanta varpå avtal kanske först kan kännas lite onödigt men det brukar i regel vara en god idé att ha så mycket som möjligt reglerat utifall det skulle börja knaka i fogarna på olika sätt. Aktieägaravtalet gäller mellan dem som redan är eller ska bli aktieägare. Några exempel på frågor som kan behandlas i avtalet är hur aktieutdelningen ska fungera och vad som händer ifall ni tycker olika eller ifall en eller fler av delägarna inte sköter sina åtaganden gentemot de andra eller bolaget. Läs mer om aktieägaravtal här.

Hyra Lokal

Många bolag behöver en lokal för att bedriva sin affärsverksamhet. Ett lokalkontrakt skiljer sig på flera punkter mot ett avtal om bostadshyra. Ofta är det tecknat och bundet över en längre tid och det är även längre uppsägningstid på 9 månader enligt lag. Ett tidsbundet lokalkontrakt över 3år behöver sägas upp senast 9 månader innan hyrestidens utgång annars löper den i regel vidare. Besittningsskyddet för en lokal är i regel heller inte lika starkt för en lokalhyresgäst och det är ett så kallat indirekt besittningsskydd som gäller. Det är viktigt att hålla koll på reglerna inför ingången av ett lokalhyreskontrakt. Läs mer här

Anställa personal

För en arbetsgivare är det ett stort åtagande att anställa personal. Inte minst är det en ekonomisk utmaning då det i regel är kostsamt att nyanställa. Rättsliga snedsteg kan få stora ekonomiska konsekvenser, inte minst för mindre arbetsgivare. Det är många aspekter att ha i åtanke för den arbetsgivare som funderar på att anställa personal därför är det viktigt att vara noga förberedd och väl insatt i de regelverk som är aktuella vid en anställning. Läs mer här.

Tvister

Som företagare är det inte ovanligt att hamna i en tvist med en kund eller samarbetspartner av något slag. Det kan handla om bestridda fakturor, avtalsbrott eller andra avvikelser i de överenskommelser man har med ett företag eller privatperson. Beroende på vad som har hänt finns det olika tillvägagångssätt och rekommendationer hur man bäst går vidare i det specifika fallet. Läs mer här

Kund som inte betalar

En kund som inte betalar är ett relativt vanligt fenomen. I många fall handlar det om en privatperson som är kund och som av en eller annan anledning inte betalar för en utförd tjänst eller såld produkt. I andra fall rör det sig om en företagskund som har likviditetsproblem eller vars verksamhet gått i konkurs. Det finns många likheter i tillvägagångssättet att driva ett ekonomiskt krav mot en privatperson eller ett företag och i många fall finns möjlighet att ansöka om rättsskydd om en tvist om betalning uppstår. Läs mer här.

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.