Bostadsjuridik

Ett rött hus på en kulle. Bostadsjuridik

Bostadsjuridik är ett samlingsnamn för de rättsområden som berör vårt boende. Inom bostadsjuridiken hittar vi delar av fastighetsrätten, hyresjuridik, bostadsrättsjuridiken, föreningsjuridiken (i den mån den omfattar bostads- och bostadsrättsföreningar), konsumententreprenader och juridiken kring försäljning och köp av bostäder.

Köpekontrakt m.m

När man ingår ett köp för fastighet(fast egendom) är skriftligt avtal med bevittnade underskrifter ett formkrav för att köpet ska bli giltigt. Avtalet kallas för ett köpekontrakt och vid köp av fastighet upprättas i regel ett villkor i köpekontraktet att köpebrev ska upprättas i samband med tillträdet.

Fel i bostadsrättslägenhet

Fel i bostadsrätt föreligger om bostadsrättens skick inte stämmer överens med vad som avtalats vid köpet. Det föreligger också fel om bostadsrätten avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta vid köpet eller om felet är av mer dold karaktär som inte med fog gått att upptäcka vid en överlåtelsebesiktning. Vid bostadsrättköp har man 2 år på sig från köptillfället att reklamera ev. fel och brister enl. Köplagen.

Fel i fastighet

Om man som köpare av en fastighet, efter tillträdet, upptäcker fel och avvikelser från det som har avtalats i samband med köpet finns det i regel möjlighet att begära kompensation för den ekonomiska skada som avvikelsen innebär. Då man i har en omfattande undersökningsplikt som köpare krävs det i regel att felet antingen avviker från det säljaren har utfäst och utlovat om fastighetens skick eller att felet utgör ett så kallat dolt fel. Dvs att det inte gått att upptäcka under en vanlig besiktning utan kanske snarare upptäckts i samband med renovering eller liknande. Man har som huvudregel 10år på sig att reklamera och begära ersättning för dolt fel enl. Jordabalken.

Tvist med hantverkare

Det är tyvärr inte helt ovanligt att man hamnar i tvist med sin hantverkare efter utfört arbete. Det kan handla om kvalitén på det utförda arbetet, tidsåtgång, rent byggnadstekniska missförstånd samt kostnaden för det utförda arbetet m.m. Ett inte ovanligt problem i sådana tvister är att det ofta inte finns något skriftligt avtal eller annan matnyttig dokumentation som bevisar vad man kommit överens om parterna emellan. Detta kan leda till att det blir svårt att bevisa vad man egentligen avtalat om. Därför är det alltid en rekommendation att ha klara och tydliga avtal med hantverkaren innan arbetet sätter igång.

Bostadshyra

De flesta hyresavtal ingås för obestämd tid. Sådana avtal måste sägas upp för att upphöra att gälla följt av en uppsägningstid. De flesta hyresavtal ingås för obestämd tid. Sådana avtal måste sägas upp för att upphöra att gälla. I Jordabalken kap. 12 (hyreslagen) anges att den kortaste uppsägningstiden för ett sådant avtal är tre månader (längre uppsägningstid kan vara avtalad men gäller endast för hyresvärden; hyresgästen har alltid rätt att säga upp sitt hyresavtal med tre månaders uppsägningstid. Om hyresavtal i stället har ingåtts för bestämd tid upphör det att gälla utan uppsägning, så länge som hyresförhållandet inte varat längre än nio månader.

Underhåll av bostadsrätt

Ett vanligt problem och utmaning i relationen mellan styrelse och medlemmar i en bostadsrättsförening är gränsdragningen mellan inre och yttre underhåll. Av 7 kap. 12 § bostadsrättslagen framgår att bostadsrättshavaren på egen bekostnad ska hålla lägenheten i gott skick. Dock omfattar bostadsrättshavarens ansvar inte reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, under förutsättning att föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet.

 

Fler artiklar

Bodelningsförrättare

Bodelningsförrättare

Om en av parterna inte vill medverka till en bodelning eller om man inte kommer överens om till exempel vad som ska bodelas, vem som ska ta över bostaden eller vad en viss tillgång har för värde måste man ansöka om en bodelningsförrättare för att tvinga fram en...

Vem får hunden vid en separation?

Vem får hunden vid en separation?

Frågan om vad som händer med ett husdjur vid en separation eller skilsmässa blir allt vanligare. Allt fler hushåll skaffar hund eller något annat husdjur och vid en skilsmässa/separation kan det finnas väldigt mycket känslor med i bilden. En hund är ofta som en...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR