Bostadsjuridik

Bostadsjuridik

Bostadsjuridik är ett samlingsnamn för de rättsområden som berör vårt boende. Inom bostadsjuridiken hittar vi delar av fastighetsrätten, hyresjuridik, bostadsrättsjuridiken, föreningsjuridiken (i den mån den omfattar bostads- och bostadsrättsföreningar), konsumententreprenader och juridiken kring försäljning och köp av bostäder.

Köpekontrakt m.m

När man ingår ett avtal om köp av fastighet(fast egendom) så är skriftlighet ett av flera formkrav för att köpet ska bli giltigt. För att köparen ska få lagfart utan dröjsmål så krävs det också att säljarens namnteckning bevittnas av två vittnen. Avtalet kallas för ett köpekontrakt och vid köp av fastighet upprättas i regel ett villkor i köpekontraktet att köpebrev ska upprättas i samband med tillträdet. Här kan du läsa mer om köpekontrakt.

Fel i bostadsrätt

Fel i bostadsrätt föreligger om bostadsrättens skick inte stämmer överens med vad man avtalat vid köpet. Det föreligger också fel om bostadsrätten avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta vid köpet eller om felet är av mer dold karaktär som inte med fog gått att upptäcka vid en överlåtelsebesiktning. Vid bostadsrättköp har man två år på sig från köptillfället att reklamera ev. fel och brister enl. Köplagen. Här kan du läsa mer om fel i bostadsrätt.

Fel i fastighet

Om man som köpare av en fastighet, efter tillträdet, upptäcker fel eller avvikelser från det som har avtalats i samband med köpet finns det möjlighet att begära kompensation för den prispåverkan felet har samt i vissa fall skadestånd samt hävning av köpet. Då man i har en omfattande undersökningsplikt som köpare krävs det i regel att felet antingen avviker från det säljaren har utfäst och utlovat om fastighetens skick eller att felet utgör ett så kallat dolt fel. Dvs. att det inte gått att upptäcka under en vanlig besiktning utan kanske snarare upptäckts i samband med renovering eller liknande. Man har tio år på sig att reklamera och begära ersättning för fel i fastighet enl. Jordabalken. Här kan du läsa mer om fel i fastighet.

Dolt fel

Köpare och säljare av bostadsrätter och fastigheter kommer ofta i kontakt med begreppet dolt fel. I de flesta fall handlar det om att en köpare upptäcker ett fel varpå en reklamation görs till säljaren med åberopande av dolt fel följt av ett ersättningskrav. I dessa fall måste säljaren fråga sig om det föreligger ett fel och även om detta är dolt. Generellt ses ett fel som dolt om det inte gått att upptäcka vid en vanlig standardbesiktning eller om säljaren medvetet dolt ett fel eller avvikelse i objektet som denne haft kännedom om. Här kan du läsa mer om dolt fel.

Tvist med hantverkare

Det är tyvärr inte helt ovanligt att man hamnar i tvist med sin hantverkare efter utfört arbete. Det kan handla om kvalitén på det utförda arbetet, tidsåtgång, rent byggnadstekniska missförstånd samt kostnaden för det utförda arbetet m.m. Ett inte ovanligt problem i sådana tvister är att det ofta inte finns något skriftligt avtal eller annan matnyttig dokumentation som bevisar vad man kommit överens om parterna emellan. Detta kan leda till att det blir svårt att bevisa vad man egentligen avtalat om. Därför är det alltid en rekommendation att ha klara och tydliga avtal med hantverkaren innan arbetet sätter igång. Här kan du läsa mer om tvist med hantverkare.

Bygglov

Ett bygglov är ett tillstånd som du ofta behöver för att bygga nytt eller renovera. En ansökan om bygglov görs till byggnadsnämnden i den aktuella kommunen där fastigheten är belägen. Förutom bygglov krävs ibland även andra tillstånd, som strandskyddsdispens m.m.  De bestämmelser som reglerar ärenden rörande bygglov är plan- och bygglagen (PBL) och de instanser som är aktuella i bygglovsärenden är förutom kommunen, Länsstyrelsen och ytterst mark- och miljödomstolen.

Bostadshyra

De flesta hyresavtal ingås för obestämd tid. Sådana avtal måste sägas upp för att upphöra att gälla följt av en uppsägningstid. De flesta hyresavtal ingås för obestämd tid. Sådana avtal måste sägas upp för att upphöra att gälla. I Jordabalken kap. 12 (hyreslagen) anges att den kortaste uppsägningstiden för ett sådant avtal är tre månader (längre uppsägningstid kan vara avtalad men gäller endast för hyresvärden; hyresgästen har alltid rätt att säga upp sitt hyresavtal med tre månaders uppsägningstid. Om hyresavtal i stället har ingåtts för bestämd tid upphör det att gälla utan uppsägning, så länge som hyresförhållandet inte varat längre än nio månader. Här kan du läsa mer om bostadshyra.

Underhåll av bostadsrätt

Ett vanligt problem och utmaning i relationen mellan styrelse och medlemmar i en bostadsrättsförening är gränsdragningen mellan inre och yttre underhåll. Av 7 kap. 12 § bostadsrättslagen framgår att bostadsrättshavaren på egen bekostnad ska hålla lägenheten i gott skick. Dock omfattar bostadsrättshavarens ansvar inte reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, under förutsättning att föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Här kan du läsa mer om underhåll av bostadsrätt.

Domstolsprocessen bostadsjuridik

I de flesta fall av bostadsjuridiska tvister når de inblandade parterna en så kallad förlikning, dvs utomrättslig överenskommelse. Om en förlikning inte kan nås återstår för parterna att vända sig till domstol för att lösa tvisten. Många hör av sig till oss med frågor om hur domstolsprocessen i en tvist om fel i bostadsrätt/fastighet går till och det är många saker att hålla reda på och ta i beaktning inför ett tvistemål i rätten. Här kan du läsa mer om domstolsprocessen inom bostadsjuridik.

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR