Familjerätt

Familjerätt

Familjerätt omfattar allt från vårdnad av barn till samboskap. Om du vill ha mer information om respektive familjerättsområde hittar du det under rubrikerna till höger och på länkarna nedan. Du kan även läsa mer i våra artiklar om familjerätt.

Familjerätt

Vårdnad

Vårdnaden om ett barn handlar i korthet om vem som har rätt att fatta vissa beslut i ett barns liv, så som val av skola, sjukvård m.m. Det finns två stycken huvudsakliga former av vårdnadshavande om ett barn, ensam vårdnad och gemensam vårdnad.

Ensam vårdnad innebär att en person(oftast den ene eller andre biologiska föräldern) har en enskild beslutanderätt över barnet.

Gemensam vårdnad  innebär att två personer(oftast de biologiska föräldrarna) har beslutanderätt om barnet och i regel även behöver vara överens kring väsentliga beslut rörande barnets liv. Här kan du läsa mer om vårdnad.

Barns boende

Boende i familjerättsliga sammanhang handlar om vart barnet ska bo när föräldrarna är separerade. Den förälder som har barnet folkbokfört hos sig kallas boendeförälder och den andre föräldern kallas umgängesförälder. Ofta bor barnet växelvis hos båda föräldrarna. Här kan du läsa mer om barns boende.

Umgänge

Umgänget handlar om hur fördelningen av tiden med ett barn ska se ut. Alltså när vardera förälder ska träffa sitt barn. I de flesta fall sker umgänget växelvist. Om så inte är fallet kan någon av föräldrarna ha umgänge varje eller varannan helg och i vissa fall, där det finns synnerliga skäl, kan det falla ut så att en förälder inte har något umgänge alls med sitt barn. I slutändan är det barnets bästa som skall vara avgörande i frågan.

Umgänge, alltså tiden man spenderar med barnen, ska inte förväxlas med vårdnaden om ett barn. Även om en förälder inte har juridisk vårdnad om ett barn så har den i de allra flesta fall ändå någon form av umgänge reglerat. Detta eftersom det i svensk rätt generellt sett ses som positivt att barnet har kontakt med båda sina föräldrar. Här kan du läsa mer om umgänge.

Underhåll

Underhåll handlar om en förälders skyldighet att försörja sitt barn och utgår som huvudregel till den förälder som har barnet boende hos sig större delen av tiden. I vissa fall, där det råder väsentliga inkomstskillnader mellan föräldrarna, kan dock underhåll utgå till den ekonomiskt svagare föräldern trots att barnet bor växelvis. Här kan du läsa mer om underhåll.

Föräldrar som inte kan komma överens

Om ni som föräldrar har svårt att komma överens om barnets tillvaro har ni möjlighet att få hjälp hos familjerätten (som är en del av socialtjänsten) i kommunen. Familjerätten kan anordna så kallade samarbetssamtal där ni får hjälp att nå en överenskommelse när det gäller vårdnad, boende och umgänge och de kan även hjälpa till med att skriva ett avtal i enlighet med er överenskommelse. Om avtalet blir godkänt av socialnämnden blir det juridiskt bindande, likt en dom från tingsrätten. Dessa samarbetssamtal är kostnadsfria och frivilliga. Läs mer här.

Ansökan om ensam vårdnad

Att ansöka om ensam vårdnad gör man genom att upprätta en stämningsansökan som skickas till den lokala tingsrätt där barnet är folkbokfört. Domstolen kräver i regel starka skäl för att utdöma ensam vårdnad och eftersom det är många saker att tänka och hålla reda på under processens gång är det vår rekommendation att ta professionell hjälp av ett ombud med detta. Här kan du läsa mer om ansökan om ensam vårdnad.

Vårdnadstvist

Hur en vårdnadsprocess går till kan skilja sig åt från fall till fall, men i korthet brukar det ofta innehålla följande steg. Först upprättar man en ansökan om stämning som följs av ett svaromål från motparten. Sedan sker ett sammanträde för muntlig förberedelse som kan följas av ett interimistiskt beslut. Efter det gör familjerätten ofta en vårdnads-, boende- och umgängesutredning. Sedan har man samarbetssamtal- eller medling(oftast i familjerättens regi). Till sist sker en huvudförhandling i domstolen som leder till en dom och verkställighet. Här kan du läsa mer om vårdnadstvister.

Skilsmässa

Att skilja sig i Sverige går snabbt och är relativt okomplicerat. Viktigt att nämna är också att båda parterna inte behöver vara överens om att skilja sig, det räcker med att en i äktenskapet vill skiljas. Till att börja med skickar man in en ansökan om äktenskapsskillnad (skilsmässa) till tingsrätten. Därefter upplöser tingsrätten  äktenskapet genom dom.

Även om det är enkelt att skilja sig så kan det uppstå andra problem vid en skilsmässa. T.ex. problem att komma överens om bodelningen. Även frågor som rör gemensamma barn och var de ska bo dyker ofta upp vid en skilsmässa. Här kan du läsa mer om hur en skilsmässa går till.

Bodelning vid skilsmässa

En bodelning mellan makar sker oftast i samband med en skilsmässa. Ett undertecknat bodelningsavtal i samband med skilsmässa vinner laga kraft när skilsmässan är verkställd.

I vissa fall kan makar av varierande skäl vilja göra en bodelning under pågående äktenskap. Ett bodelningsavtal under pågående äktenskap behöver för dess giltighet registreras i skatteverkets äktenskapsregister. Utöver det är det också en rekommendation att komplettera bodelningsavtalet med ett äktenskapsförord där man reglerar det uppdelade tillgångarna som vardera parts enskilda egendom. Detta för att undvika risken att den ene eller andre parten kommer att begära en bodelning på nytt vid en ev. framtida skilsmässa. Om makar i händelse av skilsmässa inte lyckas komma överens om en bodelning finns möjlighet att vända sig till tingsrätten och ansöka om en bodelningsförrättare. Här kan du läsa mer om bodelning mellan makar.

Bodelning mellan sambos

En bodelning mellan sambos sker i regel i samband med en separation och man har ett år på sig från datumet för separationen att väcka talan om en bodelning. Det som ingår i en bodelning mellan sambos är bostad införskaffad för gemensamt bruk, samt bohag(möblemang etc.) införskaffat för gemensam användning under samboförhållandets gång. Om ett separerande sambopar inte kan nå en lösning i samförstånd finns möjlighet att vända sig till tingsrätten och ansöka om en bodelningsförrättare. Här kan du läsa mer om bodelning mellan sambos.

Äktenskapsförord 

När man gifter sig finns det mellan makarna möjlighet att både innan eller under äktenskapets gång upprätta ett äktenskapsförord där man avtalar bort hela giftorätten eller delar av giftorätten. Dvs man avtalar bort rätten att begära en andel av värdet på sin make/makas eventuella överskott på tillgångar i en bodelning i samband med skilsmässa. För att det ska vara  giltigt måste båda parter skriva under avtalet. Dessutom måste avtalet efter påskrift registreras i skatteverkets äktenskapsregister. Här kan du läsa mer om äktenskapsförord.

Samboavtal

I samband med att man ska flytta ihop med sin partner finns möjlighet att sinsemellan upprätta ett så kallat samboavtal. Detta i syfte att avtala bort hela eller delar av sambolagens regler om bodelning. Ett samboavtal upprättas oftast i fall där den ene sambon betalat hela summan vid ett bostadsköp eller där parterna investerat olika mycket pengar vid bostadsköpet. I många fall är det aktuellt att komplettera ett samboavtal med ett skuldebrev eller ett samäganderättsavtal. Här kan du läsa mer om samboavtal.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt ger dig möjlighet att välja en fysisk person som ska företräda dig i personliga och ekonomiska angelägenheter om du i framtiden förlorar din beslutsförmåga. På så sätt fungerar framtidsfullmakten som ett alternativ till god man eller förvaltare och möjliggör för dig att stärka din självbestämmanderätt. Här kan du läsa mer om framtidsfullmakt.

Har du fler frågor om familjerätt? Då är du välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning 0771-333 444.

Artiklar inom familjerätt

Bodelningsförrättare

Bodelningsförrättare

Om en av parterna inte vill medverka till en bodelning eller om man inte kommer överens om till exempel vad som ska bodelas, vem som ska ta över bostaden eller vad en viss tillgång har för värde måste man ansöka om en bodelningsförrättare för att tvinga fram en...

Vem får hunden vid en separation?

Vem får hunden vid en separation?

Frågan om vad som händer med ett husdjur vid en separation eller skilsmässa blir allt vanligare. Allt fler hushåll skaffar hund eller något annat husdjur och vid en skilsmässa/separation kan det finnas väldigt mycket känslor med i bilden. En hund är ofta som en...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR