Vårdnad, boende och umgänge

Obligatoriskt informationssamtal inför en vårdnadstvist

Sedan 2022 är det som huvudregel obligatoriskt att ha ett informationssamtal hos familjerätten i kommunen innan man går vidare till domstol i en vårdnadstvist. Syftet med ett sådant samtal är att föräldrarna ska försöka komma överens om en lösning som är bäst för...

Orosanmälan och vårdnadstvist

Vad är en orosanmälan? En orosanmälan är en anmälan till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa eller inte mår bra på något sätt. Vem som helst kan göra en orosanmälan och om man vill kan man göra det anonymt. Vissa (t ex skolpersonal) har...

Ansvarsfördelning mellan boende- och umgängesförälder

När barnet bor hos den ena föräldern och har umgänge med den andra träder föräldrarna in i roller som boende- respektive umgängesförälder, oaktat denna rollfördelning är utgångspunkten vid gemensam vårdnad att föräldrarna ska fatta beslut rörande barnet gemensamt. Den gemensamma beslutanderätten ska dock inte tolkas som att föräldrarna behöver fatta vartenda litet beslut gemensamt. Av praktiska skäl behöver den förälder som för tillfället har barnet boende hos sig ensam kunna fatta beslut om barnets vardagliga omsorg.

Vårdnad och skyddat boende

När föräldrar separerar är det viktigt att barnen även fortsatt har en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Har det varit bråkigt i föräldrarnas relation kan en separation vara något mycket positivt för barnen som nu slipper bevittna konflikter. Barn kan lätt...

Vad händer när en dom om umgänge inte följs?

En process om vårdnad, boende och umgänge med barn kan pågå länge, ibland i flera år. Under processens gång gör familjerätten utredningar, parterna kan genomgå samarbetssamtal och man kan ingå tillfälliga överenskommelser. Processen tar slut efter att parterna kommit...

Umgängesavtal – vad innebär det?

Det pratas mycket om umgängesavtal men frågan är vad detta innebär egentligen? Ett barn vars föräldrar inte lever ihop har rätt till umgänge med båda föräldrarna. Detta gäller såväl vid gemensam som vid ensam vårdnad. Vid en skilsmässa eller separation uppstår ofta...

Umgänge på semestern och semesterplanering

Umgänge på semestern Inför sommaren är det många som funderar över hur man ska fördela sommarlovet mellan föräldrarna. I de allra flesta fall kommer föräldrarna själva överens om hur umgänge på semestern ska se ut. Det finns dock fall då kontakten mellan föräldrarna...

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?

Enligt föräldrabalken ska barnets bästa vara avgörande vid alla beslut gällande vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska man ta hänsyn till barnets vilja i den mån det går. Detta med beaktande av barnets ålder. Även FN:s...

Egenmäktig flytt med barn

Det finns tre vanliga fall där en förälder agerar egenmäktigt.
I samband med separation väljer en av föräldrarna att flytta och beslutar egenmäktigt att ta med sig barnen till den nya orten/bostaden.
Den förälder som har barnen boende hos sig stadigvarande/växelvis flyttar med barnen utan godkännande från umgängesföräldern/den andra föräldern.
Den förälder som inte har barnen boende hos sig beslutar egenmäktigt att flytta med barnen eller kvarhålla dem hos sig efter umgänge mot boendeförälderns vilja.

När ett barn inte vill träffa den ena föräldern

Att varje barn ska ha rätt till god relation med båda sina föräldrar är en grundpelare i argumentationen vid umgängestvister. Oavsett föräldrarnas konflikt ska barnen ha rätt att, opåverkat av föräldrarna, få träffa och tycka om sin andra förälder. Barn kan hamna i...

Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess

Gemensam vårdnad förutsätter att båda vårdnadshavarna är lämpliga. Detta innebär att de kan samarbeta så pass väl att barnen inte blir negativt påverkade av det gemensamma beslutsfattandet. Om en förälder utsätter barnen för våld är denne inte lämplig! Vare sig som...

Om man blir utsatt för umgängessabotage

Att få frågan om umgängessabotage prövad kan ta tid. Vad kan du eller din jurist då göra mer än att vänta på förhandling i en tvist?
Nedan följer några exempel:

Stämma in på umgänge och/eller stämma in på verkställighet.
Föra dialog med motpartsombud (eller motpart om det inte finns ombud) för att försöka få till någon form av umgänge innan det finns ett beslut att förhålla sig till.
Tala med socialtjänsten och familjerätten för att be dem om hjälp att se till att barnets bästa och barnets rätt till kontakt uppfylls då det är oerhört uppslitande för barn att plötsligt inte träffa en förälder.
Överväga IVO/JO anmälan om myndigheter inte agerar skyndsamt och i enlighet med gällande regelverk.

Polisen kan i vissa fall vara behjälplig i de fall klienten har ensam vårdnad bland annat genom hämtning av barnen. Utöver det är domstolen den instans som ska avgöra frågan om hur och när barnen ska vara med respektive förälder.

Skillnaden mellan vårdnad, boende och umgänge

Qui officia deserunt mollit anim id est labrum. Duis aute iruret dolor in prehenderit in voludptate velit esse cillum toret eu giat enerit in volptate velit esse cillum maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper ldibero, sit amet adipiscing em cillum maecenas tempus, tellus quam semper bero anim id est labrum.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR