Kostnadsfri inledande rådgivning
Ring oss: 0771-333 444
Måndag - fredag: 8:00 - 17:00
Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Hänvisningar

Försäkringskasseärenden

Om du önskar råd och stöd i ärenden som rör försäkringskassan ska du vända dig till en juristfirma specialiserad på förvaltningsrätt. Sök förslagsvis på webben efter ”förvaltningsrättsjurist” så kommer du få träffar på olika aktörer runt om i landet som kan besvara dina frågor och företräda dig i ditt ärende.

Ärenden rörande socialen: Socialbidrag, LVU, osv.)

Om du önskar råd och stöd i ärenden som rör socialen ska du vända dig till en juristfirma specialiserad på förvaltningsrätt. Sök förslagsvis på webben efter ”förvaltningsrättsjurist” så kommer du få träffar på olika aktörer runt om i landet som kan hjälpa dig vidare med dina frågor och företräda dig i ditt ärende.

Brottmål och straffrätt

Polisen 114 14: om du vill anmäla ett brott eller har frågor som rör brott.
Läs mer på polisen.se

Advokatsamfundet 08-459 03 00: om du har frågor om en advokats arbete eller vill få tips om att anlita en advokat. Läs mer på advokatsamfundet.se
Behöver du anlita advokat specialiserad på brottmål? Stance Juristbyrå Juristjouren har ett samarbete med Prio Advokatbyrå.

Migrationsrätt

Om du är ute efter att hitta ett ombud som kan företräda dig i ett ärende ang. uppehållstillstånd/asyl/visum etc. kan du söka på webben efter ”jurist/advokat migrationsrätt”. Om du har en allmän fråga i ett ärende ang. uppehållstillstånd/asyl/visum kan du vända dig direkt till Migrationsverket 0771-235 235: . Läs mer på migrationsverket.se 

Synpunkter på myndigheter

Om du har synpunkter på en myndighetsutövning kan du anmäla detta till Justitieombudsmannen (JO) 08-786 51 00. Jusititieombudsmannen eller Riksdagens ombudsmän som det också kallas granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter. Läs mer på jo.se

Försäkringsrätt

Konsumenternas vägledning om bank- och försäkring 0200 – 22 58 00: ger gratis vägledning till privatpersoner inom det finansiella området och i försäkringsfrågor. Läs mer på konsumenternas.se

Inkasso

Om du vill läsa mer om vad inkasso är och vilka regler som gäller för inkasso.
Läs mer på datainspektionen.se

Tillsyn för personuppgifter och kreditupplysningar

Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet.
Läs mer på imy.se

Studenträtt

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) bedriver kvalitetssäkring och juridisk tillsyn samt ansvarar för statistik, uppföljning och granskning av effektivitet på högskoleområdet.
Läs mer på uka.se

Konsumenträtt

Kommunens konsumentvägledare: Rådgivning till dig som konsument, gå in på din kommuns hemsida för kontaktuppgifter.

Hallå konsument: oberoende konsumenträttslig vägledning genom konsumentverket Läs mer på hallakonsument.se

ARN 08-508 860 00: om du är missnöjd med en produkt/tjänst du köpt av ett företag och önskar få en prövning kring reklamation etc. Läs mer på arn.se

Telekområdgivarna 08-522 767 00: ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för TV, telefoni och bredband.
Läs mer på telekomradgivarna.se

Fel vård/patientskada

Inspektion för vård och omsorg (IVO) 010-788 50 00: om du exempelvis råkat ut för en felbehandling i vården. Läs mer på ivo.se

Kronofogden

Om du vill ansöka om ett betalningsföreläggande, handräckning eller avhysning så kan du kontakta kronofogden på 0771-73 73 00 för vidare hjälp med detta.
Läs mer på kronofogden.se

Hjälp och stöd

Bris 116 111: samtalsstöd för barn som är i behov av hjälp. Läs mer på bris.se

Bris 0771-50 50 50: samtalsstöd för vuxna i frågor kring barn. Läs mer bris.se

Jourhavande medmänniska 08-702 16 80: samtalsstöd för den som behöver någon att prata med om allt mellan himmel och jord.
Läs mer på jourhavande-medmanniska.com

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50: samtalsstöd för kvinnor som är i behov av hjälp av stöd i kvinnofridsfrågor. Läs mer på kvinnofridslinjen.se

Mansjouren 08- 30 30 20: samtalsstöd för män som är i behov av hjälp och stöd. Läs mer på mansjouren.se

Brottsofferjourens telefoncentral 0200-21 20 19: samtalsstöd för den som blivit utsatt för ett brott. Läs mer på boj.se

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.