Kostnadsfri inledande rådgivning
Ring oss: 0771-333 444
Måndag - fredag: 8:00 - 17:00
Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Frågor

Här har vi samlat flera av de vanligaste frågorna och svaren inom de juridiska områden som vi jobbar med. Om du inte hittar svaret på just din fråga eller har ytterligare frågor om ditt ärende är du välkommen att ringa vår rådgivning på 0771-333 444

Jag och min sambo önskar ärva varandra till så stor del som möjligt. Vi har två särkullbarn vardera(barn sedan tidigare förhållande). Hur mycket kan vi testamentera till varandra?

När man som sambo har barn(både gemensamma och/eller från tidigare förhållande) så kan man testamentera 50% av sin kvarlåtenskap till någon annan än barnen. Detta då barnen alltid har en oinskränkt rätt till sin laglott(50% av den avlidnes kvarlåtenskap uppdelat på det antal barn denne har) i anslutning till förälderns frånfälle.

Jag och min sambo önskar ärva varandra till så stor del som möjligt. Vi har två stycken gemensamma barn. Hur mycket kan vi testamentera till varandra?

När man som sambo har barn(både gemensamma och/eller från tidigare förhållande) så kan man testamentera 50% av sin kvarlåtenskap till någon annan än barnen. Detta då barnen alltid har en oinskränkt rätt till sin laglott(50% av den avlidnes kvarlåtenskap uppdelat på det antal barn denne har) i anslutning till förälderns frånfälle.

Min sambo har avlidit, kommer jag att ärva henne?

Sambos ärver inte varandra enligt lag. Om man önskar ärva varandra finns möjlighet att upprätta ett testamente där det regleras.

Ingår bohag(möblemang m.m) man har införskaffat innan samboskapet inleddes i en bodelning vid separation?

Nej, det bohag som ingår i bodelningen är det bohag som införskaffats under samboskapets gång, dvs från det att man flyttar ihop och framåt.

Jag äger en bostadsrätt sedan ett par år tillbaka och har nu träffat en partner som kommer att flytta in hos mig. Kommer min blivande sambo kunna kräva något av bostadens värde om vi separerar?

I och med att du ägde och bodde i bostadsrätten innan du träffade din sambo så ses den som införskaffad för enskilt bruk och utgör således inte samboegendom.

Jag har köpt en fastighet och ska flytta in där med min blivande sambo men ämnar skydda fastigheten från en bodelning. Hur gör jag?

Om du önskar undanta fastigheten från bodelning så ska du tillsammans med din blivande sambo upprätta och underteckna ett samboavtal i vilket man avtalar bort sambolagens regler om bodelning.

Jag har köpt en fastighet/bostadsrätt och ska flytta in där med min blivande sambo, kommer fastigheten att ingå i bodelningen?

Såtillvida att gemensam inflyttning sker i samband med förvärvet av fastigheten/bostadsrätten så ingår det som huvudregel i en bodelning.

Vad ingår i en bodelning för sambos?

Det huvudsakliga delarna som ingår i en bodelning enligt sambolagen är en gemensamt införskaffad ägandebostad samt bohag(möblemang etc.) införskaffat under samboskapets gång.

Hur lång tid har man på sig att begära bodelning efter en samboseparation?

Man har ett år på sig att väcka talan om bodelning från och med datumet att samboskapet upphörde. Ett enkelt sätt att väcka frågan är att meddela den andre parten skriftligen att man begär en bodelning i enlighet med sambolagen.

Jag och min sambo ska separera och vi bor i en hyresrätt där bara jag står på kontraktet. Kan jag begära att min sambo flyttar ut?

I och med att en hyresrätt är en nyttjanderätt och ingenting man äger så kan det potentiellt bli en tvist om kvarsittningen i bostaden oavsett om bara en av parterna står på kontraktet. Kan man inte komma överens Är alternativet att vända sig till tingsrätten i en kvarsittningsprövning.

Får arbetsgivaren kvitta min lön?

Nej, inte om du inte har godkänt detta pga. kvittning för tidigare förskottsbetalning eller liknande. Arbetsgivaren kan också ha rätt att hålla inne med lön om det uppstått en fordran pga. den anställde med uppsåt orsakat arbetsgivaren skada. Normalt sett ska en sådan fordran vara fastställd för att kvittningen ska ara tillåten. Arbetsgivaren måste därtill ta hänsyn det s.k. förbehållsbeloppet, dvs. ett belopp som den anställde ska få behålla för att klara sina levnadsomkostnader. Om arbetsgivaren olovligen kvittar lön kan denne bli skadeståndsskyldig pga. brott mot kvittningslagen.

Vad är arbetsbefrielse?

När arbetsgivaren meddelar att du inte behöver stå med din arbetskraft till deras förfogande men fortfarande har rätt till lön och övriga förmåner som följer av anställningsförhållandet. Sker ofta i samband med att det hålls arbetsrättsliga förhandlingar eller som ett villkor i ett utköpsavtal.

Vad innebär ett avgångsvederlag?

Det är en ekonomisk kompensation som oftast utgår i en klumpsumma, inte sällan inom ramen för en överenskommelse om utköp mellan en anställd och arbetsgivare. Det vanliga är att avgångsvederlaget inte är pensions- eller semestergrundande.

Vad innebär ett utköp?

Istället för att den anställde säger upp sig själv eller arbetsgivaren ensidigt säger upp anställningen kan parterna komma överens om villkoren för anställningens upphörande. Detta sker genom ett avtal där parterna i samförstånd enas om hur anställningen ska upphöra. Ofta sker en ekonomisk kompensation till den anställde genom längre uppsägningstid alternativt ett avgångsvederlag. Genom detta avsäger sig ofta den anställde rätten att rikta framtida anspråk till arbetsgivaren.

Vad är skillnaden på en uppsägning och ett avskedande?

Vid en uppsägning pga. arbetsbrist eller personliga skäl följs uppsägningen av en uppsägningstid där anställningsförhållandet fortsätter att löpa fram till sista dagen på uppsägningstiden. Då har man som anställd fortfarande rätt till lön och är också skyldig att stå med sitt arbete till arbetsgivarens förfogande om denne inte sagt annat. Vid ett avskedande är arbetsgivaren av uppfattningen att den anställde grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren och då sägs anställningen upp omedelbart utan hänsyn till uppsägningstid.

Kan jag bli uppsagd eller avskedad muntligen?

Ja, uppsägningen eller avskedande gäller som sådant men arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig för att de inte har följt formkraven som ställs på en uppsägning- och avskedandehandling.

Vem har företrädesrätt till återanställning?

Om en arbetstagare har blivit uppsagd pga. arbetsbrist har denne företrädesrätt till återanställning om arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren mer än 12 månader under de senaste tre åren (25 § LAS).

När ska arbetsgivaren meddela att en provanställning ska avslutas?

Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen skall fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut, skall besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning (6 § LAS). Arbetsgivare som vill att en provanställning ska avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning ska meddela arbetstagaren detta minst två veckor i förväg. Facket ska varslas om den anställde är fackligt ansluten och överläggas om det begärs (31 § LAS).

Hur lång får en provanställning vara?

Prövotiden får vara högst sex månader (6 § LAS).

När övergår ett vikariat till en tillsvidareanställning?

Ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod (5 a § LAS).

Nya artiklar

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR