Arbetsrätt

Arbetsrätt

Arbetsrätten omfattar i huvudsak de lagar och bestämmelser som reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Lagen om anställningsskydd (LAS) är den huvudsakliga regelsamlingen för arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter. Frågor som ofta behandlas inom arbetsrätten är sådant som rör anställningsavtal, kollektivavtal, uppsägningar, avsked och lönefordran.

Uppsägning och avskedande

En uppsägning från arbetsgivarens sida av en anställd kräver i regel så kallad saklig grund. De vanligaste formerna av uppsägning sker antingen pga. arbetsbrist, vilket är den vanligaste formen, eller pga. av personliga skäl. En uppsägning är alltid kopplad till en uppsägningstid vilken kan variera beroende på anställningstid, kollektivavtal, anställningsavtal m.m. I vissa fall, där det finns synnerliga skäl, kan det även bli aktuellt med ett avskedande. Ett avskedande verkställs i princip omedelbart och är inte kopplad till en uppsägningstid. Om du blivit uppsagd eller har funderingar på en sådan process kan du läsa denna checklista med saker som kan vara viktiga att ta i beaktning i en sådan situation.

Lönefordran

Att arbetsgivaren inte betalar ut lönen på överenskommet datum utgör ett kontraktsbrott och när en arbetsgivare inte betalar ut lön enligt avtal till en arbetstagare uppstår en lönefordran. För att begära in sin lön kan arbetstagaren i dessa fall driva ärendet vidare själv via kronofogden, med hjälp av facket, eller ett privat arbetsrättsligt ombud.

Viktiga tidsfrister i arbetsrätten

I arbetsrätten råder snäva tidsfrister för när man måste agera. Arbetstagare har rätt att få veta grunden till en uppsägning eller ett avskedande. Själva uppsägningsbeskedet ska vara skriftligt och innehålla information om vilka tidsramar som gäller. Det är inte ovanligt att arbetsgivaren missar att lämna sådan information och det är viktigt att inte vänta för länge med att söka hjälp för att vidta rätt åtgärder.

Provanställning

Provanställning kan beskrivas som en anställningsform med syfte att mynna ut i en tillsvidareanställning. Prövotiden får maximalt uppgå till sex månader men kan avtalas ner delvis eller i sin helhet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Tillsvidareanställning

Den vanligaste ingången till anställning på ett företag är att man blir provanställd under en 6 månaders period varpå anställningen sedan övergår i en tillsvidareanställning. Om det inte uttryckligen har avtalats mellan arbetsgivaren och arbetstagaren vilken anställningsform som gäller förutsätts det att anställningen är en tillsvidareanställning mer eller mindre direkt. Det föreligger alltså en presumtion för en tillsvidareanställning vid oklarheter eller om ingenting annat avtalats mellan parterna. Arbetsgivaren måste senast på arbetstagarens första arbetsdag meddela att anställningen är en tidsbegränsad anställning.

Tidsbegränsade anställningar

Tidsbegränsade anställningar stadgas i lagen om anställningsskydd (LAS). En tidsbegränsad anställning upphör vid anställningstidens utgång och någon uppsägningstid föreligger inte i huvudsak. Det finns fyra typer av tillåtna tidsbegränsade anställningar:

  • allmän visstidsanställning,
  • säsongsarbete,
  • vikariat,
  • när arbetstagaren har fyllt 67 år

Arbetsrätt för arbetsgivare

Innan du som arbetsgivare genomför förändringar av din verksamhet som kommer att påverka de anställda kan det vara bra att kontakta en arbetsrättsjurist för rådgivning. Har du åsidosatt arbetsrättsliga procedurregler kan det medföra skadeståndsansvar för dig som arbetsgivare.

 

 

 

Artiklar inom arbetsrätt

Varningar i samband med uppsägning

Varningar i samband med uppsägning

En vanlig missuppfattning är föreställningen att ett visst antal ”varningar” till en arbetstagare från arbetsgivaren automatiskt medför saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl. En helhetsbedömning måste göras i varje enskilt fall och arbetsgivaren har bevisbördan för vad denne gör gällande

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR