Kostnadsfri inledande rådgivning
Ring oss: 0771-333 444
Måndag - fredag: 8:00 - 17:00
Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Aktieägaravtal

aktieägaravtal

Ett välformulerat aktieägaravtal kan förhindra många olika typer av konflikter och problem i framtiden.

Har ni skrivit aktieägaravtal?

Det är alltid mycket att fundera på om man ska starta aktiebolag. Bolaget ska registreras och dokument ska skickas in till bolagsverket. Det är dock kanske ännu mer att fundera på om man funderar på att starta det där aktiebolaget tillsammans med någon annan. Ni kanske är bästa vänner, familj eller bekanta och tänker att ni kommer lösa det frågor som kommer upp under tiden.

Det har dock visat sig många gånger att det är svårt om man inte har en grund eller ett bakomliggande avtal att stötta sig mot. Är ni fler som tillsammans ska starta ett aktiebolag är därför aktieägaravtalet ofta en viktig del av att få en bra start för bolaget. Aktieägaravtalet gäller mellan er som är eller ska bli aktieägare. Det är också aktieägaravtalet som styr vad som händer ifall ni tycker olika eller ifall en eller fler av delägarna inte sköter sina åtaganden gentemot de andra eller bolaget.

Det finns fler mallar på internet där ni själva kan skriva ert aktieägaravtal. Då är det dock viktigt att ni själva anpassar denna mall för era ägarförhållanden samt för ert företagande. Det är också viktigt att ni ser så att alla delar ni behöver finns med i mallen. Mallar är alltid en bra grund men ofta är det väldigt generella och inte särskilt välanpassade till just er situation. Mallar är ofta lite för generella. Det är också otroligt viktigt att ni som delägare förstår exakt vilken innebörd och vilken påverkan det ni skriver i aktieägaravtalet kan ha på framtiden.

Aktieägaravtal gäller enbart delägare

Det första som är viktigt att tänka på är att aktieägaravtalet enbart gäller er delägare. Ni kan inte genom aktieägaravtalet binda ert bolag. Exempel på avtalsvillkor som inte blir giltiga gentemot bolaget är ”Stefan Pettersson ska vara styrelseordförande” eller ”Eventuellt överskott ska delas ut till aktieägarna till den del överskottet inte är nödvändigt för att bibehålla bolagets soliditet”. Det är helt separat och ur bolagets perspektiv är det som att aktieägaravtalet inte finns. Det finns självklart sätt att reglera era överenskommelser i aktieägaravtalet även så de gäller bolaget, bland annat i bolagsordningen. Detta måste dock göras på ett korrekt sätt för att få den verkan ni önskar.

Det är även viktigt att tänka på att aktieägaravtalet är just det, ett avtal mellan två eller fler parter. Aktieägaravtalet har alltså enbart en avtalsrättslig verkan och brott mot detta avtal kan vara svårt att sanktionera. Det kan därför vara viktigt att tydligt ta in vilka konsekvenser betydande kontraktsbrott bör ha för en avtalspart. Ofta är det, speciellt i mindre bolag där ni känner varandra väl, mycket svårt när åsikterna går åt skilda håll. Aktieägaravtalet kan då vara den bästa grunden till konfliktlösning. Är aktieägaravtalet även välskrivet borde tolkningsproblematik sällan uppstå. I små bolag är det ofta väldigt svårt att hålla isär sina roller då samma personer ofta är aktieägare, sitter i styrelsen eller har ledande positioner i bolaget. Det kan då vara extra viktigt att ni verkligen förstår hur dessa roller kommer hållas isär i en eventuell tvist.

Konfliktlösning

Vi vill även här nämna något om konfliktlösning. Det finns ofta intaget i aktieägaravtal hur en eventuell konflikt ska lösas. Många har säkert hört talas om skiljeförfarandet och det finns tyvärr en allmän uppfattning om att detta alternativ skulle vara ett ”billigt” alternativ. Så är dock ofta inte fallet. Domstolsprocess blir dock ofta dyrare i längden men ett skiljeförfarande kan kosta långt mer än vad ni förväntat er. För ett mindre bolag kan även den kostnaden bli oproportionerligt stor.

Äktenskapsförord

I många fall bör man komplettera aktieägaravtal med äktenskapsförord för att kunna garantera att de är effektiva. Även om man är ensamägare av ett aktiebolag bör man överväga ett äktenskapsförord. För den som äger aktier i ett mindre aktiebolag kan det vara en god idé att sätta sig ned med sina affärskompanjoner och se över dessa frågor. Om ni önskar hjälp med att utforma ett aktieägaravtal kan det vara bra att ta hjälp av en jurist för att undvika framtida problem.

Slutligen så är det viktigt att tänka på att aktieägaravtalet inte har någon bolagsrättslig verkan. Ni behöver välskrivna styrdokument för bolaget såsom bolagsordning i kombination med ett välskrivet aktieägaravtal för att undvika de värsta fallgroparna. Ett välskrivet aktieägaravtal i början kan även spara er mycket tid och pengar vid en eventuell framtida konflikt. Det är därför värt att lägga tid, eftertanke och pengar på att få de första dokumenten till bolaget korrekt och tydligt formulerade.

​Lycka till med företagandet!

Juridik för företagare – Juristjouren

Vid följdfrågor är ni välkomna att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning. 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.

Artiklar inom arbetsrätt

Nyheter i LAS

Nyheter i LAS

Från och med den 1 oktober 2022 gäller ett flertal förändringar i LAS Vissa av dessa förändringar är mer ingripande än andra. Om förändringarna är till det bättre råder det delade meningar om och åsikterna varierar sannolikt mellan vem du frågar (arbetstagare eller...

Varningar i samband med uppsägning

En vanlig missuppfattning är föreställningen att ett visst antal ”varningar” till en arbetstagare från arbetsgivaren automatiskt medför saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl. En helhetsbedömning måste göras i varje enskilt fall och arbetsgivaren har bevisbördan för vad denne gör gällande

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.