Nyheter i LAS
Nyheter i LAS

Från och med den 1 oktober 2022 gäller ett flertal förändringar i LAS

Vissa av dessa förändringar är mer ingripande än andra. Om förändringarna är till det bättre råder det delade meningar om och åsikterna varierar sannolikt mellan vem du frågar (arbetstagare eller arbetsgivare). Nedan följer ett urval av några av de större förändringarna i LAS.

Sakliga skäl i stället för saklig grund

En uppsägning av en anställd kräver sakliga skäl. Det innebär arbetsbrist eller omständighet som handlar om en anställds prestation eller ev. misskötsamhet. Införandet av begreppet sakliga skäl har till syfte att göra det något lättare att säga upp en anställd av personliga skäl. Det är emellertid ännu ovisst hur förändringarna i lagen kommer påverka framtida domstolsprövningar i praktiken. Vid bedömningen av om det finns skäl att säga upp en anställd på grund av personliga skäl ska man nu fästa större vikt på den faktiska misskötsamheten/underprestationen från arbetstagaren och mindre vikt vid den anställdes personliga intresse av att behålla jobbet.

Arbetsgivaren har inte heller samma skyldighet att göra en prognos över hur sannolikt det är att misskötsamheten upprepas i framtiden. Till skillnad från hur det såg ut i den äldre lagstiftningen. Dock så är kraven för att ha rätt att säga upp en anställd fortsatt högt uppställda. Det krävs i exempelvis fortsatt att en arbetstagare har medvetandegjorts om fortsatt misskötsamhet kan leda till uppsägning samt att omplaceringsmöjligheter har blivit utredda innan en uppsägning på grund av personliga skäl kan bli aktuell.

Möjlighet att definiera sakliga skäl-begreppet i kollektivavtal

I kollektivavtal slutna mellan de centrala fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna kommer det var möjligt att närmare definiera vad som utgör sakliga skäl inom det specifika avtalsområdet. Detta gör det angeläget att veta vad kollektivavtalet säger för att avgöra om sakliga skäl för uppsägning föreligger. För arbetsgivare utan kollektivavtal görs bedömningen mot LAS.

Ändring av regler i samband med ogiltighetsförklaring av en uppsägning

Enligt den gamla regeln i LAS då en anställd blir uppsagd och ogiltigförklarat samt väckt talan om ogiltighet, hade denne rätt att förbli i tjänst och rätt till ersättning från arbetsgivaren under den tid då tvisten pågick (vilket ofta kunde vara lång tid). Enligt den nya regeln upphör anställningen vid uppsägningstidens slut oavsett om den anställde ogiltigförklarar. Den anställde uppbär alltså inte lön under den tid tvisten handläggs utan får försöka hitta ett nytt jobb eller om möjligt a-kassa.

Om uppsägningen förklaras ogiltig av domstol kan arbetsgivaren tvingas betala allmänt och ekonomiskt skadestånd. Dock med beaktande av vissa jämkningsregler. Vägrar arbetsgivaren återanställa arbetstagaren som blivit uppsagd utan sakliga skäl ska det också utgå ett normerat skadestånd baserat på anställningstid för den anställde. Som en kompensation för de ändrade ersättningsreglerna vid en ogiltighetstalan höjs dock nivån på det allmänna skadeståndet som kan utgå till en arbetstagare vid en felaktig uppsägning.

En omplacering räcker som huvudregel

Om en anställd omplacerats till följd av personliga skäl (samarbetssvårigheter eller dyl.) så har numera inte arbetsgivaren skyldighet att utreda flera omplaceringsmöjligheter om problemen inte upphör. Ett undantag kan vara om det passerat lång tid vilket kan medföra att arbetsgivaren blir skyldig att utreda omplaceringsmöjligheter på nytt.

Större möjlighet att göra avsteg från turordningsreglerna

En arbetsgivare har numera rätt att göra tre undantag från turordningsreglerna i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist. Detta avser då s.k. nyckelpersoner. Vilka dessa personer är avgör arbetsgivaren. Detta gäller oavsett hur många som är anställda hos arbetsgivaren. För det fall sådana undantag har gjorts i samband med uppsägning, får dock inga ytterligare undantag göras vid en uppsägning som sker inom tre månader efter att den första uppsägningen skett.

Förbud mot hyvling

Det förekommer, särskilt i vissa branscher, att de anställdas anställningar kan omregleras till en lägre sysselsättningsgrad genom s.k. hyvling. Ett sådant förfarande ska nu följa turordningsreglerna. Alltså ska anställda med längre anställningstid ges större möjlighet att slippa gå ner i tid. Utöver det ska de berörda har rätt till en övergångstid där den ursprungliga sysselsättningsgraden och ersättningsnivån bibehålls en viss tid innan förändringen kan börja gälla. Övergångstiden ska motsvara uppsägningstiden dock längst tre månader.

Särskild visstidsanställning i stället för allmän visstidsanställning

En ny anställningsform är särskild visstidsanställning. Den väsentliga skillnaden mot tidigare är att kvalificeringstiden för konvertering till tillsvidareanställning blir kortare. Numera räcker det med att anställningstiden uppgår till 12 månader under en femårsperiod. Syftet är att stärka tillsvidareanställning som norm och göra det svårare för arbetsgivare att stapla tidsbegränsade anställningar på varandra.

Heltid som norm

Råder det tvivel om vilken sysselsättningsgrad som ska gälla i ett anställningsförhållande ska det antas röra sig om en heltidsanställning, om inte den som menar annorlunda kan bevisa det.

Har du fler frågor om nyheterna i LAS? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444.

Arbetsrätt – Juristjouren.se

Uppsägning – Juristjouren

Uppsagd från jobbet – en checklista – Juristjouren

Avskedande – Juristjouren

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.