Tvister

Tvister

Det finns två typer av företagare – de som varit inblandade i en tvist och de som inte varit inblandade i en tvist ännu. Företagare hamnar förr eller senare i någon form av tvist. Tvister kan handla nästan vad som helst. De vanligaste gäller dock någon form av avtalsbrott, t.ex. obetalda fakturor, fel i levererade varor eller icke fackmässigt utförda tjänster.

Många gånger löser parterna sina tvister genom att de sitter ner och förhandlar och hittar en överenskommelse de båda är lagom missnöjda med. Ibland sker detta med hjälp av juridiskt ombud på ena eller båda sidorna. Om en förlikning inte är möjlig behöver tvisten avgöras av domstol. Om man som företagare drar sina krav vidare till tingsrätten är det klokt att konsultera en jurist med erfarenhet av domstolsprocesser först.

Tvister i domstol

Innan en tingsrättsprocess inleds är det viktigt att se över den bevisning man åberopar till stöd för och styrkande av de påståenden ens krav är baserat på, t.ex. att ett avtal med visst avtal föreligger, att en tjänst har utförts på si eller så sätt. Tingsrättens uppdrag är att pröva om de påståenden som framförts har bevisats. Det är viktigt att förstå att domstolar inte sysslar med rättvisa, utan med bevisning. Detta gäller alla, företagare såväl som privatpersoner.

Skriftliga avtal och överenskommelser

Företagare som bedriver sin verksamhet med detta i åtanke är noga med att bekräfta muntliga överenskommelser skriftligt, sköta största delen av  sin kommunikation via mail, spela in möten med sina beställare osv. De löper därigenom mindre risk att hamna i tids- och energikrävande processer eftersom de i ett tidigt stadium kan bevisa vad som är överenskommet och avtalat. Och i de fall en process i domstol skulle bli nödvändig finns det goda chanser att vinna tingsrättens bifall eftersom det blir lätt att presentera bra bevis.

Om du har hamnat i tvist, oavsett om du i tvisten är den som kräver ersättning eller den som blir krävd på pengar, är riskerna stora. Har du framställt ett krav riskerar du att inte få rätt till ersättning. Om du har blivit krävd på pengar riskerar du att få betala trots att du inte vill och tycker att du är skyldig att göra det. Om tvisten har drivits till domstol blir insatsen ännu högre i och med att förloraren betalar för båda parters ombudskostnader. Dessa kan bli lika höga, och ibland högre, än själva tvistebeloppet.

Att driva tvister utanför eller i domstol kräver kunskap om juridik och processföring. Det är inte att rekommendera för den som är expert på att bygga hus, handla med dagligvaror eller något annat produktivt förvärv.

Rättsskydd

Genom din företagsförsäkring har du antagligen rätt till rättsskydd vilket innebär att ditt försäkringsbolag täcker en större del av dina ombudskostnader. Vanligtvis uppgår självrisken till ca 10 000 kr (1/5 prisbasbelopp) jämt 20 % av överskjutande kostnader.

Befinner du dig i en tvist och behöver rådgivning? Tveka då inte att höra av dig. Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.

Din beställare betalar inte – vad gör du? – Juristjouren.se

 

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.