Kund som inte betalar

Kund som inte betalar

Kunder som inte betalar är en stor utmaning för alla företagare. Dels för att det innebär förlorade intäkter, dels för att det tar tid från annat att hantera dem. När en tvist om betalning väl har uppstått behöver den hanteras, och frågan är hur man då ska göra. Vad gör du med en kund som inte betalar?

En kanske viktigare fråga är hur detta kan undvikas i framtiden. Vad kan jag göra nu för att inte behöva sitta i tvist med mina beställare sen. Nedan kommer tips på båda delarna. En del av tipsen kan verka självklara, men är ändå viktiga att bli påmind om.

Tips för att hantera kunder som inte betalar

I allmänhet finns det fyra skäl till att en beställare inte vill betala:

1. Bristande betalningsförmåga

En beställare som saknar pengar är den svåraste att få betalt ifrån. I dessa fall spelar det inte någon roll vad du gör eftersom slutresultatet kommer att bli detsamma – utebliven betalning. Att gå via Kronofogdemyndigheten och få betalningsskyldigheten fastställd är inte dåligt. Men finns det ingen egendom för kronofogden att utmäta för att täcka kravet kan det vara förenat med onödigt arbete och onödiga kostnader.

2. Invändningar mot priset/avtalet omfattar inte utfört arbete

Lyssna alltid på de skäl en beställare har till att inte betala. Försök göra en saklig bedömning av rimligheten i skälen (ibland kan det vara så att beställaren har rätt!). Kommunicera alltid sakligt och lugnt med beställaren. Ta reda på vad beställaren är villig att betala. Var kompromissvillig och lösningsorienterad. Tänk på att det kan vara bättre att få halvbetalt nu än full betalning efter en kostsam och tidskrävande rättsprocess.

3. Invändningar mot kvaliteten på det utförda arbetet (bristande fackmässighet)

Även i dessa fall behöver en saklig och lugn diskussion föras. Gör vad du kan för att få klarhet i exakt vad beställaren är missnöjd med. Medverka till att, kanske med hjälp av utomstående besiktningsman, få klarhet i om beställaren har rätt. I många fall sparar man både tid och pengar på att gå med på en nedsättning av priset. Det du förlorar i pengar kan du ta igen genom att du har mer tid och fokus att lägga på andra projekt. Även om det kanske strider mot dina principer att backa i sådana här situationer kan det ekonomiskt och affärsmässigt vara det bästa beslutet. Dra lärdom av situationen och ta till dig tipsen nedan för hur du kan undvika dem i framtiden.

Om beställaren har fel, men ändå vägrar betala, kan det bli nödvändigt att dra fordran till domstol. Avvägningen som behöver göras i dessa fall är mellan de pengar samt den tid och energi det kostar och vad man har att vinna på att driva kravet. Även vad du kan få gjort och betalt för om resurserna användes på andra jobb.

4. Okynnesvägran

Vissa beställare sätter i system att beställa tjänster som de sedan vägrar att betala för. Många av dem har förstått att de i de flesta fall riskerar att bli stämda. Men även att en sådan process ofta slutar med en förlikning och att de endast behöver betala en del av fakturan. De tar chansen till vad vi kan kalla för en ”förlikningsrabatt”. I möjligaste mån vill du såklart undvika sådana beställare. Eftersom de lärt sig systemet behöver du antingen spela med och ta det till domstol eller släppa ditt krav/kraftigt sänka din fordran i ett tidigt skede för att locka fram en förlikning utan att du behöver gå till domstol.

I allmänhet och oavsett betalningsvägrarens skäl är det klokt att konsultera en jurist i ett tidigt skede för att från början hantera tvisten och beställaren på ett korrekt sätt.

Tips för att förebygga och förenkla framtida hantering av betalningsvägran

  • Gör ett proffsigt jobb.
  • Om möjligt, begär någon form av handpenning/förskottsbetalning (då kan du tidigt upptäcka en bristande betalningsvilja).
  • Kolla hos tingsrätten om det finns några mål (avslutade eller pågående) som kan ge en fingervisning om klienten kan vägra att betala.
  • Är det fråga om ett större arbete med delmoment, avtala om att betalning sker efter varje avslutat moment (bra för kunden och för dig).
  • Upprätta tydliga offerter/avtal och begär skriftlig accept av offerter/att kunden skriver under avtalet (notera dröjsmålsräntan i offerten/avtalet). Gör du ändringar av offerten eller om förutsättningarna för offerten inte längre är uppfyllda, kommunicera tydligt i skrift (SMS/mail/papper) vad som gäller.
  • Om du märker att arbetet kommer ta längre tid än avtalat, informera beställaren och diskutera fram en justering av avtalet.
  • Så snart en faktura förfallit, skicka en skriftlig påminnelse och om betalning inte inkommer inom närmaste tiden, ansök om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.
  • Se till att ha en gällande företagsförsäkring så att du kan få hjälp att täcka juristkostnader via rättsskyddet.

Ta kontakt med en jurist i ett tidigt skede för att få råd om hur du ska agera för att inte ”bränna några broar”.

Om du har fler frågor är du välkommen att ringa oss på Juristjouren för rådgivning på 0771-333 444.

Juridik för företagare – Juristjouren.se

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.