Kostnadsfri inledande rådgivning
Ring oss: 0771-333 444
Måndag - fredag: 8:00 - 17:00
Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Lokalhyra

Hyra Lokal

Den lokal en näringsverksamhet bedrivs i kan spela en viktig roll sett till dess läge och utformning.

Lokalen kan också ha en förmånlig hyra som gör att den passar perfekt i en mindre verksamhet. Oavsett skäl, så kan du som näringsidkare ha ett starkt intresse av att behålla lokalen, hyresnivån eller kunna få dra fortsatt fördel av investeringar du gjort i lokalen.

Besittningsskydd

En bostadshyresgäst har besittningsskydd, vilket innebär att hen alltid har rätt till förlängning av hyresavtalet så länge hyresvärden inte har något av lag godkänt skäl till att bryta besittningsskyddet. För lokalhyresgäster är skyddet inte alls lika starkt. En lokalhyresgäst har ett s.k. indirekt besittningsskydd. I praktiken innebär detta att hyresgästen har rätt till ersättning (dvs. pengar) när en hyresvärd vill avsluta hyresförhållandet. Hur mycket pengar just du har rätt till beror på din hyra och den ekonomiska skada uppsägningen orsakar.

Uppsägning av hyreslokal

För en småföretagare kan det vara uppskakande och oroväckande att ta emot en uppsägning, oavsett om denna sker för avflyttning eller villkorsändring. Oavsett vad så finns det regler hyresvärden måste följa för att uppsägningen ska anses korrekt och verksam hyresvärden måste t.ex.

  • underrätta hyresgästen om att hen har två månader på sig att hänskjuta ärendet till hyresnämnden för att inte förlora rätt till ersättning,
  • säga upp inom rätt tid så att avtalet inte förlängs enligt villkoren,
  • (när det gäller villkorsändring) tydligt ange på vilka villkor hyresvärden vill teckna nytt avtal och
  • delge uppsägningen samt
  • se till att uppsägningen skickas till rätt part.

Det finns många hinder för en hyresvärd att snubbla över. Men, för att kunna dra fördel av misstag från hyresvärdens sida måste man ha klart för sig vad hyresvärden har missat och vilken innebörd det har.

Ta över en hyreslokal

Behov av juridisk hjälp kan också uppstå om du står i begrepp att köpa en verksamhet för att ta över en lokal. Vad ska man tänka på? Hur ska en hyresvärd övertygas att acceptera dig som ny hyresgäst? Eller ska du köpa det hyrande bolaget helt och hållet? Frågorn är många och ibland snåriga.

För att undvika rättsförluster och, i den mån det är möjligt, ekonomisk skada, tillhandahåller vi på Stance juristbyrå rådgivning och hjälp i lokalfrågor för småföretagare, oavsett om det gäller att bestrida en uppsägning, kräva ersättning, övertagande av lokal eller förhandling av nya hyresvillkor.

Har du fler frågor om att hyra lokal är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.

Artiklar inom arbetsrätt

Nyheter i LAS

Nyheter i LAS

Från och med den 1 oktober 2022 gäller ett flertal förändringar i LAS Vissa av dessa förändringar är mer ingripande än andra. Om förändringarna är till det bättre råder det delade meningar om och åsikterna varierar sannolikt mellan vem du frågar (arbetstagare eller...

Varningar i samband med uppsägning

En vanlig missuppfattning är föreställningen att ett visst antal ”varningar” till en arbetstagare från arbetsgivaren automatiskt medför saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl. En helhetsbedömning måste göras i varje enskilt fall och arbetsgivaren har bevisbördan för vad denne gör gällande

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.