Testamente

Testamente

När någon avlider fördelas dennes tillgångar enligt lagens bestämmelser i ärvdabalken. En person som vill ha en fördelning som helt eller delvis avviker från lagens regler kan lösa detta genom att upprätta ett testamente. Det kan exempelvis vara fråga om att man vill gynna en särskild person eller har speciella önskemål avseende hur viss egendom ska fördelas och förvaltas.

Kan jag testamentera allt hur jag vill?

För en person utan barn är det fritt fram att testamentera all kvarlåtenskap hursomhelst. Det finns alltså ingen oinskränkt arvsrätt för de som enligt lag har rätt att taga arv efter en person utan barn. Inte heller make eller maka till en barnlös person har en oinskränkt arvsrätt och ett testamente går således före lagen i dessa fall. Det går bra att testamentera både till fysiska personer och till organisationer, företag, föreningar, stiftelser m.m.

Barns rätt till laglott

Barn har dock en lagstadgad rätt till en laglott efter sin förälder och denna rätt väger tyngre än ett testamente. En laglott motsvarar hälften av den avlidne förälderns totala kvarlåtenskap fördelas på så många barn som finns. Finns det ett barn har det alltså rätt till 50%, finns det två barn har de rätt till 25% var osv. Ett särkullbarn (utomäktenskapligt barn) har som huvudregel rätt att begära sin laglott direkt vid arvskiftet efter den avlidne föräldern. En bröstarvinge (barn till ett gift par) får som huvudregel vänta på sin del tills båda föräldrarna är avlidna.

Trots dessa bestämmelser kan en person med barn ändå skriva ett testamente med andra önskemål än det som regleras i lag. Dock alltid med risken att det kommer att bestridas/jämkas av barnet/barnen utifall testamentet i det aktuella fallet innebär en så kallad laglottskränkning.

Vad innebär ett inbördes testamente?

Testamente kan upprättas för en eller flera personer. Äkta makar och människor i en samborelation upprättar ofta ett gemensamt testamente som kallas för ett inbördes testamente. Ett inbördes testamente reglerar i regel både hur tillgångarna ska fördelas om den ene eller andre parten dör först samt hur fördelningen ska ske vid bådas frånfälle. Ofta finns det särkullbarn med i bilden när ett par bestämmer sig för att skriva ett inbördes testamente. Detta för att i så hög utsträckning som möjligt trygga för den efterlevande ekonomiskt.

Ärver sambos varandra?

Sambos ärver inte varandra enligt lag. Det är således av största vikt att upprätta ett testamente om sambos önskar taga arv av varandra. Om det finns barn är det möjligt att testamentera hälften av kvarlåtenskapen till sin sambo. Om det inte finns barn är det möjligt att testamentera 100% av kvarlåtenskapen till sin sambo.

Formkrav

För att ett testamente ska vara giltigt ska det vara undertecknat och namnteckningen ska bevittnas av två personer som samtidigt närvarar. Vittnena får inte vara nära besläktade med testatorn eller kunna ta personlig vinning av testamentets innehåll (exempelvis genom att direkt eller indirekt vara upptagen som arvinge i testamentet).

Anlita en jurist för upprättande av testamente

Vill ni ha hjälp av en jurist med att upprätta ett testamente eller ett inbördes testamente kan ni klicka här. En av våra jurister kommer sedan kontakta er och upprätta testamentet efter era önskemål.

Arvsrätt – Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.

Artiklar inom arvsrätt

Vad händer när det inte finns ett testamente?

Vad händer när det inte finns ett testamente?

Vad kan den som lever i ett äktenskap eller samboförhållande göra för att i ett arvsrättsligt perspektiv säkerställa att det blir som denne önskar när han eller hon går bort? Denna fråga är givetvis svår att besvara på ett uttömmande och generellt sätt. Det finns dock...

Gåvor till bröstarvingar och det förstärkta laglottsskyddet

Gåvor till bröstarvingar och det förstärkta laglottsskyddet

Hantering av gåvor till bröstarvingar och det förstärkta laglottsskyddet  Gåvor som riskerar att inkräkta på en bröstarvinges absoluta rätt till arv, så kallade laglottskränkningar, är ett ämne som rör upp starka känslor. Både före och efter det att gåvogivaren har...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.