Vad händer när det inte finns ett testamente?

När det inte finns ett testamente

Vad kan den som lever i ett äktenskap eller samboförhållande göra för att i ett arvsrättsligt perspektiv säkerställa att det blir som denne önskar när han eller hon går bort? Denna fråga är givetvis svår att besvara på ett uttömmande och generellt sätt. Det finns dock en del viktiga grundförutsättningar som är bra att känna till. Det finns ofta ett starkt intresse för en efterlevande att kunna bo kvar i en gemensamt ägd bostad. Även om en i ett parförhållande går bort. Nedan klargör vi vissa aspekter om vad som kan göras för att påverka möjligheten för den efterlevande att bo kvar ”hemma”. Vi förklarar även  vad som händer när det inte finns ett testamente.

Arvsrätten mellan sambor när det inte finns ett testamente

Inledande bör det fastslås att en efterlevande sambo inte är arvtagare, oavsett hur långt förhållandet varit. För det fall den avlidne har barn så är barnen arvingar. Om ett barn avlidit är det i stället eventuella barnbarn som träder i dennes ställe. Har den avlidne inte barn ärver föräldrar och/eller syskon. Om någon av dessa inte är i livet ärver mor- eller farföräldrar eller deras barn, dock inte kusiner.

Vad som ytterligare bör belysas är att även om ett sambopar har gemensamma barn så är den efterlevande sambon inte arvinge. I det fallet kan exempelvis barnen ärva föräldrarnas andel i en gemensamt ägd bostad. Om barnet som ärver är minderårigt blir den efterlevande föräldern (den avlidnes sambo), i det fall denne är vårdnadshavare, också ekonomisk förmyndare för barnet. Den efterlevande ska genom det tillvarata barnets ekonomiska intresse och förvalta dennes kapital på ett ansvarsfullt sätt. Eftersom värdet på bostadsrätter, radhus eller villor ofta är högt så kommer överförmyndarens i kommunen godkännande krävas för att omdisponera (ex. sälja eller belåna) barnets tillgångar. Det kan göra situationen mer svårmanövrerad än vad som är önskvärt.

Makars arvsrätt när det inte finns ett testamente

När en av makarna i ett äktenskap går bort och det endast finns gemensamma barn är utgångspunkten att den efterlevande maken ärver före barnen med s.k fri förfoganderätt. Detta kan dock påverkas av ett testamente. Barnen ärver sedan vid den efterlevande förälderns frånfälle båda sina föräldrar.

Denna ordning är också oftast vad makarna själva önskar. När en av makarna i ett gift par avlider och det finns särkullbarn så har det barnet rätt till sin arvslott direkt vid arvskifte efter sin förälder. Med den informationen kan man nå slutsatsen att om makarna tillsammans äger en bostad så kan ett särkullbarns andel i arvet uppgå till stora belopp. Att lösa ut särkullbarnet kan vara svårt att finansiera för den efterlevande. Om inte disponibelt kapital eller andra tillgångar finns för att kompensera särkullbarnet så kan det tvinga den efterlevande att sälja bostaden och flytta. Det bör också nämnas att möjligheterna att ta nya banklån som pensionär ofta är svåra.

Handlingsmöjligheter

Makar

I fallet då inga bröstarvingar (barn, barnbarn) finns är lösningen enkel. Eftersom andra arvingar inte har en oinskränkbar rätt till arv så kan en arvlåtare med i princip total frihet förordna om hur denne vill att arvet ska fördelas i sitt testamente. Något knepigare blir då makarna har barn med annan än maken. I det fallet har särkullbarnet som bekant rätt att ta sin andel av arvet direkt. Dock kan barnets arvslott begränsas till vad man kallar laglott.

Laglotten är hälften av arvslotten och kan beskrivas som en andel på miniminivå som inte kan inskränkas genom ett testamente. Rådet blir alltså att i första hand upprätta testamente där särkullbarnet andel begränsas i den utsträckning det är möjligt och efter önskemål. Dessa förordnanden kan utformas på flera olika sätt varför det är relevant att ta hjälp vid utformandet av testamente och för att skapa sig en helhetsbild av vilka verkningar ett sådant förordnande ger.

Vidare kan försäkringar med förmånstagarförordnande övervägas, vilka enligt huvudregeln inte ingår kvarlåtenskapen efter den avlidne och därmed inte fördelas enligt ärvdabalkens regler, utan tillfaller den förutbestämde förmånstagaren till försäkringen. Villkoren i sådana försäkringar bör dock ses över med noggrannhet innan ett sådant beslut fattas. Efterlevandepension är också alternativ, vilket innebär att särskilda angivna förmånstagare kan ta del av en pensionsrättighet efter en avliden, dock ska det klargöras att det alternativet medför att rättighetsinnehavaren får mindre pension under sin livstid. Utöver dessa åtgärder kan behovet av ett äktenskapsförord som reglerar giftorätten makar emellan utredas. Detta kommer dock inte avhandlas närmare i denna text, men läs gärna mer i länken nedan: https://juristjouren.se/aktenskapsforord-att-avtala-bort-giftoratten/

Sambor

Som nämndes ovan ärver inte sambor varandra. Men som framgår gällande särkullbarns rätt till laglott, i tidigare avsnitt, så kan ett testamente inskränka barnets rätt till hälften av vad det normalt skulle ärva. Alltså kan man upprätta ett testamente till förmån för sin sambo. Skillnaden mellan sambor och makar är dock att också sambors gemensamma barn alltid har rätt till laglott. Ett vuxet barn kan avstå denna rätt men ett minderårigt barn som är dödsbodelägare i samma dödsbo som sin förälder företräds av en god man. Den gode mannen ska regelmässigt utkräva laglott om ett testamente inskränker barnets rätt. Utöver testamente är ovan beskrivna försäkringsalternativ också värda att beakta som sambo.

Sammanfattning och avslutande råd

Utöver ovan nämnda handlingsvägar finns ytterligare omständigheter som kan påverka en efterlevandes möjlighet att behålla bostaden. När det kommer till att fastställa behovet av testamente och andra avtal eller rättshandlingar är en noggrann analys av stor vikt. Det gäller då att försöka överblicka det totala läget med målet att kunna förutse och förstå konsekvenser av flera potentiella scenarion och hur olika rättshandlingar och avtal påverkar. Detta kräver kunskap. Alltså, det är generellt sett inte en god idé att kopiera en kompis testamente eller nyttja mallar.

Rådet är att ta hjälp av en jurist när det inte finns ett testamente. Detta för att skapa överblickbarhet och få hjälp att komma till en hållbar lösning. Ett ytterligare råd är att se över dessa behov och upprätta erforderliga handlingar när man har möjlighet och i goda tider eftersom saker hastigt kan kompliceras om något drastiskt inträffar. Vidare är det lika viktigt att komma ihåg att se över behovet av uppdatering av befintliga rättshandlingar om förutsättningarna förändras.

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.

Arvsrätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Vem får hunden vid en separation?

Vem får hunden vid en separation?

Frågan om vad som händer med ett husdjur vid en separation eller skilsmässa blir allt vanligare. Allt fler hushåll skaffar hund eller något annat husdjur och vid en skilsmässa/separation kan det finnas väldigt mycket känslor med i bilden. En hund är ofta som en...

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man är kär och framtiden med ens partner ser ljus ut så kan det vara svårt, för att inte säga otänkbart, att fundera över vad som kan hända den dag kärleken eventuellt tar slut. Man tänker ofta inte på de konsekvenser som kommer av att man gifter sig eller blir sambo. Man bör dock noga tänka på vad som kan hända när en relation tar slut och hur man på bästa sätt ser till att det finns så lite som möjligt att kunna bråka om.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR