Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt. I den här artikeln beskriver vi de viktigaste reglerna gällande en förenings rätt att säga upp en bostadsrättshavare och skickar med några tips på hur du kan göra om du riskerar uppsägning eller blivit uppsagd.

Grunder för förverkande och uppsägning av bostadsrätt

På samma sätt som ett hyresavtal kan sägas upp och en hyresgäst bli avhyst pga. störningar eller bristande hyresbetalningar finns det i bostadsrättslagen regler om när en bostadsrättshavare kan bli uppsagd. I bostadsrättslagen 7 kap. 18 § listas de olika situationerna som kan leda till förverkande och uppsägning. Bl.a. kan föreningen förverka en bostadsrätt och säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning om hen:

• inte betalar insats, upplåtelseavgift eller årsavgift

• hyr ut bostaden utan att ha föreningens tillåtelse

• stör sina grannar

• inte vårdar lägenheten eller använder den för annat ändamål än det avsedda (t.ex. brottslig aktivitet)

• inte medverkar till att föreningen får tillträde till lägenheten för tillsyn eller liknande utan giltig ursäkt

• eller utför en tillståndsplikt renoveringsåtgärd utan styrelsens tillstånd.

Kostnader och processen vid uppsägning och tvångsförsäljning av bostadsrätt

Förverkande och uppsägning av bostadsrätt är något av det mest ingripande en person kan vara med om när det kommer till boendet. Konsekvensen av att bli uppsagd och få bostadsrätten förverkad är att man måste flytta och därefter riskerar tvångsförsäljning genom Kronofogdemyndigheten (efter föreningens ansökan). När bostadsrätten är uppsagd så är bostadsrätthavaren dessutom hindrad att själv överlåta bostadsrätten. Förutom att föreningen tar pengar från köpeskillingen för att täcka kostnader för juridiskt ombud som anlitats för att sköta uppsägnings- och förverkandeprocessen tar föreningen även pengar för täckande av kostnaderna som uppstått som en konsekvens av tvångsförsäljningen. Det belopp som är kvar får bostadsrättshavaren.

Förutom att bostadsrättshavaren får stå för föreningens kostnader innebär tvångsförsäljningen att köpeskillingen ofta blir 25-30 % lägre än vad den hade blivit om lägenheten hade sålts genom mäklare och sedvanlig annonsering på t.ex. Hemnet. Att bli av med sin bostadsrättslägenhet genom förverkande och tvångsförsäljning är, med andra ord, en dålig affär.

Det är vanligt att en förening som sagt upp en bostadsrättshavare lämnar ett erbjudande om överenskommelse. Överenskommelsen innebär ofta att bostadsrättshavaren ges möjlighet att under en period om tre-sex månader själv sälja lägenheten via mäklare. Att föreningen erbjuder en överenskommelse kan förklaras med att de därigenom undviker en eventuell rättsprocess om förverkandet och uppsägningen är korrekta.

Rättelseanmaning innan uppsägning

Föreningen som ska säga upp en bostadsrättshavare måste uppfylla flertalet formella krav, se 7 kap 19-25 §§ bostadsrättslagen. Dessa krav ser olika ut beroende på vilken grund föreningen har för uppsägningen. I de flesta fall måste föreningen först skicka en tydlig uppmaning till bostadsrättshavaren att vidta rättelse innan uppsägning kan bli aktuellt. Om det gäller störningar i boendet behöver föreningen också skicka ett meddelande till socialtjänsten i den kommun där den aktuella lägenheten ligger.

En vanlig grund för uppsägning är otillåten andrahandsuthyrning. För att en förening ska kunna säga upp en bostadsrättshavare som hyr ut i andra hand utan tillstånd måste föreningen inom två månader från att den fick kännedom om andrahandsuthyrningen skicka en rättelseanmaning. Om föreningen missar denna frist får uppsägning inte ske.

Ibland säger föreningar upp bostadsrättshavare utan att det finns skäl för det. Föreningen kan ex. mena att bostadsrättslägenheten hyrts ut i andra när det i själva verket varit fråga om en inneboende. I dessa fall kan och bör bostadsrättshavaren bestrida uppsägningen. Detsamma gäller om de formella förutsättningarna för en uppsägning inte är uppfyllda. I dessa situationer måste föreningen väcka talan för att få frågan om uppsägning och förverkande prövad av tingsrätten. Först när föreningen får rätt och domen vunnit laga kraft kan en tvångsförsäljning kan verkställas

Du bör alltid konsultera en jurist innan om du riskerar uppsägning eller blivit uppsagd. Detta är viktigt för att klargöra läget och vilken väg som är bäst i det individuella fallet. Tveka inte att kontakta Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444.

Läs mer:

Renovera bostadsrätt – kan styrelsen stoppa dina planer?

Minimera riskerna vid andrahandsuthyrning – Juristjouren

Skador på din bostadsrätt – föreningens eller ditt ansvar?

Bostadsjuridik – Juristjouren

Fler artiklar

Dolda fel-försäkring – hur säker ska en köpare känna sig?

Dolda fel-försäkring – hur säker ska en köpare känna sig?

Brister som innebär att fastigheten avviker från köparens befogade förväntningar anses vara s.k. fel. En köpare har dock en plikt att undersöka den fastighet hen avser förvärva. Brister som köparen upptäckt/borde ha upptäckt vid sin undersökning utgör dock inte fel eftersom de inte utgör en avvikelse från köparens befogade förväntningar.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.