Bygglov

Bygglov

Ett bygglov är ett tillstånd som du ofta behöver för att bygga nytt eller renovera. En ansökan om bygglov görs till byggnadsnämnden i den aktuella kommunen där fastigheten är belägen.

Det krävs dock mer än bara ett bygglov för att få börja bygga. Byggherren måste få ett besked från byggnadsnämnden innan projektet kan starta. Förutom bygglov krävs ibland även andra tillstånd, som strandskyddsdispens m.m.  De bestämmelser som reglerar ärenden rörande bygglov är plan- och bygglagen (PBL).

Vad innebär ett förhandsbesked?

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov kan du först söka förhandsbesked hos kommunens byggnadsnämnd. Med förhandsbeskedet ser man om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig. Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område. Till exempel om du äger eller ska köpa en obebyggd tomt eller bit mark som du vill bygga på. Om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet kan det också vara lättare om du har ett positivt förhandsbesked. I städer och samhällen finns oftast detaljplaner som bestämmer vad marken får användas till och vilken typ av bebyggelse som får byggas. Utanför detaljplanerat område är det dock mer osäkert vad du får bygga och då kan det vara bra att söka förhandsbesked innan du söker bygglov.

När krävs inte bygglov?

I vissa fall kan det vara möjligt att bygga något utan att ansöka om bygglov hos byggnadsnämnden. Det kan exempelvis vara möjligt att bygga en friggebod, plank, uteplatser och vissa tillbyggnader utan bygglov. Även sådant som fasadändringar och byggandet av takkupor kan få utföras utan ett bygglov.

När krävs anmälan men inget bygglov?

I direkt anslutning till bostadshuset får du uppföra ett vad man kallar fristående komplementbostadshus, till exempel Attefallshus eller friggebod. Innan du sätter igång med bygget är det viktigt att du skickar en anmälan om projektet till byggnadsnämnden. Nämnden måste ge dig ett startbesked innan du kan börja bygga. Du kan använda ett Attefallshus som bostad eller exempelvis ett förråd, växthus eller garage. Du får även bygga flera Attefallshus på tomten, men den totala storleken får inte överskrida 30 kvadratmeter. Om du vill bygga huset närmare än 4,5 meter från tomtgränsen behövs ett godkännande från grannarna.

Handläggningstid för bygglov

När du har skickat in bygglovsansökan ska handläggningstiden som mest vara tio veckor. Tiden börjar gälla när samtliga handlingar och dokument kommit till byggnadsnämnden. Bygglovet är giltigt i fem år, vilket innebär att från och med startdatumet har du fem år på dig att bli klar med byggnadsprojektet. Du måste även påbörja projektet inom två år, annars slutar bygglovet att gälla.

Överklagan av bygglov

Kommunen ska ta hänsyn till alla faktorer innan de beslutar om bygglov.

För bygglovspliktiga åtgärder har s.k. sakägare oftast rätt att yttra sig. Med sakägare menas framför allt närmaste grannar. Kommunen ska kungöra beslut om bygglov inom en vecka efter att det fattats. Samma dag som beslutet meddelas ska kommunen skicka bygglovsbeslutet till de berörda sakägarna. Dessa har då tre veckor på sig att överklaga beslutet. Överklagar de inte under den tiden går det inte att senare begära överprövning av beslutet.

En överklagan skickar man in till Länsstyrelsen som också prövar fallet. I det fall Länsstyrelsen fattar ett beslut i frågan som man vidare ämnar överklaga är nästa och sista instans för överklagande mark- och miljödomstolen.

Vad kostar ett bygglov?

Det är svårt att säga vad ett bygglov kostar. Avgiften varierar beroende på vad du ska göra och vilken kommun du bor i. Det bästa är att höra efter med byggnadsnämnden i din kommun.

Tips för att få igenom ditt bygglov

För att du ska få igenom ditt bygglov är det viktigt att vara noggrann med den dokumentation du skickar in till byggnadsnämnden. Se till att allt finns med och försök förekomma eventuella frågor som kan uppkomma.

Viktigast av allt är dock att prata med dina grannar innan du skickar in en ansökan! En bra dialog med dina närmaste grannar kan göra att du undviker många problem och har en möjlighet att lösa problem och frågetecken innan du skickar in bygglovet. Detta kan spara både tid och pengar.​

Bostadsjuridik – Juristjouren.se

Har du fler frågor om bygglov? Då är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444.

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.