Dolt fel

Dolt fel

Köpare och säljare av bostadsrätter och fastigheter kommer ofta i kontakt med begreppet dolt fel. Köparen kräver ibland ersättning av säljaren och hänvisar till förekomst av dolt fel. I detta fall måste säljaren fråga sig om det föreligger ett fel och även om detta är dolt. I det följande ska vi försöka bringa lite klarhet kring vad som gäller. Vad är ett fel, och när är ett fel dolt.

Vad är ett dolt fel?

För att fastslå om det handlar om ett dolt fel måste vi först definiera vad ett fel är. När man konstaterat att det är ett fel måste man sedan utreda om detta är ett dolt fel eller inte.

Fel i bostadsrätt

Enligt köplagen (som är tillämplig på köp av bostadsrätt) är en vara som inte lever upp till det avtalade skicket behäftad med ett fel. Det avtalade skicket/avtalet är i detta sammanhang inte bara kontraktshandlingen. Även marknadsföringsmaterial och det som framkommit vid visning och kontraktsskrivning samt genom annan kontakt mellan parterna.

Om varan sålts i befintligt skick (vilket gäller i princip alla bostadsrätter) krävs att varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

För att säljaren ska kunna svara på frågan om bostadsrätten hen har sålt är behäftad med fel måste en analys av köparens befogade förväntningar göras. I detta fall måste säljaren fundera på vad priset säger om bostadsrättens skick. Det som framkommit i försäljningsmaterialet (t.ex. objektsbeskrivningen) och det säljaren personligen eller genom mäklaren sagt till köparen påverkar också köparens förväntningar.

Fel i fastighet

Jordabalkens felregel är lik den som finns i köplagen. Regeln anger att en fastighet som inte stämmer överens med vad som följer av avtalet (i den vidare bemärkelse som är noterad ovan) är behäftad med fel.

Vidare, om fastigheten annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet är den behäftad med fel. Denna regel innehåller inget uttryckligt väsentlighetskrav (som för bostadsrätter). Detta innebär dock inte att köparen kan komma med krav för varje liten avvikelse.

Om säljaren efter en sammantagen bedömning kommer fram till att bostadsrätten/fastigheten mycket väl skulle kunna vara behäftad med fel kommer nästa fråga: om köparen får åberopa felet, dvs. kräva ersättning pga. felet? Eller med andra ord, är felet dolt?

Dolt fel i bostadsrätt

Enligt köplagen får en köpare inte åberopa fel som köparen måste antas ha känt till vid kontraktsskrivningen. Om säljaren har uppmanat köparen att undersöka (vilket ofta görs i objektsbeskrivning och avtal) eller om köparen självmant har undersökt varan får köparen inte åberopa som fel vad hen borde ha märkt vid undersökningen.

I samband med bostadsrättsförsäljningar undersöker köparen ofta lägenheten vid visningen. Vad borde köparen då upptäcka? Ja, det beror helt på vem köparen är och vad för undersökning hen gör. Är köparen en byggingenjör kan hen antas upptäcka fler brister än vad en matematiker kan. Och om köparen gör en mer omfattande undersökning än vad som krävs förväntas hen upptäcka fler brister än om en mindre omfattande undersökning hade gjorts.

En köpare som tittar under mattor och bakom möbler genom att ”möblera om” antas därmed upptäcka fler fel än köparen som inte flyttar på möbler. Den första köparen kan därmed förlora rätten att åberopa fel som finns kvar för den andra köparen att åberopa. Å andra sidan köparen den första köparen inte bostadsrätten om det visade sig att det gömde sig fel under mattor och bakom möbler.

Dolt fel i fastighet

Jordabalkens regler om undersökning och den domstolspraxis som utvecklats genom åren ställer mycket högre krav på fastighetsköpare än bostadsrättsköpare. Enligt jordabalken får en köpare inte åberopa en avvikelse som hen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet.

Alla fastigheter behöver undersökas noggrant, men fastigheter med stora renoveringsbehov behöver undersökas lite noggrannare än så. De flesta fastighetsköpare saknar kunskap för att kunna göra en noggrann fastighetsundersökning. Därför anlitas besiktningsmän. Om en besiktningsman gjort en noggrann undersökning är fel som uppstår i regel icke upptäckbara/dolda och kan göras gällande av köparen mot säljaren. Det finns dock lägen där besiktningsmannen utfört sitt uppdrag vårdslöst och köparen behöver rikta skadeståndskrav mot denne.

Avslutning

När frågorna om fel föreligger och detta kan betraktas som dolt kan säljaren bemöta köparens krav genom att antingen bestrida kravet och vägra all form av betalning eller medverka till en förlikning.

Läs mer:
Undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt

Fel i fastighet – fukt samt följdskador och fel – Juristjouren.se

Bostadsjuridik – Juristjouren.se

Har du fler frågor om dolt fel? Då är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444.

Fler artiklar

Gåva av bostadsrätt

Gåva av bostadsrätt

En överlåtelse av en bostadsrätt kan ske i flera olika former. Exempelvis genom köp eller genom gåva av bostadsrätt. En bostadsrätt särskiljer sig dock mot annan egendom då den i själva verket utgörs av en andelsrätt i en bostadsrättsförening med en tillhörande...

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Omvärldssituationen är oroande. Krig, energikriser, höjda räntor och sjunkande bostadspriser är omvälvande för många, även bostadsrättsföreningar. Detta syns tydligt i att många nyproduktionsprojekt har blivit dyrare. Under coronapandemin gick priserna upp pga. höjda...

Ombyggnadsavtal

Ombyggnadsavtal

Ett ombyggnadsavtal är ett avtal som en styrelse kräver att medlemmen skriver på för att denne ska få genomföra en renovering. Ombyggnadsavtalet kan innehålla många olika villkor. Vanligt är att styrelsen kräver att medlemmen tar på sig strikt ansvar för och/eller att...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR