Avskedande

Avskedande

Ett avskedande skiljer sig kraftigt från en uppsägning av anställningsavtalet. Vid en uppsägning har den anställde alltid rätt till den uppsägningstid som följer av lag, kollektivavtal eller anställningsavtal. Vid ett avskedande avslutar man däremot anställningsförhållandet omedelbart.

Avskedande

Ett avskedande kräver dock att den anställde mycket påtagligt brustit i sina skyldigheter mot arbetsgivaren för att åtgärden ska ha laga grund. Enligt lagen om anställningsskydd får avskedande ske: ” [o]m arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren […] Se 18 § LAS.

Exempelvis kan det röra sig om stöld, förskingring, våldsamheter, hot eller grova kränkningar på arbetsplatsen. Det kan också röra sig om illojal konkurrens. T.ex. att starta en konkurrerande verksamhet under sin anställningstid eller att utföra uppdrag eller ta anställning hos en konkurrent. Man måste dock alltid bedöma omständigheterna i det enskilda fallet.

Väljer arbetsgivaren att verkställa ett avskedande så har denne bevisbördan för att det finns laga grund för åtgärden. Detsamma gäller för de omständigheter som görs gällande som skäl avskedandet. Som vi tidigare nämnt så är kraven högt uppställda och ett avskedande utan tillräcklig grund eller bevisning kan bli kostsamt för arbetsgivaren.

Tvåmånadersregeln

Arbetsgivaren har emellertid inte rätt att lägga omständigheter som ligger för lång tillbaka i tiden till grund för ett avskedande. Som huvudregel kan arbetsgivaren inte åberopa omständigheter som arbetsgivaren haft kännedom om i mer än två månader.

Underrättelse och rätt till överläggning

Vid ett avskedande ska en underrättelse till den berörda arbetstagaren och varsel till berörd facklig organisation ske senast en vecka innan arbetsgivaren ger besked om avskedande till arbetstagaren. Såväl arbetstagaren som den fackliga organisationen som den anställde tillhör kan begära överläggning med anledning av det avsedda avskedandet. Dock ska detta ske senast en vecka efter det att underrättelsen eller varslet lämnats. När man begär överläggning får arbetsgivaren inte verkställa skiljandet från tjänsten innan överläggningen är avslutad. Struntar arbetsgivaren helt i att underrätta/varsla betyder inte det att avskedandet blir ogiltigt. Det är dock ett brott mot en ordningsföreskrift i LAS som medför skadeståndsansvar.

Skadestånd- och ogiltighetstalan

Upplever du att arbetsgivaren gör fel och saknar grund? Då kan ett avskedande ogiltigförklaras eller hanteras som en skadeståndstalan på samma sätt som vid en uppsägning.

Läs mer om uppsägning här: Uppsägning – Juristjouren

Klicka på länkarna om du önskar läsa mer i ämnet:
Omplacering på arbetsplatsen
Provanställning
Hur bör man agera om man känner sig utsatt för mobbing på arbetsplatsen?

Arbetsrätt – Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.

Artiklar inom arbetsrätt

Nyheter i LAS

Nyheter i LAS

Från och med den 1 oktober 2022 gäller ett flertal förändringar i LAS Vissa av dessa förändringar är mer ingripande än andra. Om förändringarna är till det bättre råder det delade meningar om och åsikterna varierar sannolikt mellan vem du frågar (arbetstagare eller...

Varningar i samband med uppsägning

Varningar i samband med uppsägning

En vanlig missuppfattning är föreställningen att ett visst antal ”varningar” till en arbetstagare från arbetsgivaren automatiskt medför saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl. En helhetsbedömning måste göras i varje enskilt fall och arbetsgivaren har bevisbördan för vad denne gör gällande

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR