Avskedande

Avskedande

Ett avskedande skiljer sig kraftigt från en uppsägning av anställningsavtalet. Vid en uppsägning har den anställde alltid rätt till den uppsägningstid som följer av lag, kollektivavtal eller anställningsavtal. Vid ett avskedande avslutar man däremot anställningsförhållandet omedelbart.

Avskedande

Ett avskedande kräver dock att den anställde mycket påtagligt brustit i sina skyldigheter mot arbetsgivaren för att åtgärden ska ha laga grund. Enligt lagen om anställningsskydd får avskedande ske: ” [o]m arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren […] Se 18 § LAS.

Exempelvis kan det röra sig om stöld, förskingring, våldsamheter, hot eller grova kränkningar på arbetsplatsen. Det kan också röra sig om illojal konkurrens. T.ex. att starta en konkurrerande verksamhet under sin anställningstid eller att utföra uppdrag eller ta anställning hos en konkurrent. Man måste dock alltid bedöma omständigheterna i det enskilda fallet.

Väljer arbetsgivaren att verkställa ett avskedande så har denne bevisbördan för att det finns laga grund för åtgärden. Detsamma gäller för de omständigheter som görs gällande som skäl avskedandet. Som vi tidigare nämnt så är kraven högt uppställda och ett avskedande utan tillräcklig grund eller bevisning kan bli kostsamt för arbetsgivaren.

Tvåmånadersregeln

Arbetsgivaren har emellertid inte rätt att lägga omständigheter som ligger för lång tillbaka i tiden till grund för ett avskedande. Som huvudregel kan arbetsgivaren inte åberopa omständigheter som arbetsgivaren haft kännedom om i mer än två månader.

Underrättelse och rätt till överläggning

Vid ett avskedande ska en underrättelse till den berörda arbetstagaren och varsel till berörd facklig organisation ske senast en vecka innan arbetsgivaren ger besked om avskedande till arbetstagaren. Såväl arbetstagaren som den fackliga organisationen som den anställde tillhör kan begära överläggning med anledning av det avsedda avskedandet. Dock ska detta ske senast en vecka efter det att underrättelsen eller varslet lämnats. När man begär överläggning får arbetsgivaren inte verkställa skiljandet från tjänsten innan överläggningen är avslutad. Struntar arbetsgivaren helt i att underrätta/varsla betyder inte det att avskedandet blir ogiltigt. Det är dock ett brott mot en ordningsföreskrift i LAS som medför skadeståndsansvar.

Skadestånd- och ogiltighetstalan

Upplever du att arbetsgivaren gör fel och saknar grund? Då kan ett avskedande ogiltigförklaras eller hanteras som en skadeståndstalan på samma sätt som vid en uppsägning.

Läs mer om uppsägning här: Uppsägning – Juristjouren

Klicka på länkarna om du önskar läsa mer i ämnet:
Omplacering på arbetsplatsen
Provanställning
Hur bör man agera om man känner sig utsatt för mobbing på arbetsplatsen?

Arbetsrätt – Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.

Artiklar inom arbetsrätt

Nyheter i LAS

Nyheter i LAS

Från och med den 1 oktober 2022 gäller ett flertal förändringar i LAS Vissa av dessa förändringar är mer ingripande än andra. Om förändringarna är till det bättre råder det delade meningar om och åsikterna varierar sannolikt mellan vem du frågar (arbetstagare eller...

Varningar i samband med uppsägning

En vanlig missuppfattning är föreställningen att ett visst antal ”varningar” till en arbetstagare från arbetsgivaren automatiskt medför saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl. En helhetsbedömning måste göras i varje enskilt fall och arbetsgivaren har bevisbördan för vad denne gör gällande

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.