Lönefordran

Lönefordran
Som anställd har man rätt att få ut sin lön på avtalat datum. Om arbetsgivaren inte betalar ut lönen på överenskommet datum utgör det ett kontraktsbrott.

Denna bedömning ska man dock göra mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet. För att ett kontraktsbrott ska föreligga brukar det i regel krävas utbetalning dröjt med mer än någon enstaka dag.

Det finns särskilda regler och ett särskilt förfarande för situationer där en arbetsgivare, med hänvisning till att det föreligger en motfordran gentemot arbetstagaren, håller inne med lön. En motfordran kan t.ex. handla om att arbetsgivaren anser att arbetstagaren vållat skada i tjänsten och bör stå för kostnaderna. Det lan även bero på att arbetstagaren fått ut för mycket i ersättning. I sådana fall måste arbetstagaren ha lämnat sitt medgivande till en kvittning för att det ska vara aktuellt med en sådan. För lönefordringar gäller den allmänna preskriptionstiden på tio år. En arbetstagare behöver inte längre vara anställd när man framställer kravet på en lönefordran utan det räcker med att anställning har förelegat och att det finns någon innestående lön.

Betalar arbetsgivaren inte ut lön efter uppmaning därtill kan arbetstagaren via ett juridiskt ombud få hjälp i ärendet. Möjligheten finns då att väcka talan mot arbetsgivaren vid tingsrätten.

Semesterersättning

Upphör en anställning innan den anställde har fått den semesterlön som tjänats in, ska arbetsgivaren betala semesterersättning i stället. Semesterersättning ska betalas ut till arbetstagaren utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter anställningens upphörande. Finns det en godtagbar anledning till att semesterersättningen inte går att beräkna inom en månad ska den betalas ut inom en vecka efter det att hindret mot att beräkna ersättningen upphörde. Det framgår i regel på din lönespecifikation om du har innestående semesterdagar att ta ut. Semesterlön och semesterersättning omfattas av två års preskription enligt 33 § semesterlagen.

Klicka på länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:
Kan arbetsgivaren återkalla beviljad semester?
Vilka rättigheter har jag inför min föräldraledighet?
Vilka rättigheter har jag under min föräldraledighet?

Arbetsrätt – Juristjouren.se

Har du fler frågor om lönefordran är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.

Artiklar inom arbetsrätt

Nyheter i LAS

Nyheter i LAS

Från och med den 1 oktober 2022 gäller ett flertal förändringar i LAS Vissa av dessa förändringar är mer ingripande än andra. Om förändringarna är till det bättre råder det delade meningar om och åsikterna varierar sannolikt mellan vem du frågar (arbetstagare eller...

Varningar i samband med uppsägning

En vanlig missuppfattning är föreställningen att ett visst antal ”varningar” till en arbetstagare från arbetsgivaren automatiskt medför saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl. En helhetsbedömning måste göras i varje enskilt fall och arbetsgivaren har bevisbördan för vad denne gör gällande

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR