Lönefordran

Person sitter med ett betalkort och knappar på en dator. Lönefordran

Som anställd har man rätt att få ut sin lön på avtalat datum. Om arbetsgivaren inte betalar ut lönen på överenskommet datum utgör det ett kontraktsbrott.

Denna bedömning ska dock göras mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet. För att ett kontraktsbrott ska föreligga krävs i regel att utbetalning dröjt med mer än någon enstaka dag.

Det finns särskilda regler och ett särskilt förfarande för situationer där en arbetsgivare, med hänvisning till att det föreligger en motfordran gentemot arbetstagaren, håller inne med lön. En motfordran kan t.ex. handla om att arbetsgivaren anser att arbetstagaren vållat skada i tjänsten och bör stå för kostnaderna, eller att arbetstagaren fått ut för mycket i ersättning. Det krävs i sådana fall bl.a. att arbetstagaren lämnat sitt medgivande till en sådan kvittning. För lönefordringar gäller den allmänna preskriptionstiden på tio år. En arbetstagare behöver inte vara anställd när lönefordran skickas utan det räcker med att anställning har förelegat och att det finns innestående lön.

Betalar arbetsgivaren inte ut lön efter uppmaning därtill kan arbetstagaren via ett juridiskt ombud få hjälp i ärendet. Möjligheten finns då att väcka talan mot arbetsgivaren vid tingsrätten.

Semesterersättning

Upphör en anställning innan den anställde har fått den semesterlön som tjänats in, ska arbetsgivaren betala semesterersättning i stället. Semesterersättning ska betalas ut till arbetstagaren utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter anställningens upphörande. Finns det en godtagbar anledning till att semesterersättningen inte går att beräkna inom en månad ska den betalas ut inom en vecka efter det att hindret mot att beräkna ersättningen upphörde. Det framgår i regel på din lönespecifikation om du har innestående semesterdagar att ta ut. Semesterlön och semesterersättning omfattas av två års preskription enligt 33 § semesterlagen.

Klicka på länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:
Kan arbetsgivaren återkalla beviljad semester?
Vilka rättigheter har jag inför min föräldraledighet?
Vilka rättigheter har jag under min föräldraledighet?

Nya artiklar inom arbetsrätt

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR