Tidsbegränsade anställningar

Tidsbegränsade anställningar

Tidsbegränsade anställningar stadgas i lagen om anställningsskydd (LAS). Det finns fyra typer av tillåtna tidsbegränsade anställningar:

  • Särskild visstidsanställning,
  • Säsongsarbete,
  • Vikariat,
  • När arbetstagaren har fyllt 68 år.

En tidsbegränsad anställning upphör vid anställningstidens utgång och någon uppsägningstid föreligger inte i huvudsak. Har arbetet pågått i normalfall mer än tolv månader ska arbetsgivaren minst en månad innan anställningstidens utgång lämna besked om att anställningsförhållandet inte kommer att bli förlängt. I några fall måste arbetsgivaren underrätta den anställda om att anställningen kommer upphöra. Missar arbetsgivaren tidsfristen innebär det inte per automatik att anställningen består, dock kan man då yrka på skadestånd som arbetstagare.

Står det i ditt anställningsavtal att din anställning löper från ett visst datum till ett annat är anställningen inte uppsägningsbar av någondera part, men om det framgår av ditt anställningsavtal att din anställning löper tillsvidare fr.o.m. ett visst datum dock längst t.o.m. XX-datum är den uppsägningsbar. Arbetsgivaren måste ha saklig grund för uppsägning av den tidsbegränsade anställningen trots en sådan avtalsklausul om uppsägningstid. I vissa fall har man godkänt att parterna avtalat om att uppsägning av anställningen kan ske utan saklig grund. Detta har då reglerats i kollektivavtal och i viss kvalificerad branschpraxis eller i det enskilda anställningsavtalet.

Har parterna inte träffat avtal om möjligheterna att avbryta en tidsbegränsad anställning i förtid är möjligheterna begränsade. Ett anställningsavtal om tidsbegränsad anställning kan emellertid upphöra om arbetstagaren grovt misskött sig eller om arbetsgivaren väsentligen har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren. Att inte betala ut lön skulle kunna utgöra en grund för arbetstagaren att säga upp anställningen i förtid.

Klicka på länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur bör man agera om man känner sig utsatt för mobbing på arbetsplatsen?
Omplacering på arbetsplatsen

Arbetsrätt – Juristjouren.se

Har du fler frågor om tidsbegränsade anställningar är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.

Artiklar inom arbetsrätt

Nyheter i LAS

Nyheter i LAS

Från och med den 1 oktober 2022 gäller ett flertal förändringar i LAS Vissa av dessa förändringar är mer ingripande än andra. Om förändringarna är till det bättre råder det delade meningar om och åsikterna varierar sannolikt mellan vem du frågar (arbetstagare eller...

Varningar i samband med uppsägning

En vanlig missuppfattning är föreställningen att ett visst antal ”varningar” till en arbetstagare från arbetsgivaren automatiskt medför saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl. En helhetsbedömning måste göras i varje enskilt fall och arbetsgivaren har bevisbördan för vad denne gör gällande

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR