Tidsbegränsade anställningar

en man lyfter gasbehållare. Tidsbegränsade anställningar

Ett anställningsavtal gäller tillsvidare om inget annat är avtalat mellan parterna. Tidsbegränsade anställningar stadgas i lagen om anställningsskydd (LAS). De finns fyra typer av tillåtna tidsbegränsade anställningar:

  • allmän visstidsanställning,
  • säsongsarbete,
  • vikariat,
  • när arbetstagaren har fyllt 67 år.

En tidsbegränsad anställning upphör vid anställningstidens utgång och någon uppsägningstid föreligger inte i huvudsak. Har arbetet pågått i normalfall mer än tolv månader ska arbetsgivaren minst en månad innan anställningstidens utgång lämna besked om att anställningsförhållandet inte kommer att förlängas. I några fall måste arbetsgivaren underrätta den anställda om att anställningen kommer upphöra. Missar arbetsgivaren tidsfristen innebär det inte per automatik att anställningen består, dock kan skadestånd yrkas.

Står det i ditt anställningsavtal att din anställning löper fr.o.m. datum t.o.m. ett visst datum är anställningen inte uppsägningsbar av någondera part, men om det framgår av ditt anställningsavtal att din anställning löper tillsvidare fr.o.m. ett visst datum dock längst t.o.m. XX-datum är den uppsägningsbar. Det krävs att arbetsgivaren har saklig grund för uppsägning av den tidsbegränsade anställningen trots en sådan avtalsklausul om uppsägningstid. I vissa fall har det godkänts att parterna avtalat om att uppsägning av anställningen kan ske utan saklig grund. Detta har då reglerats i kollektivavtal och i viss kvalificerad branschpraxis eller i det enskilda anställningsavtalet.

Har parterna inte träffat avtal om möjligheterna att avbryta en tidsbegränsad anställning i förtid är möjligheterna begränsade. Ett anställningsavtal om tidsbegränsad anställning kan emellertid upphöra om arbetstagaren grovt misskött sig eller om arbetsgivaren väsentligen har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren. Att inte betala ut lön skulle kunna utgöra en grund för arbetstagaren att säga upp anställningen i förtid.

Klicka på länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:
Otydliga anställningsvillkor ställer ofta till problem
Hur bör man agera om man känner sig utsatt för mobbing på arbetsplatsen?
Omplacering på arbetsplatsen
Arbetstagare – “underdog” i arbetsrätten

Önskar du boka en tid med en arbetsrättsjurist?
Klicka här för bokning av tid

Nya artiklar inom arbetsrätt

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR