Regler för en provanställning

Allt fler tillsvidareanställningar föregås på dagens arbetsmarknad av en provanställning. Det har blivit ett vanligt sätt för arbetsgivaren att säkerställa att en person verkligen passar kompetensmässigt till den aktuella befattningen innan personen i fråga tillsvidareanställs. Provanställningen i sig är en visstidsanställning där syftet är att den efter viss tid ska övergå till en tillsvidareanställning. Arbetsgivaren har rätt att under max sex månader anställa någon på prov, det som i LAS kallas prövotid. I arbetsrätten behöver vi förutom lagens regelverk också förhålla oss till eventuella kollektivavtal som den aktuella arbetsplatsen kan var bunden av då helt andra bestämmelser än lagens kan bli tillämpliga. Innan undertecknandet av ett anställningsavtal är det därför en god idé att undersöka huruvida anställningen omfattas av kollektivavtal och i så fall vilket. Detta ska framgå av det aktuella anställningsavtalet. Vissa kollektivavtal kan ha andra bestämmelser som tillåter längre provanställningar än vad som stipuleras i LAS. På samma sätt finns det också kollektivavtal som har en mer restriktiv hållning till provanställningar och där provanställningar endast får tillämpas om det föreligger skäl för en sådan, så som omständigheten att arbetstagaren är oerfaren. Om anställningen inte omfattas av kollektivavtal är det LAS regler som är tillämpliga.

I övrigt har en arbetstagare under provanställningen rätt till lön och andra förmåner som vid vilken tillsvidareanställning som helst. Gällande semester är provanställningen semestergrundande, normalt sett två dagar per månad. Vissa arbetsgivare kan erbjuda förskottsemester. Precis som alltid när anställningsvillkor initialt diskuteras kan du som arbetstagare försöka argumentera för att tillsvidareanställningen inte ska föregås av en provanställning. Genom att uppvisa referenser och påvisa erfarenhet kan arbetsgivaren då göra valet att de har tillräckligt underlag på arbetstagarens kompetens för att avtal om tillsvidareanställning ska kunna skrivas direkt. Detta är säkerligen än viktigare för en arbetstagare som har valt att lämna en trygg tillsvidareanställning, än någon som är helt ny på arbetsmarknaden. Anställningsformen provanställning är nämligen en osäker arbetsform för arbetstagaren, främst pga. att arbetsgivaren har den fulla rätten att när denne önskar avbryta provanställningen utan att ange skäl till åtgärden. Chansen till tillsvidareanställningen har därmed gått förlorad för arbetstagaren. Detta innebär att LAS regelverk om saklig grund för uppsägning är helt bortkopplad från provanställningen. Däremot får arbetsgivaren inte avbryta anställningen på diskriminerande grunder så som kön, etnicitet eller ålder.

För det fall arbetsgivaren eller arbetstagaren inte önskar att anställningen ska fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut behöver motparten lämna besked om detta senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta, övergår provanställningen till en tillsvidareanställning. Det har utvecklats en ordningsregel som anger att en arbetsgivare som inte vill att provanställningen ska övergå till en tillsvidareanställning ska underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förtid. Här kan det inte helt sällan uppstå problem. En arbetstagare som inte har fått den sedvanliga fristen kan gentemot arbetsgivaren hävda att hen har rätt till den för att få rättmätig lön för tiden. Ett avsteg från tvåveckorsfristen kan emellertid i sig inte generera att arbetstagaren har rätt till en tillsvidareanställning. Om situationen är så att arbetsgivaren efter prövotidens utgång fortfarande inte har lämnat något besked, normalt sett efter LAS sex månader, är utsikterna betydligt bättre att hävda att arbetstagarens anställning har övergått till en tillsvidareanställning med alla de rättigheter som följer av en sådan. Om du har hamnat i en sådan situation och behöver hjälp att företrädas gentemot arbetsgivaren är du varmt välkommen att kontakta undertecknad så kan vi se över utsikterna att kräva din rätt i just ditt ärende.

/Maria Hellberg, jurist
Klicka här om du önskar komma kontakt med Maria

Fler artiklar

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR