Reklamera fel i bostadsrätt eller fastighet
Reklamera fel i bostadsrätt eller fastighet

Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. Man vill reklamera ett fel i bostadsrätten eller fastigheten. Att i efterhand känna sig besviken över något är emellertid inte liktydigt med att man har rätten på sin sida. Fel i dessa sammanhang kan grunda sig i avvikelser från vad som står i avtal och andra utfästelser från säljaren och/eller vad man skäligen bör kunna förvänta sig av objektet man köpt. Ett fel som köparen borde ha upptäckt innan köpet kan dock i regel inte bli säljarens ansvar.

Bedömningen av vad som utgör fel i fastighet, eller ett köprättsligt fel i bostadsrätt, är ofta komplex. Ibland är läget oklart och förlikning mellan parterna är av flera anledningar vanligt förekommande.

Skälig tid

En central åtgärd för att överhuvudtaget kunna driva en process om säljarens felansvar är att lämna meddelande om felet till säljaren i rätt tid och på rätt sätt. En säljare som missar detta riskerar att lida rättsförlust. Dvs. förlora möjligheten att göra gällande felet mot säljaren. Att skicka meddelande om ett fel eller brist kallas reklamation. En reklamation ska framföras inom skälig tid från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts.

Dock ger varken 4 kap. jordabalken (avseende fel i fastighet) eller köplagen (avseende fel i bostadsrätt) någon exakt definition av vad ”inom skälig tid” innebär. Istället får man söka vägledning i praxis och förarbeten och svaret blir ett otillfredsställande ”det beror på”. Faktorer som har inverkan på bedömningen av inom skälig tid är ex. felets karaktär, vem som är köpare (privatperson eller näringsidkare) och när på året felet upptäcks (under sommarmånaderna kan det t.ex. vara svårt att hitta besiktningsmän).

Reklamera alltid skyndsamt

Ett uppenbart fel kan betyda att tidsfristen för när reklamation ska ske är kortare och vid särskilt svårutredda fel har i vissa fall längre tid varit godtagbart. För att minska risken att förlora rätten att driva processen om påföljd vid fel är det därför att rekommendera att du som köpare agerar aktivt och skyndsamt. Både vad gäller utredning av misstänkta fel samt reklamation till säljaren. Trots svårigheten att exakt definiera inom skälig tid bör man anse att en köpare som reklamerat ett fel inom två månader från upptäckt har agerat inom fristen. Är man osäker på om det rör sig om ett fel är det generellt bättre att reklamera relativt tidigt än att ta risken att det går för lång tid under utredning av omständigheterna. Visar det sig att man agerat förhastat finns det inget som hindrar att man backar i ett senare skede.

Begreppet inom skälig tid rör tidsförhållandet mellan när felet upptäcks, eller borde upptäckts, och när reklamation sker. Detta ska man inte förväxla med de yttre gränser för när reklamation senast kan ske. Dessa är för fel i fastighet tio år och för bostadsrätt som huvudregel två år. Tidsfristen beräknas från dagen för tillträdet.

Reklamera fel i bostadsrätt eller fastighet

Det finns inga lagregler om hur man ska formulera en reklamation. Tydlighet är dock A och O. Några punkter du bör täcka in:

  1. Till vem: framför vem som är mottagare. Rätt mottagare är generellt säljaren om det inte finns ett behörigt ombud för denne.
  2. Rubrik och hänvisning till objektet: Framför att meddelandet är en reklamation. Hänvisa till objektet du köpt, fastighetsbeteckning eller lägenhetsnummer, adress samt kontraktsdag.
  3. Felet/felen: beskriv felen med viss tydlighet. Ev. kan du bifoga ett besiktningsprotokoll. Beskrivningen av felet får inte vara för allmänt hållen.
  4. Lämna dörren öppen för komplettering: Förbehåll dig rätten att komplettera reklamationen och dina anspråk när du genomfört en vidare utredning.
  5. Mottagande: Begär att säljaren eller ombud för denne bekräftar mottagande av reklamationen.
  6. Avsändare: Ditt namn, datum och ort.

På grund av ovan nämnda tidsfrister vill du kunna bevisa att du reklamerat i rätt tid. Därför är det viktigt att du kan visa när du skickat meddelandet till säljaren. Detta gör du med fördel genom att skicka meddelandet per email eller rekommenderat brev.

Om du har fler frågor om att reklamera fel i bostadsrätt är du välkommen att ringa oss på Juristjouren för rådgivning på 0771-333 444.

Läs mer om fel i bostadsrätt

Läs mer om fel i fastighet

Bostadsjuridik – Juristjouren.se

 

 

Fler artiklar

Gåva av bostadsrätt

Gåva av bostadsrätt

En överlåtelse av en bostadsrätt kan ske i flera olika former. Exempelvis genom köp eller genom gåva av bostadsrätt. En bostadsrätt särskiljer sig dock mot annan egendom då den i själva verket utgörs av en andelsrätt i en bostadsrättsförening med en tillhörande...

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Omvärldssituationen är oroande. Krig, energikriser, höjda räntor och sjunkande bostadspriser är omvälvande för många, även bostadsrättsföreningar. Detta syns tydligt i att många nyproduktionsprojekt har blivit dyrare. Under coronapandemin gick priserna upp pga. höjda...

Ombyggnadsavtal

Ombyggnadsavtal

Ett ombyggnadsavtal är ett avtal som en styrelse kräver att medlemmen skriver på för att denne ska få genomföra en renovering. Ombyggnadsavtalet kan innehålla många olika villkor. Vanligt är att styrelsen kräver att medlemmen tar på sig strikt ansvar för och/eller att...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR