Reklamera fel i bostadsrätt eller fastighet

Reklamera fel i bostadsrätt eller fastighet

Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. Man vill reklamera ett fel i bostadsrätten eller fastigheten. Att i efterhand känna sig besviken över något är emellertid inte liktydigt med att man har rätten på sin sida. Fel i dessa sammanhang kan grunda sig i avvikelser från vad som har utlovats i avtal och andra utfästelser från säljaren och/eller vad man skäligen bör kunna förvänta sig av objektet man köpt. Ett fel som köparen borde ha upptäckt innan köpet kan dock i regel inte bli säljarens ansvar. Bedömningen av vad som utgör fel i fastighet, eller ett köprättsligt fel i bostadsrätt, är ofta komplex och många aspekter måste tas hänsyn till för att lämna en prognos på hur en domstol skulle ta ställning i tvisten. Ibland är läget oklart och förlikning mellan parterna är av flera anledningar vanligt förekommande.

Reklamera i tid

En central åtgärd för att överhuvudtaget kunna driva en process om säljarens felansvar är att lämna meddelande om felet till säljaren i rätt tid och på rätt sätt. En säljare som missar detta riskerar att lida rättsförlust, dvs. förlora möjligheten att göra gällande felet mot säljaren. Att skicka meddelande om ett fel eller brist kallas reklamation. En reklamation ska framföras inom skälig tid från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Dock ger varken 4 kap. jordabalken (avseende fel i fastighet) eller köplagen (avseende fel i bostadsrätt) någon exakt definition av vad ”inom skälig tid” innebär. Istället får vägledning sökas i praxis och förarbeten och svaret blir ett otillfredsställande det beror på. Faktorer som har inverkan på bedömningen av inom skälig tid är ex. felets karaktär, vem som är köpare (privatperson eller näringsidkare) och när på året felet upptäcks (under sommarmånaderna kan det t.ex. vara svårt att hitta besiktningsmän).

Ett uppenbart fel kan betyda att tidsfristen för när reklamation ska ske är kortare och vid särskilt svårutredda fel har i vissa fall längre tid godtagits. För att minska risken att förlora rätten att driva processen om påföljd vid fel är det därför att rekommendera att du som köpare agerar aktivt och skyndsamt, både vad gäller utredning av misstänkta fel samt reklamation till säljaren. Trots svårigheten att exakt definiera inom skälig tid bör en köpare som reklamerat ett fel inom två månader från att det upptäcktes anses ha agerat inom fristen. Är man osäker på om det rör sig om ett fel är det generellt bättre att reklamera relativt tidigt än att ta risken att det går för lång tid under utredning av omständigheterna. Visar det sig att man agerat förhastat finns det inget som hindrar att man backar i ett senare skede.

Begreppet inom skälig tid rör tidsförhållandet mellan när felet upptäcks, eller borde upptäckts, och när reklamation sker. Detta ska inte förväxlas med de yttre gränser för när reklamation senast kan ske. Dessa är för fel i fastighet tio år och för bostadsrätt som huvudregel två år. Tidsfristen beräknas från dagen för tillträdet.

Reklamera fel i bostadsrätt eller fastighet

Det finns inga lagregler om hur en reklamation ska formuleras. Tydlighet är dock A och O. Några punkter du bör täcka in:

  1. Till vem: framför vem som är mottagare. Rätt mottagare är generellt säljaren om det inte finns ett behörigt ombud för denne.
  2. Rubrik och hänvisning till objektet: Framför att meddelandet är en reklamation. Hänvisa till objektet du köpt, fastighetsbeteckning eller lägenhetsnummer, adress samt kontraktsdag.
  3. Felet/felen: beskriv felen med viss tydlighet. Ev. kan besiktningsprotokoll bifogas. Beskrivningen av felet får inte vara för allmänt hållen.
  4. Lämna dörren öppen för komplettering: Förbehåll dig rätten att komplettera reklamationen och dina anspråk tills en vidare utredning genomförts.
  5. Mottagande: Begär att säljaren eller ombud för denne bekräftar mottagande av reklamationen.
  6. Avsändare: Ditt namn, datum och ort.

På grund av ovan nämnda tidsfrister vill du kunna bevisa att reklamerat i rätt tid. Därför är det viktigt att du kan visa när du skickat meddelandet till säljaren. Detta görs med fördel genom att meddelandet sänds per email, rekommenderar brev eller i vissa genom att överlämna handläggningen till juridiskt ombud som företräder dig i frågan.

Om du har fler frågor om reklamation av fel är du välkommen att ringa oss på Juristjouren för rådgivning på 0771-333 444.

Läs mer om fel i bostadsrätt

Läs mer om fel i fastighet

 

 

Fler artiklar

Vem får hunden vid en separation?

Vem får hunden vid en separation?

Frågan om vad som händer med ett husdjur vid en separation eller skilsmässa blir allt vanligare. Allt fler hushåll skaffar hund eller något annat husdjur och vid en skilsmässa/separation kan det finnas väldigt mycket känslor med i bilden. En hund är ofta som en...

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man är kär och framtiden med ens partner ser ljus ut så kan det vara svårt, för att inte säga otänkbart, att fundera över vad som kan hända den dag kärleken eventuellt tar slut. Man tänker ofta inte på de konsekvenser som kommer av att man gifter sig eller blir sambo. Man bör dock noga tänka på vad som kan hända när en relation tar slut och hur man på bästa sätt ser till att det finns så lite som möjligt att kunna bråka om.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR