Fel i fastighet – fukt samt följdskador och fel

En fastighet kan vara behäftad med fel på många olika sätt. Några av de vanligaste felen har att göra med fukt som hamnat på platser den inte ska vara på. T.ex. ett tätskikt i badrum som släpper igenom fukt, en dränering som inte leder bort fukt osv. Gemensamt för dessa olika typer av fel är att de kan bli mycket kostsamma att åtgärda. Byte av tak, totalrenovering av badrum eller omdränering kostar alla hundratusentals kronor.

Följdskador

Utöver åtgärdandet av ett fel kan det ibland också kosta mycket pengar att åtgärda dess följder. T.ex. sanering av rummen intill ett otätt badrum, uttorkning och möjlig mögelsanering av en dåligt dränerad källare m.m. Om inte dessa skador fanns vid köpet är de s.k. följdskador. Normalt omfattar en säljares ansvar för fel i fastighet inte eventuella följdskador. För att en köpare ska kunna få ersättning för följdskador krävs att säljaren är skadeståndsskyldig. En säljare är skadeståndsskyldig om: ”felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller [att] fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst.”

I en process om ersättning för fel i fastighet och skadestånd för följdskadorna har köparen bevisbördan. Köparen måste kunna påvisa att säljaren har varit försumlig eller att det föreligger en utfästelse. Ett alternativ till att bevisa detta är att köparen bevisar att följdskadorna i själva verket är att betrakta som fel. Dvs. att skadorna fanns redan vid tidpunkten för köpet. Om så är fallet krävs inte att säljaren är skadeståndsskyldig. Säljaren å sin sida vill att följdskadorna ska ha uppstått efter köpet och kan behöva föra motbevisning om detta.

Reklamation inom skälig tid

En köpare som misstänker att fastigheten hen köpt är behäftad med fel måste lämna ett meddelande om det till säljaren inom skälig tid (en s.k. reklamation). Hur lång tid som är skälig är svårt att säga definitivt. Men man kan räkna med att två månader i alla lägen är skälig tid. Många gånger gör en köpare väl i att reklamera misstanken om fel så snart det går. Det är bra att göra det skriftligt och se till att få en bekräftelse från säljaren om att denne har tagit emot reklamationen.

Efter att reklamation är gjord bör köparen låta göra en besiktning av felet. Genom att få en fackmans synpunkter på badrummet, grunden eller taket får köparen svart på vitt om misstankarna var korrekta eller inte. Efter besiktningen, eller kanske till och med före, bör köparen kontakta en jurist för att få hjälp att bedöma om och hur ett krav till säljaren kan utformas. En jurist kan hjälpa till med att upprätta en reklamation. En jurist kan även beställa en besiktning. En fördel med att juristen beställer besiktningen är att  det ökar chanserna att köparens rättsskydd täcker kostnaderna för besiktningen.

Rättsskydd

Rättsskydd är en del av köparens hemförsäkring. Köparens jurist kan ansöka om att rättsskyddet ska omfatta köparens ombudskostnader efter att ett en tvist har uppstått. Dvs. efter att köparen, eller dennes jurist, har skickat ett krav på betalning till säljaren och denne har bestridit kravet. Rättsskyddet innebär att försäkringsbolaget står för 75-80 % av kostnaderna. Alla försäkringsbolag har olika villkor i detta så bekanta dig med de som gäller i din hemförsäkring.

Tvist

Efter att en tvist har uppstått kan den bli löst på olika sätt. Ett vanligt sätt är att köparen och säljaren kommer överens om en förlikning. Dvs. att säljaren betalar en summa pengar till köparen och att tvisten om felet därigenom blir avslutad. Ett annat sätt är att köparen drar tillbaka sitt krav. Detta kanske är aktuellt om det saknas bevis eller på något annat sätt finns svagheter i caset som innebär att en domstolsprocess inte är att förespråka.

Det sista sättet är att ta tvisten till domstol. Detta löser inte tvisten på kort sikt, men innebär att köparen och säljaren överlåter åt en tredje och utomstående part, domstolen, att lösa tvisten. Parterna kan, trots att en domstolsprocess har startat, alltid träffa en förlikning. Det är dock viktigt att komma ihåg att förlikningsviljan ofta minskar när tvisten ligger hos en domstol och då blir mer kostsam för parterna att vara del av. De flesta tvister blir lösta genom en förlikning utan att en domstol är inkopplad.

Har du fler frågor om fukt och fuktskador? Då kan du ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444.

Bostadsjuridik – Juristjouren.se

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.