Kostnadsfri inledande rådgivning
Ring oss: 0771-333 444
Måndag - fredag: 8:00 - 17:00
Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Juridiska frågor och svar

Juridiska frågor

Här har vi samlat flera av de vanligaste frågorna och svaren inom de juridiska områden som vi jobbar med. Om du inte hittar svaret på just din fråga eller har ytterligare frågor om ditt ärende är du välkommen att ringa vår rådgivning på 0771-333 444 för kostnadsfri rådgivning.

Vad innebär umgängesrätt?

Rätten för ett barn att ha umgänge med den förälder som barnet inte bor stadigvarande hos kallas för umgängesrätt. Umgängesrätten är baserat på barnets behov i första hand och inte en förälderns. 

Vad innebär växelvist boende?

Barns boende kallas i regel växelvist boende när barn bor lika mycket hos båda föräldrarna, dvs växelvist.

Vad innebär ett stadigvarande boende?

När ett barns boende huvudsakligen är hos ena föräldern kallas det för ett stadigvarande boende.

Vad är ett snabbyttrande?

Ett snabbyttrande inhämtas av tingsrätten i vårdnadstvister. Snabbyttrandet är från Socialtjänsten och förklarar ifall de aktuella parterna i målet förekommer i deras register, i belastningsregister m m. 

Vad innebär ett samarbetssamtal?

Ett samarbetssamtal är ett samtal hos familjerätten i socialnämndens regi. Tanken med ett samarbetssamtal är att föräldrar ska försöka hitta en lösning i samförstånd gällande sina gemensamma barn. Ett samarbetssamtal är frivilligt och bygger på att båda föräldrarna vill ha det.

Vad innebär en muntlig förberedelse?

En muntlig förberedelse är ett förberedande möte i domstol innan en huvudförhandling. Syftet med en muntliga förberedelsen är att parterna får berätta för domstolen hur de ser på saken. Detta för att domstolen ska kunna reda ut huruvida en förlikning(överenskommelse) kan bli aktuell. 

Vad är ett interimistiskt beslut?

Om domstolen fattar ett interimistiskt beslut innebär det ett tillfälligt beslut som gäller från och med dagen beslutet fattats till och med dagen som det kommer en dom/avgörande/förlikning i det aktuella målet.

Hur får jag ensam vårdnad?

Ensam vårdnad får du som mor till barnet per automatik i anslutning till barnets födsel om du inte är gift med barnets far. I det fall man i en sådan situation ändå önskar ha gemensam vårdnad med fadern kan man boka en tid hos familjerätten i kommunen där barnet är folkbokfört och få hjälp att registreras som gemensamma vårdnadshavare.

I det fall man redan har gemensam vårdnad och kommer överens vårdnadshavarna emellan om att en part ska ha ensam vårdnad kan man på samma sätt vända sig till familjerätten i kommunen där barnet är folkbokfört och få hjälp att registrera den överenskomna parten som ensam vårdnadshavare.

Om man har gemensam vårdnad men önskar få ensam vårdnad, utan att den andre vårdnadshavarens samtycker till det, finns möjlighet att starta en process i tingsrätten via en stämningsansökan med yrkande om att bli ensam vårdnadshavare.

Vad innebär gemensam vårdnad?

Gemensam vårdnad innebär att 2 personer(oftast båda de biologiska föräldrarna) tillsammans har det övergripande juridiska ansvaret och beslutanderätten i frågor som rör barnet. Det bygger i lång utsträckning på att komma överens vårdnadshavarna mellan i frågor såsom val av skola/dagis, att flytta med barnet och göra en adressändring, att besluta om sjukvård och medicinering etc. etc.

Vad innebär ensam vårdnad?

Ensam vårdnad innebär att en person(oftast en av de biologiska föräldrarna) har det övergripande juridiska ansvaret och beslutanderätten i frågor som rör barnet. Det kan t.ex handla om frågor såsom val av skola/dagis, att flytta och göra en adressändring, att besluta om sjukvård och medicinering etc..

 

Hur räknar jag ut vad som är ett skäligt underhåll för mina barn?

Till att börja med ska barnets ekonomiska behov fastställas, det vill säga hur mycket barnet kostar varje månad. Det ska bland annat omfatta kostnader för fritidsaktiviteter, barnomsorg, kollektivtrafikskostnad och eventuella mediciner eller andra specifika kostnader. Kostnader för mat, boende och hygienartiklar fastställs ofta enligt ett fast schablonbelopp beroende på barnets ålder. Läs mer om underhåll

Jag har barnen boende hos mig större delen av tiden. Kan jag kräva underhåll av den andre föräldern?

Om ett barn bor med en av föräldrarna större delen av tiden är huvudregeln att den andra föräldern ska betala underhållsbidrag. Är det väsentlig skillnad i inkomst mellan parterna kan det också vara aktuellt för den ekonomiskt starkare parten att betala underhåll även om barnen växelvis. Normalt betalas underhållsbidraget ut till boendeföräldern en gång per månad och ska gå till barnets behov och omkostnader.
Läs mer om underhåll
Läs mer: Underhållsstöd och underhållsbidrag – ett system nära kollaps
Läs mer: Är jag underhållsskyldig för min sambos barn?

Vi har fått en dom om vårdnad och umgänge från tingsrätten. Vad gör jag om mitt ex inte följer domen?

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen hos tingsrätten. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (ett på förhand bestämt skadestånd).
Läs mer: Vad händer när en dom om umgänge inte följs?

Tar domstolen hänsyn till barnets vilja i en vårdnadstvist?

Enligt föräldrabalken ska barnets bästa vara avgörande vid alla beslut gällande vårdnad, boende och umgänge med barn. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska hänsyn tas till barnets vilja i den mån det går med beaktande av barnets ålder. Det görs alltså en bedömning av omständigheterna i det aktuella fallet. Viljan hos ett barn som är tolv år och äldre brukar tillmätas en avgörande betydelse vid beslut om vårdnad, boende och umgänge.
Läs mer: Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?

Hur finansierar jag en vårdnadsprocess?

I vissa fall kan din hemförsäkring ersätta en del av dina rättegångskostnader. Beviljas du rättskydd av ditt försäkringsbolag kommer de att stå för större delen av dina kostnader. Din kostnad är då en rättsskyddsavgift på 20-25 % (beroende på försäkringsvillkoren) av den totala kostnaden.

Om du inte beviljas rättskydd finns möjlighet att ansöka om rättshjälp. Rättshjälp söks hos Rättshjälpsmyndigheten. Vid ett beviljande av rättshjälp bestäms också en rättshjälpsavgift som varierar mellan 2 – 40 % av den totala kostnaden och är beroende på hur din ekonomiska situation ser ut. Du behöver bara betala den rättshjälpsavgift som fastställts.
Läs mer om rättskydd/rättshjälp

Vilka argument väger tyngst i beslut som rör barnen?

Det är alltid barnets bästa som ska vara avgörande vid beslut som gäller barnet. Detta gäller till exempelvis beslut om vem som ska vara barnets vårdnadshavare och var barnet ska bo.
Läs mer: Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Läs mer: vårdnad och boende

Jag och mitt ex kan inte samarbeta, vad gör jag?

Om ni inte kan komma överens på egen hand finns möjlighet att få hjälp av familjerätten i er kommun. Familjerätten kan anordna samarbetssamtal och hjälpa er att nå en överenskommelse när det gäller vårdnad, boende och umgänge. Samarbetssamtalen är kostnadsfria.
Läs mer: Umgängesavtal – vad innebär det?

Om samarbetssamtal inte är aktuellt eller om det inte leder till någon överenskommelse bör du ta kontakt med en jurist för att se över dina möjligheter. Du och ditt ex kan, med hjälp av juridiska ombud, föra en diskussion i syfte att nå en lösning. Era ombud kan också hjälpa er med att upprätta ett avtal i enlighet med er överenskommelse.

Om ni inte kan komma överens utomrättsligt, med eller utan ombud, kan ni ansöka om stämning i tingsrätten.

Klicka på länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Vårdnadsprocessen och skyddat boende
När ett barn inte vill träffa ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
Föräldrar som inte kan komma överens

Har boendeföräldern några ev. fördelar gentemot umgängesföräldern vid gemensam vårdnad?

De enda ev. fördelarna som finns att vara boendeförälder kontra umgängesförälder är möjligheten att ansöka om bostadsbidrag samt i det fall det skulle uppstå oenighet mellan föräldrarna om vart barnet ska gå i skola så kan kommunen (i och med skolplikten) där barnet är folkbokfört ta ett tvångsbeslut på skolplats vilket oftast brukar resultera i en skola i närheten av folkbokföringsadressen.

Vad är skillnaden mellan boendeförälder och umgängesförälder?

Boendeförälder kallas den förälder där barnet är folkbokfört och umgängesförälder kallas således den andre föräldern. I det fall man har gemensam vårdnad har boende- och umgängesförälder i princip lika mycket att säga till om i beslut som rör barnet.
Läs mer: Skillnaden mellan vårdnad, boende och umgänge

Hur kan vårdnaden ändras?

Utgångspunkten är att gemensam vårdnad är det bästa för barnet. Den gemensamma vårdnaden kan upplösas på två sätt; antingen genom att föräldrarna kommer överens om det eller genom en dom från tingsrätten. Vårdnaden kan upplösas om föräldrarna har allvarliga samarbetssvårigheter eller då någon av föräldrarna är olämplig som vårdnadshavare.

Höjning av underhållsbidrag

Höjning av underhållsbidrag

2023 års höjning av underhållsbidrag fastställd  Varje år den 1 februari ska underhållsbidragen till barn genomgå en indexhöjning för att underhållet ska följa penningvärdet (lag (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag). Indexhöjningen är nu fastställd till 8...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR