Kostnadsfri inledande rådgivning
Ring oss: 0771-333 444
Måndag - fredag: 8:00 - 17:00
Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Juridiska frågor och svar

Här har vi samlat flera av de vanligaste frågorna och svaren inom de juridiska områden som vi jobbar med. Om du inte hittar svaret på just din fråga eller har ytterligare frågor om ditt ärende är du välkommen att ringa vår rådgivning på 0771-333 444 för kostnadsfri rådgivning.

Vad är en bodelningsförrättare

En bodelningsförrättare är en jurist eller advokat som utses av tingsrätten att upprätta bodelning i samband med att ett samboskap upphör eller bodelning i samband med skilsmässa. En bodelningsförrättare kan man ansöka om i det fall makarna inte själva kan komma överens. 

Vad innebär en äktenskapsskillnad?

När tingsrätten dömer till äktenskapsskillnad är det med andra ord en dom om skilsmässa, dvs det slutgiltiga beskedet att man är skild.

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan äkta makar som vanligast reglerar vissa specifika tillgångar eller alla tillgångar som enskild egendom. Ett äktenskapsförord kan även omvandla enskild egendom till giftorättsgods. Ett äktenskapsförord har för dess giltighet ett Registreringskrav hos Skatteverket. 

Vad innebär umgängesrätt?

Rätten för ett barn att ha umgänge med den förälder som barnet inte bor stadigvarande hos kallas för umgängesrätt. Umgängesrätten är baserat på barnets behov i första hand och inte en förälderns. 

Vad innebär växelvist boende?

Barns boende kallas i regel växelvist boende när barn bor lika mycket hos båda föräldrarna, dvs växelvist.

Vad är ett tvistemål?

En tvist mellan privatpersoner, eller en tvist mellan företag och privatpersoner kallas för ett tvistemål. 

Vad innebär sämjedelning?

Att i en bodelning mellan makar eller bodelning mellan sambos hitta en frivillig lösning och överenskommelse av framförallt bohag. 

Vad är ett svaromål?

Ett svaromål är ett svar på en kärandes stämningsansökan. 

Vad är en svarande part?

Den som blir stämd i tingsrätten kallas för den svarande parten. Den svarande parten är motpart till den kärande. 

Vad innebär ett stadigvarande boende?

När ett barns boende huvudsakligen är hos ena föräldern kallas det för ett stadigvarande boende.

Vad är ett snabbyttrande?

Ett snabbyttrande inhämtas av tingsrätten i vårdnadstvister. Snabbyttrandet är från Socialtjänsten och förklarar ifall de aktuella parterna i målet förekommer i deras register, i belastningsregister m m. 

Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev är ett bevis om en skuld. Skuldebrevet ska innehålla information om skuldbelopp, när skulden förfaller, om ränta ska utgå m m. Det är den som lånat pengarna(gäldenär) som ska signera skuldebrevet. Ett skuldebrev brukar även benämnas som en revers. 

Om du önskar beställa ett skuldebrev, klicka här

Vad innebär ett samarbetssamtal?

Ett samarbetssamtal är ett samtal hos familjerätten i socialnämndens regi. Tanken med ett samarbetssamtal är att föräldrar ska försöka hitta en lösning i samförstånd gällande sina gemensamma barn. Ett samarbetssamtal är frivilligt och bygger på att båda föräldrarna vill ha det.

Vad är samboegendom?

Samboegendom är egendom som ska ingå i en bodelning när sambos separerar. Till skillnad från ett äktenskap är det endast bostad och bohag införskaffat för gemensamt bruk som utgör samboegendom och är föremål för bodelning. 

Vad innebär ett samboavtal?

Samboavtal är ett avtal mellan sambos som reglerar hur gemensamt bohag och bostad ska delas vid en separation. Man brukar huvudsakligen upprätta ett samboavtal för att avtala bort sambolagens bodelningsregler om bodelning i det fall den ena parten satsat mer vid införskaffandet av en sambobostad. 

Om du önskar beställa ett samboavtal, klicka här

Vad innebär rättegångskostnader?

Rättegångskostnader i ett domstolsärende är kostnader för ombuden i målet. Vid förlust i tvistemål över ett halvt prisbasbelopp brukar i regel förlorande part behöva betala motpartens rättegångskostnader. 

Vad är ett prövningstillstånd?

Ett prövningstillstånd är ett tillstånd från högre instans (hovrätten eller högsta domstolen) för prövning av ett överklagande av tingsrättens dom. 

Vad innebär en muntlig förberedelse?

En muntlig förberedelse är ett förberedande möte i domstol innan en huvudförhandling. Syftet med en muntliga förberedelsen är att parterna får berätta för domstolen hur de ser på saken. Detta för att domstolen ska kunna reda ut huruvida en förlikning(överenskommelse) kan bli aktuell. 

Vad är en kärande part?

Den kärande parten är den som initierat stämningen i domstol, dvs startat målet. 

Vad innebär kvarsittanderätt?

Kvarsittanderätt innebär rätten för en av makarna eller sambo att bo kvar i den gemensamma bostaden. Detta oftast till dess att bodelning sker. 

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR