Barns boende

ett barn sitter och läser en bok i en soffa. Barns boende

Barnets boende är den plats där barnet i huvudsak bor. Detta är alltså inte samma sak som vårdnaden om ett barn. Ett barn, om vilket föräldrarna har gemensam vårdnad, kan bo växelvis hos dem eller mer hos den ena och umgås med den andra föräldern under särskilt bestämda perioder.

Hur barnets boende ska se ut beror helt på det enskilda barnets situation och kan se olika ut från familj till familj. Det påverkas även av hur föräldrarnas boendesituation ser ut och deras möjlighet och förmåga att samarbeta.

Vid gemensam vårdnad är det upp till föräldrarna att komma överens om hur barnets boende ska se ut. I de flesta fall är det växelvist boende som är aktuellt. Den förälder barnet är folkbokförd hos kallas boendeförälder och den andre föräldern kallas umgängesförälder.

Boendeförälder

Att vara boendeförälder innebär inte per automatik att man har mer att säga till om utan det är som huvudregel fortfarande gemensamma beslut kring barnet som ska fattas vid gemensam vårdnad.

En fördel med att vara så kallad boendeförälder är dock att det öppnar möjligheten att ansöka om bostadsbidrag via Försäkringskassan. En annan potentiellt upplevd fördel kan vara om en situation uppstår där föräldrarna inte kommer överens om vart barnet i fråga ska gå i skola. I och med skolplikten kan kommunen i dessa fall ta ett tvångsbeslut och det är då vanligt att det beslutas om en skolplats i närheten av folkbokföringsadressen.

Samarbetssamtal

Om föräldrarna inte kan nå en uppgörelse om hur boendet för barnet ska se ut finns möjlighet att boka en tid för samarbetssamtal på kommunens familjerättsenhet. Familjerätten är  frivilligt och bygger på att båda parter vill gå dit. Familjerätten kan inte själva fatta beslut i frågor som rör barnet. De kan dock komma med förslag och rekommendationer samt agera medlare i ett försök att få föräldrarna att komma överens.

Tingsrätten

Respektive förälder kan även vända sig till tingsrätten och ansöka om stämning i det fall ingen gemensam lösning på boendet nås. Innan dess är det bra att gå igenom ärendet med en jurist för att få hjälp att se över möjligheterna att nå en lösning innan det går till domstol och, om inte det går, få hjälp att ta tillvara på barnets intresse i en rättsprocess. Våren 2022 infördes även en ny bestämmelse om att en part som ansöker om vårdnad, boende eller umgänge hos tingsrätten först måste ha deltagit i ett informationssamtal hos familjerättsenheten på kommunen. Detta för att det ska vara möjligt att inleda en process. Samtalet syftar till att informera parterna vad det innebär att gå till domstol samt undersöka möjligheterna att nå en utomrättslig överenskommelse

Växelvis boende för barn under 3 år

Rätten brukar generellt inte utdöma växelvis boende för barn under 3år varför mindre barn oftast tilldöms det huvudsakliga boendet hos den ena föräldern. Det är i dessa fall tämligen vanligt att boende utökas över tid i och med barnets stigande ålder hos den förälder som tilldöms den mindre andelen boendetid.

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Umgängesavtal – vad innebär det?
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn
Skillnaden mellan vårdnad, boende och umgänge

Familjerätt – Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.

Artiklar inom familjerätt

Bodelningsförrättare

Bodelningsförrättare

Om en av parterna inte vill medverka till en bodelning eller om man inte kommer överens om till exempel vad som ska bodelas, vem som ska ta över bostaden eller vad en viss tillgång har för värde måste man ansöka om en bodelningsförrättare för att tvinga fram en...

Vem får hunden vid en separation?

Vem får hunden vid en separation?

Frågan om vad som händer med ett husdjur vid en separation eller skilsmässa blir allt vanligare. Allt fler hushåll skaffar hund eller något annat husdjur och vid en skilsmässa/separation kan det finnas väldigt mycket känslor med i bilden. En hund är ofta som en...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.