Kostnadsfri inledande rådgivning
Ring oss: 0771-333 444
Måndag - fredag: 8:00 - 17:00
Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Juridiska frågor och svar

Här har vi samlat flera av de vanligaste frågorna och svaren inom de juridiska områden som vi jobbar med. Om du inte hittar svaret på just din fråga eller har ytterligare frågor om ditt ärende är du välkommen att ringa vår rådgivning på 0771-333 444 för kostnadsfri rådgivning.

Vad är ett interimistiskt beslut?

Ett Interimistiskt beslut är en tillfällig dom eller beslut som gäller i väntan på en slutgiltig dom eller slutligt beslut. 

Vad är en huvudförhandling?

En huvudförhandling är en rättegång/förhandling i allmän domstol. I förhandlingen får Parterna argumentera för sin sak, lägga fram skriftlig bevisning och höra vittnen. Efter förhandlingen kommer rätten utfärda en dom i det gällande målet. 

Vad är giftorättsgods?

Giftorättsgods är all den egendom som makar har under ett äktenskap och som ska ingå i en eventuell bodelning. Giftorättsgods är i princip allt som inte är enskild egendom(undantag allmän pension och tjänstepension).

Vad är en god man?

En god man är en person som utses av domstol att hjälpa till med en persons privatekonomi när denne inte längre är kapabel att göra det själv. En god man ska i regel ha samtycke från huvudmannen innan ageranden. 

Vad är en förvaltare?

En förvaltare är en person som utses av domstol att ensam bestämma över en persons egendom om denne inte längre är förmögen ta hand om sig själv. 

Vad innebär en förlikning?

En förlikning är en uppgörelse mellan parterna i en tvist. Det kan exempelvis röra ett arvskifte, en bodelning eller en vårdnadstvist.

Vad innebär full äganderätt?

Full äganderätt kan förordnas i testamente och innebär att arv ska tillfalla en person och att denne i all avseenden är fri att göra vad den önskar med egendomen. Det står personen exempelvis fritt att ge bort eller testamentera bort egendomen. 

Vad innebär fri förfoganderätt?

Fri förfoganderätt, kan förordnas i testamente och innebär att arv ska fördelas till en person under dennes livstid och därefter tillfalla annan. Fri förfoganderätt innebär att man kan förfoga över arvet så som man önskar under sin livstid. Man äger dock ej rätt att testamentera bort det man ärvt med fri förfoganderätt. 

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är en fullmakt som ger en person/personer rätt att i framtiden fatta beslut åt fullmaktsgivarens vägnar när denne inte längre är kapabel att göra det själv. 

Vad innebär enskild egendom i ett äktenskap?

Enskild egendom är egendom som inte ska ingå i en bodelning vid skilsmässa. Egendomen kan bli enskild genom förordnande av äktenskapsförord eller om någon av makarna erhållit ett arv eller gåva och det uttryckligen reglerats i ett testamente eller gåvobrev att det ska utgöra mottagarens enskild egendom.

Vad innebär enskild egendom i ett samboskap?

Enskild egendom är egendom(bostad och/eller bohag) som inte ska ingå i en bodelning vid separation. Egendomen kan endast bli enskild genom förordnande av samboavtal, om någon sambo erhållit bostad eller bohag i ett arv eller genom gåva, och där det uttryckligen reglerats i ett testamente eller gåvobrev att det ska utgöra mottagarens enskild egendom.

Vad innebär efterarv?

Att vara efterarvinge innebär att man har rätt att ta del av arv från en tidigare avliden person, i ett nu aktuellt dödsbo. Exempelvis om man valt att avstå ett mors- eller farsarv och till förmån för dennes partner som nu avlidit. 

Vad är en dödsbodelägare?

En dödsbodelägare är en person som enligt lag eller via testamente är ägare till en andel i dödsboet. En dödsbodelägare har rätt att ta del i beslut som rör dödsboet och ska kallas till en bouppteckning.

Vad är ett dödsbo?

Ett dödsbo är den juridiska person som uppstår när någon avlidit. I dödsboet finns den samlade kvarlåtenskapen efter den avlidne personen. 

Vad är en delgivning?

En delgivning är att få ta del av en juridisk handling. Med en delgivning följer ofta ett delgivningskvitto att skriva under som bestyrker att man tagit emot handlingen. 

Vad innebär brytdatum/brytpunkt?
  • Brytdatumet eller brytpunkten som den också brukar kallas är den dag då tingsrätten registrerar ansökan om äktenskapsskillnad. Brytpunkten är utgångspunkt för vilka tillgångar som ska ingå i en bodelning
Vad är en boutredningsman?

En boutredningsman är en jurist eller advokat som utses av tingsrätten att reda ut oklarheter i ett dödsbo och upprätta arvskifte i de fall dödsbodelägarna inte själva kan komma överens. 

Vad innebär en betänketid i samband med skilsmässa?

En betänketid ges till makar vid ansökan om skilsmässa när det finns barn under 16 år eller om makarna inte är överens om att skiljas. Betänketiden är i regel 6 månader.  

Vad är en Arvskifteshandling?

En arvskifteshandling är ett dokument/avtal mellan dödsbodelägarna som visar hur arvet ska skiftas. Med andra ord vem som ärver vad helt enkelt. 

Vad är en arvslott?

Arvslott är den del av den avlidnes kvarlåtenskap som en arvinge får enligt lag eller ett testamente. Arvslottens storlek kan variera beroende på hur släktbanden ser ut, hur ett eventuellt testamente är utformat samt hur många arvtagare det finns.

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR