Umgänge

Umgänge

Umgänge handlar i huvudsak om barnets tid med vardera förälder. Detta är alltså inte samma sak som vårdnaden om ett barn. Ett barn, som  föräldrarna har gemensam vårdnad av, kan bo växelvis eller mer hos den ena och umgås med den andra föräldern under särskilt bestämda perioder.

Umgängesfördelning

Hur umgänget ska se ut beror helt på det enskilda barnets situation, ålder m.m och kan se olika ut från familj till familj. Det påverkas även av hur föräldrarnas boendesituation ser ut och deras möjlighet att samarbeta. Ett umgänge kan både vara längre perioder med övernattning samt kortare dagligt umgänge. Vid gemensam vårdnad är det vanligt att barnet bor varannan vecka eller några dagar hos den ena föräldern för att sedan bo hos den andra lika länge.

Barnets rätt framför allt

I frågan om umgänge är det framförallt barnets rätt som ska stå i fokus snarare än föräldrarnas behov. Barn har i grunden rätt till umgänge med båda sina föräldrar. I det fall en förälder har ensam vårdnad har barnet fortfarande rätt till umgänge med den andre föräldern om det inte föreligger något särskilt skäl till att det är olämpligt. Några sådana skäl skulle kunna vara att föräldern exempelvis har ett allvarligt alkohol- och drogmissbruk, kriminalitet, misshandel av barnet eller annan bristande omsorgsförmåga.

Umgängesavtal

Om man som föräldrar kommer överens om ett visst umgängesschema är det en god idé att upprätta ett så kallat umgängesavtal. Umgängesavtalet förtydligar och stärker den överenskommelse som finns och det blir således en större tydlighet i situationen. Ett bra tips är att få hjälp att upprätta avtalet hos familjerätten som då också ger ett så kallat godkännande av avtalet. Det innebär att avtalet får samma verkan som en dom utfärdad i domstol.

Umgänge på semester, lov och storhelger

En annan viktig del av ett umgänge som till viss del skiljer sig från det löpande umgänget är fördelningen av umgängestid på semestern, lov och storhelger.

Vanligtvis brukar detta regleras separat och inte följa det löpande schemat. I många fall brukar överenskommelsen mellan föräldrarna landa i ”vartannat år”-principen. Alltså att vardera förälder får välja semesterveckor vartannat år före den andre, ha umgänge med barnet varannan jul och midsommar osv.

Även här är det en god idé att addera denna överenskommelse i ett skriftligt umgängesavtal godkänt av familjerätten som beskrivet ovan.
 

Umgängessabotage

Det finns många exempel på när föräldrar är oense om umgängesfördelningen eller när ett umgängesavtal bryts av en part. Det kan handla om att ena föräldern håller kvar barnet hos sig på den andre förälderns umgängestid trots att parterna har kommit överens om ett umgängesschema.

I andra fall kan det hända att det inte finns något avtal och att en förälder bara åker iväg med barnen på en längre semester utan den andres medgivande. Om man bryter mot en umgängesöverenskommelse kallas det för ett umgängessabotage. Att förhindra umgänget mellan barnen och deras förälder brukar sällan ses som förenligt med barnens bästa.

Det är egentligen bara i särskilda fall som det kan ses som okej att bryta umgänget med den andre föräldern och det är om man kan påvisa att barnet riskerar fara illa hos den andre föräldern. Det skulle exempelvis kunna handla om missbruksproblematik, våldsamhet eller annan uppenbart bristande omsorgsförmåga.

 Umgängestvist i domstol

 
I det fall man inte kommer överens om ett umgängesavtal eller om en förälder utsätts för umgängessabotage finns möjlighet att vända sig till tingsrätten och ansöka om stämning. Enligt en ny bestämmelse från våren 2022 regleras att en part som ansöker om vårdnad, boende eller umgänge hos tingsrätten först måste ha deltagit i ett informationssamtal hos familjerättsenheten på kommunen.

Första steget i processen blir således att vända sig till familjerätten i den aktuella kommunen och boka en tid. Samtalet syftar till att informera parterna vad det innebär att gå till domstol samt undersöka möjligheterna att nå en utomrättslig överenskommelse. Det finns med andra ord stora likheter med ett så kallat samarbetssamtal. Innan en process sätts igång är det bra att gå igenom ärendet med en sakkunnig jurist för hjälp att ta tillvara på barnets intresse i en rättsprocess.

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Umgängesavtal – vad innebär det?
Umgänge med barn och semesterplanering
Vad händer när en dom om umgänge inte följs?
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn
Skillnaden mellan vårdnad, boende och umgänge

Familjerätt – Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.

Artiklar inom familjerätt

Bodelningsförrättare

Bodelningsförrättare

Om en av parterna inte vill medverka till en bodelning eller om man inte kommer överens om till exempel vad som ska bodelas, vem som ska ta över bostaden eller vad en viss tillgång har för värde måste man ansöka om en bodelningsförrättare för att tvinga fram en...

Vem får hunden vid en separation?

Vem får hunden vid en separation?

Frågan om vad som händer med ett husdjur vid en separation eller skilsmässa blir allt vanligare. Allt fler hushåll skaffar hund eller något annat husdjur och vid en skilsmässa/separation kan det finnas väldigt mycket känslor med i bilden. En hund är ofta som en...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR