Kostnadsfri inledande rådgivning
Ring oss: 0771-333 444
Måndag - fredag: 8:00 - 17:00
Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Frågor

Här har vi samlat flera av de vanligaste frågorna och svaren inom de juridiska områden som vi jobbar med. Om du inte hittar svaret på just din fråga eller har ytterligare frågor om ditt ärende är du välkommen att ringa vår rådgivning på 0771-333 444

Jag och min make har upprättat ett äktenskapsförord som vi förvarar hemma i kassaskåpet. Räcker det?

Nej, för att äktenskapsförordet ska vara giltigt måste det registreras i skatteverkets äktenskapsregister

Vad kostar det att ansöka om skilsmässa?

En ansökan om äktenskapsskillnad kostar 900kr.

Vem står för kostnaderna i en bodelningsförrättning?

Parterna har ett solidariskt ansvar för bodelningsförrättarens arvode.

Jag och min ex-make kommer inte överens om bodelningen. Hur går jag vidare?

Ett första alternativ kan vara att du skaffar dig ett juridiskt ombud som tar över dialogen med den andre parten eller dennes ombud för att på så sätt nå ett avtal Möjlighet finns också att vända sig till tingsrätten och ansöka om en bodelningsförrättare som får i uppdrag att lösa bodelningen.

Måste båda parter skicka in en fullföljd på skilsmässa efter betänketiden?

Det räcker att en part vill skiljas för att fullföljden ska gå igenom och skilsmässan verkställas.

I vilka fall är det aktuellt med betänketid på skilsmässan?

I det fall det finns barn under 16 år i hemmet (undantag kan göras om makarna bott särskilda minst 2år och kan påvisa särlevnadsintyg) och i det fall parterna inte är överens om att skiljas så blir det en automatisk betänketid på 6 månader.

Är jag underhållsskyldig för min make/maka?

Enligt äktenskapsbalken har man ett solidariskt ansvar att hjälp varandra efter bästa förmåga. Det innebär exempelvis att man förväntas bidra ekonomiskt till den andre partens överlevnad om så krävs och ekonomiskt utrymme finns.

Vi ska skiljas men kommer inte överens om vem som ska bo kvar i bostaden. Hur löser vi det?

Om ni inte kommer överens om vem som ska bo kvar och vem som ska flytta kan ni vända er till tingsrätten med en kvarsittningsprövning. Den parten som brukar kunna påvisa starkast skäl(störst behov) för kvarsittning är i regel den part som brukar få kvarsittning. Ett sådant starkt skäl kan exempelvis vara om man är den som ska ha barnen boende hos sig.

Vad ingår i en bodelning?

I princip alla tillgångar(undantaget allmän pension och tjänstepension) och skulder ingår i en bodelningsuträkning. I vissa fall finns det även enskild egendom reglerad(i äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente) och det undantas också bodelningen. Exempel på värdet av tillgångar som ingår i bodelningen är bankkonton, aktier, bostadsrätt, fastighet, bil/båt/motorcykel, arv m.m. Exempel på skulder som ingår kan vara skatteskulder, privata lån, banklån CSN lån m.m.

Hur lång tid efter skilsmässan kan jag väcka talan om bodelning?

Det finns i princip ingen lagstadgad preskriptionstid för att begära en bodelning även om det potentiellt skulle kunna bedömas som man är för sent ute i det enskilda fallet beroende på kringliggande omständigheter.

Vad har jag rätt till i en bodelning?

Giftorätten innebär en rätt att begära en viss del av värdet av den andre partens överskott på tillgångar vid en bodelning i samband med en skilsmässa. Under det första 5åren(ev tidigare samboskap inräknat) får man rätt till 10% per påbörjat år tillsammans. Dvs om ni varit gifta (sambotid räknas också in) 0-1år kan man begära 10% i varandras ev. överskott i en bodelning, 1-2 20& osv ända fram till det femte året är påbörjat. Från det och därefter är giftorätten 50%.

Vad är ett interimistiskt beslut?

Om domstolen fattar ett interimistiskt beslut innebär det ett tillfälligt beslut som gäller från och med dagen beslutet fattats till och med dagen som det kommer en dom/avgörande/förlikning i det aktuella målet.

Kan vi göra en bodelning under pågående äktenskap?

Ja, en bodelning kan göras under pågående äktenskap. Makarna har äganderätt till sin egendom och svarar för sina skulder i ett äktenskap. Vill två makar förändra äganderätten av sina tillgångar under äktenskapet kan detta alltså göras genom en bodelning. Bodelningsavtalet måste då registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Vidare rekommenderas även att upprätta ett äktenskapsförord.

Måste vi göra en bodelning när vi skilt oss?

Att upprätta ett bodelningsavtal är inget krav, men det är i de allra flesta lägen bra att få det gjort. Fördelen med att upprätta ett bodelningsavtal är att man upplöser de ekonomiska förehavandena man har haft och kan sedan gå vidare i livet på varsitt håll. Läs mer om bodelning efter skilsmässa
Läs mer: När ska tillgångarna värderas? – Värderingstidpunkt vid bodelning

Vad innebär en bodelning efter skilsmässa?

En bodelning i samband med skilsmässa är enkelt förklarat ett avtal som reglerar vem som ska ha vad av er gemensamma egendom, det s.k. giftorättsgodset, i samband med skilsmässan. Du har rätt till mellan 10-50 % (beroende på hur länge ni har varit gifta) i den andres eventuella överskott (tillgångar minus skulder) i samband med en bodelning. Dock kan det finnas äktenskapsförord som förändrar situationen och reglerar att viss eller all egendom som enskild egendom. Läs mer om bodelning efter skilsmässa
Läs mer: konsten att undvika konflikter vid en bodelning
Läs mer: Fördelar med en samförståndslösning i en bodelning

Måste vi ha betänketid på skilsmässan när vi är överens om att skiljas?

Om ni har barn under 16 år så blir det en automatiskt betänketid oavsett om ni är överens eller inte. Har ni inga barn eller barn över 16 år så slipper ni betänketid såtillvida ni är överens om att skiljas. Ett undantag från denna regel är om man kan påvisa (via ett s.k. särlevnadsintyg) att man varit separerade i minst 2 år innan ansökan om skilsmässa görs kan man undgå betänketid trots barn under 16 år såtillvida parterna är överens om det.

Hur går jag tillväga om min make/maka inte vill skriva på skilsmässoansökan?

Om man inte är överens om att skilja sig kan man göra en enskild ansökan(stämning) om äktenskapskillnad. Detta blir alternativet om man vill komma igång med processen trots att man inte är överens.
Blankett för enskild ansökan om äktenskapskillnad

Jag vill skilja mig. Hur går jag tillväga?

Till att börja med ska du göra en ansökan om äktenskapsskillnad/upplösning av registrerat partnerskap. Ansökan ska tillsammans med personbevis skickas in till tingsrätten (samma ansökningsblanketter gäller för upplösning av registrerat partnerskap). Läs mer om skilsmässa här
Blankett för ansökan om äktenskapsskillnad
Länk till domstolsverkets e-tjänst för gemensam ansökan om äktenskapsskillnad

Vi har gift oss i utlandet. Hur registrerar vi äktenskapet i Sverige?

Efter vigseln i utlandet ska ni visa ett intyg för Skatteverket om att vigseln har ägt rum. Om Skatteverket bedömer att vigseln är giltig i Sverige registreras den i folkbokföringen.

Vi ska gifta oss. Behöver vi upprätta ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord rekommenderas i det fall du och din blivande make/maka önskar avtala om att viss egendom ska vara enskild egendom. Enskild egendom ingår inte i en bodelning vid skilsmässa. Med andra ord kan man genom ett äktenskapsförord säkerställa att den andre parten inte kommer kunna kräva något av egendomens värde vid en bodelning. Ni kan välja att reglera alla specifika tillgångar som enskild egendom eller någon/några tillgångar som enskild egendom. Ett äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket (äktenskapsregistret) för att vara giltigt.
Klicka här om du önskar hjälp att upprätta äktenskapsförord
Läs mer: Äktenskapsförord – att avtala bort giftorätten

Nya artiklar

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR