Kostnadsfri inledande rådgivning
Ring oss: 0771-333 444
Måndag - fredag: 8:00 - 17:00
Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Juridiska frågor och svar

Här har vi samlat flera av de vanligaste frågorna och svaren inom de juridiska områden som vi jobbar med. Om du inte hittar svaret på just din fråga eller har ytterligare frågor om ditt ärende är du välkommen att ringa vår rådgivning på 0771-333 444 för kostnadsfri rådgivning.

Vad är ett tvistemål?

En tvist mellan privatpersoner, eller en tvist mellan företag och privatpersoner kallas för ett tvistemål. 

Vad innebär sämjedelning?

Att i en bodelning mellan makar eller bodelning mellan sambos hitta en frivillig lösning och överenskommelse av framförallt bohag. 

Vad är ett svaromål?

Ett svaromål är ett svar på en kärandes stämningsansökan. 

Vad är en svarande part?

Den som blir stämd i tingsrätten kallas för den svarande parten. Den svarande parten är motpart till den kärande. 

Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev är ett bevis om en skuld. Skuldebrevet ska innehålla information om skuldbelopp, när skulden förfaller, om ränta ska utgå m m. Det är den som lånat pengarna(gäldenär) som ska signera skuldebrevet. Ett skuldebrev brukar även benämnas som en revers. 

Om du önskar beställa ett skuldebrev, klicka här

Vad innebär rättegångskostnader?

Rättegångskostnader i ett domstolsärende är kostnader för ombuden i målet. Vid förlust i tvistemål över ett halvt prisbasbelopp brukar i regel förlorande part behöva betala motpartens rättegångskostnader. 

Vad är ett prövningstillstånd?

Ett prövningstillstånd är ett tillstånd från högre instans (hovrätten eller högsta domstolen) för prövning av ett överklagande av tingsrättens dom. 

Vad innebär en muntlig förberedelse?

En muntlig förberedelse är ett förberedande möte i domstol innan en huvudförhandling. Syftet med en muntliga förberedelsen är att parterna får berätta för domstolen hur de ser på saken. Detta för att domstolen ska kunna reda ut huruvida en förlikning(överenskommelse) kan bli aktuell. 

Vad är en kärande part?

Den kärande parten är den som initierat stämningen i domstol, dvs startat målet. 

Vad är ett interimistiskt beslut?

Ett Interimistiskt beslut är en tillfällig dom eller beslut som gäller i väntan på en slutgiltig dom eller slutligt beslut. 

Vad är en huvudförhandling?

En huvudförhandling är en rättegång/förhandling i allmän domstol. I förhandlingen får Parterna argumentera för sin sak, lägga fram skriftlig bevisning och höra vittnen. Efter förhandlingen kommer rätten utfärda en dom i det gällande målet. 

Vad är en god man?

En god man är en person som utses av domstol att hjälpa till med en persons privatekonomi när denne inte längre är kapabel att göra det själv. En god man ska i regel ha samtycke från huvudmannen innan ageranden. 

Vad är en förvaltare?

En förvaltare är en person som utses av domstol att ensam bestämma över en persons egendom om denne inte längre är förmögen ta hand om sig själv. 

Vad innebär en förlikning?

En förlikning är en uppgörelse mellan parterna i en tvist. Det kan exempelvis röra ett arvskifte, en bodelning eller en vårdnadstvist.

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är en fullmakt som ger en person/personer rätt att i framtiden fatta beslut åt fullmaktsgivarens vägnar när denne inte längre är kapabel att göra det själv. 

Vad är en delgivning?

En delgivning är att få ta del av en juridisk handling. Med en delgivning följer ofta ett delgivningskvitto att skriva under som bestyrker att man tagit emot handlingen. 

Vad är ett småmål?

Ett småmål är ett tvistemål där tvistesumman understiger ett halvt prisbasbelopp (22 250kr). I småmål finns det ingen möjlighet att ansöka om rättskydd eller rättshjälp vilket innebär att du får stå för dina kostnader själv om du vill anlita en jurist. Det betyder också att du inte behöver stå för motpartens kostnader om du skulle förlora.

Jag ska köpa en bil av en annan privatperson, kan jag häva köpet om jag upptäcker ett fel?

I köp mellan privatpersoner köper du varan i befintligt skick, detta betyder att du bör undersöka varan ordentligt i samband med köpet. Om du upptäcker ett fel efter att du köpt bilen så har du möjlighet att kräva ersättning. Du behöver då bevisa att bilen är i väsentligt sämre skick än du hade fog att förvänta dig. För att få häva behöver säljaren också ha haft viss insikt i att det var av väsentlig betydelse för dig att det aktuella felet inte förelåg. Kontakta en jurist för att göra en bedömning av dina möjligheter till ersättning.

Jag har fått en faktura som jag anser vara felaktig, hur går jag tillväga för att bestrida fakturan?

Först bestrider du fakturan/kravet skriftligen till motparten, via brev eller mail. Se till att spara en kopia av bestridandet så du kan styrka att du har bestridit samt när det gjordes. Ange klart och tydligt i skrivelsen varför du bestrider, dvs. dina grunder för bestridandet.
Läs mer: Hur man bestrider en faktura/ekonomiskt krav

En person är skyldig mig pengar, hur går jag tillväga för att få tillbaks dem?

Börja med att upprätta ett kravbrev med anmodan om återbetalning av skulden. Om detta inte skulle fungera är nästa steg att ansöka om ett betalningsföreläggande via Kronofogden. Om betalningsföreläggandet bestrids så finns möjligheten att låta ärendet prövas av tingsrätten.
Läs mer om betalningsföreläggande

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR