Kostnadsfri inledande rådgivning
Ring oss: 0771-333 444
Måndag - fredag: 8:00 - 17:00
Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Frågor

Här har vi samlat flera av de vanligaste frågorna och svaren inom de juridiska områden som vi jobbar med. Om du inte hittar svaret på just din fråga eller har ytterligare frågor om ditt ärende är du välkommen att ringa vår rådgivning på 0771-333 444

Hur räknar jag ut vad som är ett skäligt underhåll för mina barn?

Till att börja med ska barnets ekonomiska behov fastställas, det vill säga hur mycket barnet kostar varje månad. Det ska bland annat omfatta kostnader för fritidsaktiviteter, barnomsorg, kollektivtrafikskostnad och eventuella mediciner eller andra specifika kostnader. Kostnader för mat, boende och hygienartiklar fastställs ofta enligt ett fast schablonbelopp beroende på barnets ålder. Läs mer om underhåll

Jag har barnen boende hos mig större delen av tiden. Kan jag kräva underhåll av den andre föräldern?

Om ett barn bor med en av föräldrarna större delen av tiden är huvudregeln att den andra föräldern ska betala underhållsbidrag. Är det väsentlig skillnad i inkomst mellan parterna kan det också vara aktuellt för den ekonomiskt starkare parten att betala underhåll även om barnen växelvis. Normalt betalas underhållsbidraget ut till boendeföräldern en gång per månad och ska gå till barnets behov och omkostnader.
Läs mer om underhåll
Läs mer: Underhållsstöd och underhållsbidrag – ett system nära kollaps
Läs mer: Är jag underhållsskyldig för min sambos barn?

Vi har fått en dom om vårdnad och umgänge från tingsrätten. Vad gör jag om mitt ex inte följer domen?

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen hos tingsrätten. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (ett på förhand bestämt skadestånd).
Läs mer: Vad händer när en dom om umgänge inte följs?

Tar domstolen hänsyn till barnets vilja i en vårdnadstvist?

Enligt föräldrabalken ska barnets bästa vara avgörande vid alla beslut gällande vårdnad, boende och umgänge med barn. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska hänsyn tas till barnets vilja i den mån det går med beaktande av barnets ålder. Det görs alltså en bedömning av omständigheterna i det aktuella fallet. Viljan hos ett barn som är tolv år och äldre brukar tillmätas en avgörande betydelse vid beslut om vårdnad, boende och umgänge.
Läs mer: Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?

Hur finansierar jag en vårdnadsprocess?

I vissa fall kan din hemförsäkring ersätta en del av dina rättegångskostnader. Beviljas du rättskydd av ditt försäkringsbolag kommer de att stå för större delen av dina kostnader. Din kostnad är då en rättsskyddsavgift på 20-25 % (beroende på försäkringsvillkoren) av den totala kostnaden.

Om du inte beviljas rättskydd finns möjlighet att ansöka om rättshjälp. Rättshjälp söks hos Rättshjälpsmyndigheten. Vid ett beviljande av rättshjälp bestäms också en rättshjälpsavgift som varierar mellan 2 – 40 % av den totala kostnaden och är beroende på hur din ekonomiska situation ser ut. Du behöver bara betala den rättshjälpsavgift som fastställts.
Läs mer om rättskydd/rättshjälp

Vilka argument väger tyngst i beslut som rör barnen?

Det är alltid barnets bästa som ska vara avgörande vid beslut som gäller barnet. Detta gäller till exempelvis beslut om vem som ska vara barnets vårdnadshavare och var barnet ska bo.
Läs mer: Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Läs mer: vårdnad och boende

Jag och mitt ex kan inte samarbeta, vad gör jag?

Om ni inte kan komma överens på egen hand finns möjlighet att få hjälp av familjerätten i er kommun. Familjerätten kan anordna samarbetssamtal och hjälpa er att nå en överenskommelse när det gäller vårdnad, boende och umgänge. Samarbetssamtalen är kostnadsfria.
Läs mer: Umgängesavtal – vad innebär det?

Om samarbetssamtal inte är aktuellt eller om det inte leder till någon överenskommelse bör du ta kontakt med en jurist för att se över dina möjligheter. Du och ditt ex kan, med hjälp av juridiska ombud, föra en diskussion i syfte att nå en lösning. Era ombud kan också hjälpa er med att upprätta ett avtal i enlighet med er överenskommelse.

Om ni inte kan komma överens utomrättsligt, med eller utan ombud, kan ni ansöka om stämning i tingsrätten.

Klicka på länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Vårdnadsprocessen och skyddat boende
När ett barn inte vill träffa ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
Föräldrar som inte kan komma överens

Har boendeföräldern några ev. fördelar gentemot umgängesföräldern vid gemensam vårdnad?

De enda ev. fördelarna som finns att vara boendeförälder kontra umgängesförälder är möjligheten att ansöka om bostadsbidrag samt i det fall det skulle uppstå oenighet mellan föräldrarna om vart barnet ska gå i skola så kan kommunen (i och med skolplikten) där barnet är folkbokfört ta ett tvångsbeslut på skolplats vilket oftast brukar resultera i en skola i närheten av folkbokföringsadressen.

Vad är skillnaden mellan boendeförälder och umgängesförälder?

Boendeförälder kallas den förälder där barnet är folkbokfört och umgängesförälder kallas således den andre föräldern. I det fall man har gemensam vårdnad har boende- och umgängesförälder i princip lika mycket att säga till om i beslut som rör barnet.
Läs mer: Skillnaden mellan vårdnad, boende och umgänge

Hur kan vårdnaden ändras?

Utgångspunkten är att gemensam vårdnad är det bästa för barnet. Den gemensamma vårdnaden kan upplösas på två sätt; antingen genom att föräldrarna kommer överens om det eller genom en dom från tingsrätten. Vårdnaden kan upplösas om föräldrarna har allvarliga samarbetssvårigheter eller då någon av föräldrarna är olämplig som vårdnadshavare.

Vad innebär det att ha vårdnaden om ett barn?

Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden. Därmed har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i olika frågor som rör barnets skolgång, sjukvård, ansökan om pass m.m.

Kan vi göra en bodelning under pågående äktenskap?

Ja, en bodelning kan göras under pågående äktenskap. Makarna har äganderätt till sin egendom och svarar för sina skulder i ett äktenskap. Vill två makar förändra äganderätten av sina tillgångar under äktenskapet kan detta alltså göras genom en bodelning. Bodelningsavtalet måste då registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Vidare rekommenderas även att upprätta ett äktenskapsförord.

Måste vi göra en bodelning när vi skilt oss?

Att upprätta ett bodelningsavtal är inget krav, men det är i de allra flesta lägen bra att få det gjort. Fördelen med att upprätta ett bodelningsavtal är att man upplöser de ekonomiska förehavandena man har haft och kan sedan gå vidare i livet på varsitt håll. Läs mer om bodelning efter skilsmässa
Läs mer: När ska tillgångarna värderas? – Värderingstidpunkt vid bodelning

Vad innebär en bodelning efter skilsmässa?

En bodelning i samband med skilsmässa är enkelt förklarat ett avtal som reglerar vem som ska ha vad av er gemensamma egendom, det s.k. giftorättsgodset, i samband med skilsmässan. Du har rätt till mellan 10-50 % (beroende på hur länge ni har varit gifta) i den andres eventuella överskott (tillgångar minus skulder) i samband med en bodelning. Dock kan det finnas äktenskapsförord som förändrar situationen och reglerar att viss eller all egendom som enskild egendom. Läs mer om bodelning efter skilsmässa
Läs mer: konsten att undvika konflikter vid en bodelning
Läs mer: Fördelar med en samförståndslösning i en bodelning

Måste vi ha betänketid på skilsmässan när vi är överens om att skiljas?

Om ni har barn under 16 år så blir det en automatiskt betänketid oavsett om ni är överens eller inte. Har ni inga barn eller barn över 16 år så slipper ni betänketid såtillvida ni är överens om att skiljas. Ett undantag från denna regel är om man kan påvisa (via ett s.k. särlevnadsintyg) att man varit separerade i minst 2 år innan ansökan om skilsmässa görs kan man undgå betänketid trots barn under 16 år såtillvida parterna är överens om det.

Hur går jag tillväga om min make/maka inte vill skriva på skilsmässoansökan?

Om man inte är överens om att skilja sig kan man göra en enskild ansökan(stämning) om äktenskapskillnad. Detta blir alternativet om man vill komma igång med processen trots att man inte är överens.
Blankett för enskild ansökan om äktenskapskillnad

Jag vill skilja mig. Hur går jag tillväga?

Till att börja med ska du göra en ansökan om äktenskapsskillnad/upplösning av registrerat partnerskap. Ansökan ska tillsammans med personbevis skickas in till tingsrätten (samma ansökningsblanketter gäller för upplösning av registrerat partnerskap). Läs mer om skilsmässa här
Blankett för ansökan om äktenskapsskillnad
Länk till domstolsverkets e-tjänst för gemensam ansökan om äktenskapsskillnad

Vi har gift oss i utlandet. Hur registrerar vi äktenskapet i Sverige?

Efter vigseln i utlandet ska ni visa ett intyg för Skatteverket om att vigseln har ägt rum. Om Skatteverket bedömer att vigseln är giltig i Sverige registreras den i folkbokföringen.

Vi ska gifta oss. Behöver vi upprätta ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord rekommenderas i det fall du och din blivande make/maka önskar avtala om att viss egendom ska vara enskild egendom. Enskild egendom ingår inte i en bodelning vid skilsmässa. Med andra ord kan man genom ett äktenskapsförord säkerställa att den andre parten inte kommer kunna kräva något av egendomens värde vid en bodelning. Ni kan välja att reglera alla specifika tillgångar som enskild egendom eller någon/några tillgångar som enskild egendom. Ett äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket (äktenskapsregistret) för att vara giltigt.
Klicka här om du önskar hjälp att upprätta äktenskapsförord
Läs mer: Äktenskapsförord – att avtala bort giftorätten

Jag och min sambo ska separera men vi kommer inte överens om bodelningen. Vad ska vi göra?

Om ni inte kan komma överens är rekommendationen att anlita varsitt juridiskt ombud som kan förhandla fram en lösning. Möjlighet finns också att kontakta tingsrätten och ansöka om en bodelningsförrättare.
Läs mer: Konsten att undvika konflikter i en bodelning
Läs mer: Fördelar med en samförståndslösning i en bodelning

Nya artiklar

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR