Kostnadsfri inledande rådgivning
Ring oss: 0771-333 444
Måndag - fredag: 8:00 - 17:00
Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Juridiska frågor och svar

Juridiska frågor

Här har vi samlat flera av de vanligaste frågorna och svaren inom de juridiska områden som vi jobbar med. Om du inte hittar svaret på just din fråga eller har ytterligare frågor om ditt ärende är du välkommen att ringa vår rådgivning på 0771-333 444 för kostnadsfri rådgivning.

Vad innebär ett avgångsvederlag?

Det är en ekonomisk kompensation som oftast utgår i en klumpsumma, inte sällan inom ramen för en överenskommelse om utköp mellan en anställd och arbetsgivare. Det vanliga är att avgångsvederlaget inte är pensions- eller semestergrundande.

Vad innebär ett utköp?

Istället för att den anställde säger upp sig själv eller arbetsgivaren ensidigt säger upp anställningen kan parterna komma överens om villkoren för anställningens upphörande. Detta sker genom ett avtal där parterna i samförstånd enas om hur anställningen ska upphöra. Ofta sker en ekonomisk kompensation till den anställde genom längre uppsägningstid alternativt ett avgångsvederlag. Genom detta avsäger sig ofta den anställde rätten att rikta framtida anspråk till arbetsgivaren.

Vad är skillnaden på en uppsägning och ett avskedande?

Vid en uppsägning pga. arbetsbrist eller personliga skäl följs uppsägningen av en uppsägningstid där anställningsförhållandet fortsätter att löpa fram till sista dagen på uppsägningstiden. Då har man som anställd fortfarande rätt till lön och är också skyldig att stå med sitt arbete till arbetsgivarens förfogande om denne inte sagt annat. Vid ett avskedande är arbetsgivaren av uppfattningen att den anställde grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren och då sägs anställningen upp omedelbart utan hänsyn till uppsägningstid.

Kan jag bli uppsagd eller avskedad muntligen?

Ja, uppsägningen eller avskedande gäller som sådant men arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig för att de inte har följt formkraven som ställs på en uppsägning- och avskedandehandling.

Vem har företrädesrätt till återanställning?

Om en arbetstagare har blivit uppsagd pga. arbetsbrist har denne företrädesrätt till återanställning om arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren mer än 12 månader under de senaste tre åren (25 § LAS).

När ska arbetsgivaren meddela att en provanställning ska avslutas?

Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen skall fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut, skall besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning (6 § LAS). Arbetsgivare som vill att en provanställning ska avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning ska meddela arbetstagaren detta minst två veckor i förväg. Facket ska varslas om den anställde är fackligt ansluten och överläggas om det begärs (31 § LAS).

Hur lång får en provanställning vara?

Prövotiden får vara högst sex månader (6 § LAS).

När övergår ett vikariat till en tillsvidareanställning?

Ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod (5 a § LAS).

När övergår en allmänvisstidsanställning till en tillsvidareanställning?

En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Det gäller också om en arbetstagare under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra (5 a § LAS).

Vad är en tidsbegränsad anställning?

Huvudregeln är att en anställning gäller tills vidare. Parterna kan dock avtala om att anställningen ska vara tidsbegränsad genom en allmän visstidsanställning, ett vikariat eller ett säsongsarbete (5 § LAS).

Har jag rätt till lön under min uppsägningstid?

Ja, både rättigheter och skyldigheter som följer av anställningsförhållandet fortsätter under uppsägningstiden och fram till sista anställningsdag. Detta innebär att den anställde har rätt till lön och övriga förmåner under uppsägningstiden men också att den anställde behöver utföra sina arbetsuppgifter som vanligt om arbetsgivaren inte ger direktiv om annat.

Hur lång uppsägningstid har jag som anställd?

Uppsägningstiden anges i anställningsavtalet men får inte vara kortare än den uppsägningstid som anges i 11 § lagen om anställningslagen eller i kollektivavtal. Uppsägningstiden baseras på anställningstiden och ibland i kollektivavtal även på ålder. Den kortaste uppsägningstiden enligt LAS är en månad och den lägsta sex månader men kan alltså variera beroende på villkor i anställningsavtal eller kollektivavtal.

Måste ett anställningsavtal vara skriftligt?

Nej, ett anställningsförhållande kan även ingås muntligen eller genom parternas faktiska agerande där den anställde utför arbete och för det erhåller lön från arbetsgivaren. Det finns dock stora fördelar med att teckna ett anställningsavtal där parterna bestämmer villkoren för anställningen, främst ur bevissynpunkt.

Vad är skillnaden på fastanställd och tillsvidareanställd?

Ingen, i lagen om anställningsskydd och i arbetsrätten generellt används termen tillsvidareanställd men är samma sak som det mer vardagliga fastanställd.

Vad är ett interimistiskt beslut?

Om domstolen fattar ett interimistiskt beslut innebär det ett tillfälligt beslut som gäller från och med dagen beslutet fattats till och med dagen som det kommer en dom/avgörande/förlikning i det aktuella målet.

Hur får jag ensam vårdnad?

Ensam vårdnad får du som mor till barnet per automatik i anslutning till barnets födsel om du inte är gift med barnets far. I det fall man i en sådan situation ändå önskar ha gemensam vårdnad med fadern kan man boka en tid hos familjerätten i kommunen där barnet är folkbokfört och få hjälp att registreras som gemensamma vårdnadshavare.

I det fall man redan har gemensam vårdnad och kommer överens vårdnadshavarna emellan om att en part ska ha ensam vårdnad kan man på samma sätt vända sig till familjerätten i kommunen där barnet är folkbokfört och få hjälp att registrera den överenskomna parten som ensam vårdnadshavare.

Om man har gemensam vårdnad men önskar få ensam vårdnad, utan att den andre vårdnadshavarens samtycker till det, finns möjlighet att starta en process i tingsrätten via en stämningsansökan med yrkande om att bli ensam vårdnadshavare.

Vad innebär gemensam vårdnad?

Gemensam vårdnad innebär att 2 personer(oftast båda de biologiska föräldrarna) tillsammans har det övergripande juridiska ansvaret och beslutanderätten i frågor som rör barnet. Det bygger i lång utsträckning på att komma överens vårdnadshavarna mellan i frågor såsom val av skola/dagis, att flytta med barnet och göra en adressändring, att besluta om sjukvård och medicinering etc. etc.

Vad innebär ensam vårdnad?

Ensam vårdnad innebär att en person(oftast en av de biologiska föräldrarna) har det övergripande juridiska ansvaret och beslutanderätten i frågor som rör barnet. Det kan t.ex handla om frågor såsom val av skola/dagis, att flytta och göra en adressändring, att besluta om sjukvård och medicinering etc..

 

Vad är ett småmål?

Ett småmål är ett tvistemål där tvistesumman understiger ett halvt prisbasbelopp (22 250kr). I småmål finns det ingen möjlighet att ansöka om rättskydd eller rättshjälp vilket innebär att du får stå för dina kostnader själv om du vill anlita en jurist. Det betyder också att du inte behöver stå för motpartens kostnader om du skulle förlora.

Jag ska köpa en bil av en annan privatperson, kan jag häva köpet om jag upptäcker ett fel?

I köp mellan privatpersoner köper du varan i befintligt skick, detta betyder att du bör undersöka varan ordentligt i samband med köpet. Om du upptäcker ett fel efter att du köpt bilen så har du möjlighet att kräva ersättning. Du behöver då bevisa att bilen är i väsentligt sämre skick än du hade fog att förvänta dig. För att få häva behöver säljaren också ha haft viss insikt i att det var av väsentlig betydelse för dig att det aktuella felet inte förelåg. Kontakta en jurist för att göra en bedömning av dina möjligheter till ersättning.

Höjning av underhållsbidrag

Höjning av underhållsbidrag

2023 års höjning av underhållsbidrag fastställd  Varje år den 1 februari ska underhållsbidragen till barn genomgå en indexhöjning för att underhållet ska följa penningvärdet (lag (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag). Indexhöjningen är nu fastställd till 8...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR