Kostnadsfri inledande rådgivning
Ring oss: 0771-333 444
Måndag - fredag: 8:00 - 17:00
Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Juridiska frågor och svar

Juridiska frågor

Här har vi samlat flera av de vanligaste frågorna och svaren inom de juridiska områden som vi jobbar med. Om du inte hittar svaret på just din fråga eller har ytterligare frågor om ditt ärende är du välkommen att ringa vår rådgivning på 0771-333 444 för kostnadsfri rådgivning.

Vad är dolda fel?

Ett dolt fel i en fastighet är en avvikelse, som köparen inte hade anledning att upptäcka vid en noggrann besiktning av fastigheten, från vad köparen haft fog att förvänta sig av fastigheten utifrån bl.a. dess skick, pris och säljarens uppgifter.

Kan föreningen i sina stadgar ge medlemmar ansvar för fasad, tak eller annat?

Nej. En bostadsrättshavares ansvar för sin lägenhet är reglerat i lag. En förening kan inte utsträcka detta ansvar i sina stadgar. En förening kan däremot, i sina stadgar, ta på sig ansvar som enligt lag tillfaller medlemmarna.

Vilken undersökningsplikt har köparen av en bostadsrätt?

En bostadsrättsköpare har inte en lika långtgående undersökningsplikt som en fastighetsköpare har. Fel som köparen märkt eller borde ha märkt vid den undersökning som hen gjort av bostadsrätten kan dock inte utgöra fel som ger köparen rätt till prisavdrag/skadestånd.

Finns dolda fel i bostadsrätt?

En bostadsrättslägenhet utgör lös egendom. Köplagen är tillämplig. En bostadsrättsköpare har rätt till avhjälpande/prisavdrag/hävning och/eller skadestånd om bostadsrätten avviker från parternas avtal eller är väsentligt sämre än vad köparen haft fog att förutsätta.

Ett fel behöver motsvara ca sex procent av köpeskillingen för att vara väsentligt.

Kan föreningen stoppa försäljningen av min bostadsrätt?

En förening kan inte hindra en medlem från att sälja sin lägenhet. Om föreningen har en fordran mot medlemmen för obetalda avgifter eller ersättning för skada kan dessa krav drivas mot medlemmen även efter försäljning.

En styrelse får inte neka en köpare medlemskap pga. en tvist med säljaren.

En styrelse som inte godkänner en köpare som medlem riskerar att ådra sig skadeståndsansvar.

Kan föreningen hindra min renovering av min bostadsrätt?

En bostadsrättshavare har rätt att göra förändringar i sin lägenhet. Är förändringen väsentlig (t.ex. flytt av kök, installation av rör eller liknande) krävs styrelsens godkännande. En styrelse får dock endast vägra att medge tillstånd om förändringen är till påtaglig olägenhet eller skada för föreningen. Styrelsen har bevisbördan för att förändringen inte ska tillåtas.

Hur lång uppsägningstid har jag om jag hyr ut min egen bostad?

Enligt lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) kan hyresvärden, utan skäl, alltid säga upp med tre månaders uppsägningstid. En hyresgäst får alltid, även om avtalet säger något annat, säga upp med en månads uppsägningstid.

Vad ska jag tänka på när jag hyr ut min egen bostad?

Det är viktigt att ha ett bra avtal, men än viktigare att ha en bra hyresgäst. Om du inte känner hyresgästen bör du begära referenser från arbetsgivare, tidigare hyresvärd, kolla med tingsrätt/hyresnämnd om personen förekommer i några mål/ärenden, kolla med Kronofogden om personen har skulder.

Var noga med att skriva in i avtalet att hyresgästen ska erlägga en deposition motsvarande 1-3 månadshyror. Detta blir en säkerhet för dig om hyresgästen underlåter att betala hyran eller skadar något i din bostad.

Jag och min sambo önskar ärva varandra till så stor del som möjligt. Vi har två särkullbarn vardera(barn sedan tidigare förhållande). Hur mycket kan vi testamentera till varandra?

När man som sambo har barn(både gemensamma och/eller från tidigare förhållande) så kan man testamentera 50% av sin kvarlåtenskap till någon annan än barnen. Detta då barnen alltid har en oinskränkt rätt till sin laglott(50% av den avlidnes kvarlåtenskap uppdelat på det antal barn denne har) i anslutning till förälderns frånfälle.

Om du önskar hjälp av jurist att upprätta ett testamente, klicka här

Jag och min sambo önskar ärva varandra till så stor del som möjligt. Vi har två stycken gemensamma barn. Hur mycket kan vi testamentera till varandra?

När man som sambo har barn(både gemensamma och/eller från tidigare förhållande) så kan man testamentera 50% av sin kvarlåtenskap till någon annan än barnen. Detta då barnen alltid har en oinskränkt rätt till sin laglott(50% av den avlidnes kvarlåtenskap uppdelat på det antal barn denne har) i anslutning till förälderns frånfälle.

Min sambo har avlidit, kommer jag att ärva henne?

Sambos ärver inte varandra enligt lag. Om man önskar ärva varandra finns möjlighet att upprätta ett testamente där det regleras.

Ingår bohag(möblemang m.m) man har införskaffat innan samboskapet inleddes i en bodelning vid separation?

Nej, det bohag som ingår i bodelningen är det bohag som införskaffats under samboskapets gång, dvs från det att man flyttar ihop och framåt.

Jag äger en bostadsrätt sedan ett par år tillbaka och har nu träffat en partner som kommer att flytta in hos mig. Kommer min blivande sambo kunna kräva något av bostadens värde om vi separerar?

I och med att du ägde och bodde i bostadsrätten innan du träffade din sambo så ses den som införskaffad för enskilt bruk och utgör således inte samboegendom.

Jag har köpt en fastighet och ska flytta in där med min blivande sambo men ämnar skydda fastigheten från en bodelning. Hur gör jag?

Om du önskar undanta fastigheten från bodelning så ska du tillsammans med din blivande sambo upprätta och underteckna ett samboavtal i vilket man avtalar bort sambolagens regler om bodelning.

Jag har köpt en fastighet/bostadsrätt och ska flytta in där med min blivande sambo, kommer fastigheten att ingå i bodelningen?

Såtillvida att gemensam inflyttning sker i samband med förvärvet av fastigheten/bostadsrätten så ingår det som huvudregel i en bodelning.

Vad ingår i en bodelning för sambos?

Det huvudsakliga delarna som ingår i en bodelning enligt sambolagen är en gemensamt införskaffad ägandebostad samt bohag(möblemang etc.) införskaffat under samboskapets gång.

Hur lång tid har man på sig att begära bodelning efter en samboseparation?

Man har ett år på sig att väcka talan om bodelning från och med datumet att samboskapet upphörde. Ett enkelt sätt att väcka frågan är att meddela den andre parten skriftligen att man begär en bodelning i enlighet med sambolagen.

Jag och min sambo ska separera och vi bor i en hyresrätt där bara jag står på kontraktet. Kan jag begära att min sambo flyttar ut?

I och med att en hyresrätt är en nyttjanderätt och ingenting man äger så kan det potentiellt bli en tvist om kvarsittningen i bostaden oavsett om bara en av parterna står på kontraktet. Kan man inte komma överens Är alternativet att vända sig till tingsrätten i en kvarsittningsprövning.

Får arbetsgivaren kvitta min lön?

Nej, inte om du inte har godkänt detta pga. kvittning för tidigare förskottsbetalning eller liknande. Arbetsgivaren kan också ha rätt att hålla inne med lön om det uppstått en fordran pga. den anställde med uppsåt orsakat arbetsgivaren skada. Normalt sett ska en sådan fordran vara fastställd för att kvittningen ska ara tillåten. Arbetsgivaren måste därtill ta hänsyn det s.k. förbehållsbeloppet, dvs. ett belopp som den anställde ska få behålla för att klara sina levnadsomkostnader. Om arbetsgivaren olovligen kvittar lön kan denne bli skadeståndsskyldig pga. brott mot kvittningslagen.

Vad är arbetsbefrielse?

När arbetsgivaren meddelar att du inte behöver stå med din arbetskraft till deras förfogande men fortfarande har rätt till lön och övriga förmåner som följer av anställningsförhållandet. Sker ofta i samband med att det hålls arbetsrättsliga förhandlingar eller som ett villkor i ett utköpsavtal.

Höjning av underhållsbidrag

Höjning av underhållsbidrag

2023 års höjning av underhållsbidrag fastställd  Varje år den 1 februari ska underhållsbidragen till barn genomgå en indexhöjning för att underhållet ska följa penningvärdet (lag (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag). Indexhöjningen är nu fastställd till 8...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR