Äktenskapsförord

När äktenskap har ingåtts är huvudregeln att makarnas egendom klassificeras som giftorättsgods och delas vid en bodelning vid en eventuell skilsmässa. Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan makarna frångå denna huvudregel.

Vad kan man reglera i ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord upprättar man vanligen när ett par kommer överens om att vissa, eller alla tillgångar ska utgöra vardera parts enskilda egendom. Detta innebär att dessa tillgångar inte ska ingå i en bodelning vid en eventuell skilsmässa. Ett äktenskapsförord kan även innehålla det omvända, det vill säga att något som är reglerat som en parts enskilda egendom sedan innan ska vara giftorättsgods.

Enskild egendom reglerad sedan innan grundas oftast i att en part ärvt något från sina föräldrar där föräldrarna upprättat ett testamente och reglerat arvet som mottagarens enskilda egendom. Ett annat potentiellt sätt är att en part fått en gåva och där det reglerats i ett gåvobrev att gåvan ska utgöra mottagarens enskilda egendom. I båda dess fall får det samma verkan i ett äktenskap som att ett äktenskapsförord upprättats mellan parterna.

Äktenskapsförordet kan alltså vara konstruerat på flera olika sätt. Det kan omfatta all egendom, viss angiven egendom, endast den ena makens egendom, endast egendom förvärvat före äktenskapets ingående eller det som makarna kan komma att förvärva genom arv, gåva eller testamente.

När kan man upprätta ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord kan upprättas både innan äktenskapet och under äktenskapets gång. Det vanligaste är att parterna kommer överens om att upprätta ett äktenskapsförord innan giftermålet eller i direkt anslutning till giftermålet. Det är dock fullt möjligt att närsomhelst under äktenskapet upprätta ett äktenskapsförord. Givetvis endast så länge parterna kommer överens om detta. För att undvika onödiga konflikter och missförstånd under äktenskapet så är rekommendationen att ta diskussionen om äktenskapsförord innan man bestämmer sig för att gifta sig.

Finns det några särskilda formkrav?

Ett formkrav för ett äktenskapsförord är att det ska vara undertecknat av båda parter samt registrerat i skatteverkets äktenskapsregister för att det ska vara giltigt. Det behöver alltså inte vara bevittnat för att vara giltigt.

Om ni vill ha hjälp att upprätta ett äktenskapsförord

Om ni vill ha hjälp med att formulera ett äktenskapsförord kan ni klicka här och fylla i formuläret. En jurist kommer sedan gå igenom era uppgifter och kontakta er för att skräddarsy äktenskapsförordet i enlighet med era önskemål.

Vid telefonsamtal med juristen får ni ett optimalt tillfälle att ställa era frågor och lyfta de funderingar ni har. Detta är en trygghet för er – att få rådgöra med en jurist och inte endast få en färdigskriven mall eller blankett hemskickad i brevlådan.

Familjerätt – Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.

Artiklar inom familjerätt

Bodelningsförrättare

Bodelningsförrättare

Om en av parterna inte vill medverka till en bodelning eller om man inte kommer överens om till exempel vad som ska bodelas, vem som ska ta över bostaden eller vad en viss tillgång har för värde måste man ansöka om en bodelningsförrättare för att tvinga fram en...

Vem får hunden vid en separation?

Vem får hunden vid en separation?

Frågan om vad som händer med ett husdjur vid en separation eller skilsmässa blir allt vanligare. Allt fler hushåll skaffar hund eller något annat husdjur och vid en skilsmässa/separation kan det finnas väldigt mycket känslor med i bilden. En hund är ofta som en...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.