Underhåll

Förälder och barn som leker i snön. Underhåll

Reglerna om underhållsbidrag och föräldrarnas underhållsskyldighet finns i föräldrabalken. Där framgår det att föräldrar har ett gemensamt ekonomiskt ansvar för barnet.

Om barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna delar föräldrarna normalt på kostnaderna då respektive förälder tar ansvar under dennes boendevecka. Om barnet bor med en av föräldrarna är den andra föräldern som huvudregel skyldig att utge underhållsbidrag.

Normalt betalas underhållsbidraget ut till boendeföräldern en gång per månad och ska gå till barnets behov och omkostnader. Underhållsbidragets storlek beror på det enskilda barnets behov samt föräldrarnas ekonomiska situation. Underhållsskyldigheten gäller till dess att barnet avslutat sina gymnasiestudier, dock inte längre än barnets 21-årsdag.

Vid bestämmandet av underhållsbidragets storlek behöver barnets ekonomiska behov fastställas, det vill säga hur mycket barnet kostar varje månad. De ekonomiska behoven omfattar bland annat kostnader för fritidsaktiviteter, barnomsorg, busskort och eventuella mediciner eller andra specifika kostnader. Kostnader för mat, boende och hygienartiklar fastställs ofta enligt ett fast schablonbelopp beroende på barnets ålder.

När barnets ekonomiska behov har räknats fram ska det fördelas mellan föräldrarna beroende på deras ekonomiska situation. Föräldrarnas respektive ekonomiska överskott ska därför beräknas. Överskottet är det som föräldern får över av inkomsten efter avdrag för till exempel boendekostnad, skatt och egna levnadsomkostnader. Hur stor del av barnets behov den underhållsskyldige föräldern ska stå för beror på dennes andel av föräldrarnas samlade överskott.

En modell för beräkningen av underhållsbidrag går att finna på Försäkringskassans hemsida. Detta är dock endast ett sätt att beräkna underhållsbidraget och den tar inte alltid hänsyn till alla omständigheter som kan vara av betydelse i just det specifika fallet. Ett annat sätt är att ta hjälp av en jurist som arbetar med underhållsfrågor för att få en beräkning som just tar sikte på den aktuella situationen.

Föräldrarna kan, om de är överens om ett belopp, upprätta ett avtal där detta framgår. Det är viktigt att det där framgår vilket belopp som ska utgå, när, till vem och hur länge det ska betalas. För att trygga avtalets efterlevnad kan avtalet bevittnas. För att vara säker på att ett avtal om betalning av underhållsbidrag blir korrekt och tydligt kan det vara bra att ta hjälp av en jurist.

Om föräldrarna inte kan enas om ett belopp har boendeföräldern rätt att vända sig till tingsrätten och ansöka om stämning. Innan dess är det bra att gå igenom ärendet med en jurist för att få rådgivning samt se över möjligheterna att nå en lösning innan det går till domstol.

Underhållsbidrag ska inte förväxlas med underhållsstöd. Underhållsstöd är något som boendeföräldern kan ansöka om från Försäkringskassan när den andra föräldern inte betalar underhållsbidrag så som avtalats eller så som tingsrätten fastställt. Underhållsstödet är 1 573 kr per barn och ska fungera som en trygghet för barnet. Försäkringskassan kan sedan kräva återbetalning av den underhållsskyldige föräldern. Det är dock viktigt att komma ihåg att beloppet inte tar hänsyn till det enskilda barnets situation och behov, utan är ett schablonbelopp och lika för alla.

Läs mer:

Är jag underhållsskyldig för min sambos barn?
Underhållstöd och underhållsbidrag – ett system nära kollaps

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR