Bodelningsförrättare
Bodelningsförrättare

Om en av parterna inte vill medverka till en bodelning eller om man inte kommer överens om till exempel vad som ska bodelas, vem som ska ta över bostaden eller vad en viss tillgång har för värde måste man ansöka om en bodelningsförrättare för att tvinga fram en bodelning. Många vet inte vet vad en bodelningsförrättare egentligen innebär varför detta inlägg syftar till att klarlägga och ge svar på de vanligaste frågorna.

Hur ansöker man om en bodelningsförrättare?

Ansökan sker till tingsrätten. Ansökningsavgift om 900 kr ska betalas in samtidigt med ansökan.

Vem utser bodelningsförrättare?

Den som ansöker kan själv ge förslag på en lämplig person för uppdraget. Det vanligaste är dock att tingsrätten utser en lämplig advokat eller jurist.

Vad kostar det och vem betalar?

De flesta bodelningsförrättare begär förskottsbetalning motsvarande 3-4 timmar av båda parter innan sammanträde sker och begär därefter löpande betalning. Timarvodet bestämmer bodelningsförrättaren själv, där lägsta timarvodet motsvarar rättshjälpstaxan (år 2022: 1805 kr). Bodelningsförrättaren har rätt att få betalt för sina kostnader och har ingen skyldighet att fortsätta arbetet med bodelningen om betalning inte sker. Parterna är solidariskt betalningsansvariga för arvodet oaktat vem som ansökte. Om en av parterna inte betalar sin faktura kan bodelningsförrättaren kräva betalning av den andre.

Kan man få hjälp med sina kostnader?

Det finns ingen rätt till rättshjälp eller rättsskydd, utan det är privat betalning som gäller.

Vanligtvis kallar bodelningsförrättaren till ett första möte där syftet är att gå igenom vilka tillgångar och skulder som finns, vilka tvistefrågor som finns och undersöka om det finns möjlighet att nå en lösning i samförstånd. Om en samförståndslösning inte kan nås fortsätter en skriftväxling där var part anger sin ståndpunkt i tvistefrågorna och inkommer med bevis som styrker ståndpunkten. Ibland kan det vara aktuellt att inhämta värderingar, t.ex. för att bestämma fastigheters värde. När bodelningsförrättaren anser att parternas inställning i tvistefrågorna är klarlagda meddelas ett beslut.

Kan bodelningsförrättaren inhämta underlag?

Bodelningsförrättaren har inga befogenheter att inhämta till exempel ekonomiskt underlag från banker eller ens möjlighet att kräva uppgifter från parterna. Dock finns möjligheten att inhämta värderingar av t.ex. bostaden. Tyvärr ger detta utrymme för att en part kan förhala och försvåra bodelningen. Noteras bör att en bodelningsförrättare inte har någon utredningsskyldighet som till exempel tingsrätten har i vissa mål.

Vad kan bodelningsförrättaren göra om en part inte vill medverka?

En bodelningsförrättare kan inte tvinga en part att samarbete och har därför ingen möjlighet att påskynda processen. Vår erfarenhet är att bodelningsförrättare agerar mycket olika i en sådan situation. Vissa göra ingenting och menar att de inte kan fatta ett beslut. Andra fattar ett beslut på det underlag som finns ingivet, vilket innebär att den part som samarbetar ofta får igenom sina ståndpunkter och uppfattningar.

Behöver man ett eget ombud?

Bodelningsförrättaren är inget ombud utan ska förhålla sig opartisk gentemot båda parterna. Det kan därför vara på sin plats att ha ett eget ombud, speciellt om det finns komplexa frågor.

Vad händer efter ett beslut?

Ett beslut ska delges parterna, som därefter har viss tid på sig att överklaga beslutet till tingsrätten (s.k. klander av bodelningsbeslut).

Har du fler frågor? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444.

Bodelningsavtal – Juristjouren

Familjerätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.