Bodelningsavtal

Bodelningsavtal

Ett bodelningsavtal är ett avtal som reglerar hur man ska fördela egendom (giftorättsgodset)  mellan två makar eller hur man ska fördela samboegendom mellan sambor. Ett bodelningsavtal mellan makar kan upprättas under pågående äktenskap, i samband med skilsmässa eller efter att en av makarna gått bort. För sambor kan ett bodelningsavtal ingås efter en separation eller efter att en av parterna i samboförhållande avlidit.

I texten nedan beskriver vi mer ingående vad som är viktigt att tänka på i samband med bodelning och upprättande av bodelningsavtal. Du hittar också information om hur du går tillväga om du behöver hjälp med bodelningsavtal eller i en bodeningsprocess.

När bör man skriva ett bodelningsavtal?

Bodelning ska ske efter skilsmässa men kan också ske efter en av makarnas dödsfall. I det senare fallet så det är dock valbart för den efterlevande maken att avstå från att genomföra bodelning. Vid separation mellan sambor ska bodelning ske om någon av parterna begär det, vid händelse att en part i ett samboförhållande går bort så är det emellertid endast den efterlevande sambon rätt att begära att bodelning ska ske.

Ett bodelningsavtal kan man beskriva som ett bokslut och det är generellt en god idé att genomföra bodelningen så snart som möjligt efter en skilsmässa eller separation. Det blir oftast enklare att gå vidare i livet på varsitt håll när man löst sina ekonomiska mellanhavanden. En annat argument för att genomföra bodelning i tid är att rätten att kräva bodelning finns kvar lång tid efter en skilsmässa. För makar finns nämligen inte någon lagreglerad yttre tidsgräns för att begära bodelning, vilket medför att en f.d. make kan begära bodelning många år efter en skilsmässa. En bodelning efter samboskap måste man däremot begära senast inom 1 år från separationen.

Vil­ken egen­dom ska ingå i en bodelning?

För ett gift par ingår allt som är så kallat giftorättsgods i en bodelning undantaget eventuell enskild egendom. Enskild egendom kan finnas reglerat i ett mellan makarna upprättat äktenskapsförord, eller i ett gåvobrev eller testamente där någon av parterna erhållit en gåva eller ett arv med villkor om att den egendomen ska utgöra gåvotagarens eller testamentstagarens enskilda egendom. Vissa förmånstagarförordnanden i försäkringar kan också reglera att försäkringsersättningen ska utgöra enskild egendom. Sådan egendom som trätt istället för enskild egendom är som huvudregel också enskild egendom.

I bodelning mellan sambor ingår parternas bostad samt bohag som är förvärvad för gemensam användning. Detta utgör då s.k. samboegendom. I ett bodelningsavtal i samband med separation mellan sambor kan man således endast fördela samboegendom. Det råder avtalsfrihet mellan både makar och sambor. Detta innebär att parterna i huvudsak själva kan bestämma vilka värderingsmetoder de ska använda för egendomen.

Finns det formkrav för bodelningsavtal?

Det finns två lagreglerade formkrav för ett bodelningsavtal och det är att det ska vara en skriftlig handling som undertecknas av båda parter. Det är viktigt att poängtera att ett bodelningsavtal trots uppfyllda, grundläggande formkrav bör vara mycket tydligt utformat exempelvis vad gäller hur egendomen fördelas (lottläggning), att avtalet avser att upplösa den ekonomiska gemenskapen mellan parterna samt reglerar att en slutlig bodelning sker genom avtalets ingående och att parterna förklarar att de inte har några ytterligare anspråk mot varandra. Ett otydligt bodelningsavtal kan vara en falsk trygghet.

När blir ett bodelningsavtal giltigt?

Ett bodelningsavtal blir giltigt när parterna skrivit under. Om bodelningsavtalet upprättas i samband med skilsmässa och undertecknas under betänketiden blir avtalet slutligt gällande i samband med att skilsmässan fullföljs och när tingsrätten meddelar dom om äktenskapsskillnad.

Önskar ni anlita en jurist för upprättande av bodelningsavtal?

I de flesta fall är det en god idé att ta hjälp av en jurist att upprätta bodelningsavtal efter en separation eller skilsmässa. Särskilt i de fall det finns väsentliga värden i boets behållning, såsom fastigheter, bostadsrätter, större kapital och aktieinnehav m.m.

Viktiga anledningar till att ta hjälp av en erfaren jurist för upprättandet är att säkerställa att avtalet håller tillräcklig hög kvalitet för att godtas av banker, lantmäteri och övriga aktörer som kan beröras av avtalet. Det är också relevant för att säkerställa att bl.a. skatteeffekter beaktas vid beräkning av utköp av bostad samt för att få ett tydligt avslut på de ekonomiska och juridiska mellanhavandena mellan parterna. Detta är viktigt för att minimera risk för oenighet eller problem i framtiden.

I det fall ni övergripande är överens om hur bodelningen ska se ut, vad egendomen är värd och vem som ska ha vad erbjuder vi ett fast pris om 6500kr för upprättande av ett bodelningsavtal.

I detta ingår:

  • Möte med jurist för genomgång på distans eller på kontor
  • Upprättande av bodelningsavtalet
  • Avtal skickas till er för signering

Ring oss på 0771-333 444 eller maila på info@juristjouren.se så kontaktar vi dig nästkommande vardag för att hitta en tid för möte. Du är också välkommen att kontakta oss för kostnadsfri inledande rådgivning, vid följdfrågor eller om du behöver specialiserad hjälp av ett ombud i en bodelningprocess. Du når oss vardagar oss mellan 8-17.

Läs mer här:

Bodelning mellan makar 

Bodelning mellan sambos

Familjerätt

 

Artiklar inom familjerätt

Bodelningsförrättare

Bodelningsförrättare

Om en av parterna inte vill medverka till en bodelning eller om man inte kommer överens om till exempel vad som ska bodelas, vem som ska ta över bostaden eller vad en viss tillgång har för värde måste man ansöka om en bodelningsförrättare för att tvinga fram en...

Vem får hunden vid en separation?

Vem får hunden vid en separation?

Frågan om vad som händer med ett husdjur vid en separation eller skilsmässa blir allt vanligare. Allt fler hushåll skaffar hund eller något annat husdjur och vid en skilsmässa/separation kan det finnas väldigt mycket känslor med i bilden. En hund är ofta som en...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.