Ansökan om ensam vårdnad

pappa med ett barn i famnen på en strand mot havet. Ansökan om ensam vårdnad.

Att ändra på vårdnaden kan ske på två sätt. Antingen genom att föräldrarna kommer överens eller genom en dom från tingsrätten.

Vilka grunder kan finnas för ensam vårdnad?

Utgångspunkten är att gemensam vårdnad är förenligt med barnets bästa och det krävs således starka skäl för att ensam vårdnad ske ses som det bästa för barnet. Det finns två huvudtyper av omständigheter som kan läggas till grund för ett yrkande om ensam vårdnad.

Den första grunden är samarbetssvårigheter. Det vill säga om det föreligger stora samarbetssvårigheter mellan föräldrarna och samarbetet är så pass bristfälligt att föräldrarna inte är kapabla att fatta gemensamma beslut i frågor som rör barnet. Ur domstolssynpunkt är svårigheten ofta i dessa fall att reda ut var det egentliga problemet ligger och vem av föräldrarna som således bäst lämpar sig som ensam vårdnadshavare. Detta kan många gånger vara svårt då föräldrarnas uppfattningar ofta är väldigt olika och att det utöver det finns bristfälligt med underlag och bevis. Det är med andra ord ofta ovisst att inleda en process om ensam vårdnad endast baserat på samarbetssvårigheter.

Den andra grunden är att någon av föräldrarna är olämplig som vårdnadshavare och att detta påverkar barnet negativt. Det kan handla om exempelvis alkohol- och drogmissbruk, kriminalitet, misshandel av barnet eller bristande omsorgsförmåga m.m. Även här är det en fördel om det finns underlag/bevis som på olika sätt styrker den aktuella problematiken för att ha så goda chanser som möjligt.

Stämningsansökan

Om föräldrarna inte kommer överens måste den förälder som önskar en ändring av vårdnaden ansöka om stämning vid tingsrätten. Den 22 mars 2022 infördes en ny bestämmelse om att en part som ansöker om vårdnad, boende eller umgänge först måste ha deltagit i ett informationssamtal hos familjerättsenheten på kommunen för att det ska vara möjligt att inleda en process i domstol. Anledningen till detta är att familjerätten ska informera parterna vad det innebär att gå igenom en vårdnadstvist samt se över möjligheter att få föräldrarna att komma överens. Det finns med andra ord stora likheter med ett så kallat samarbetssamtal. Hur snabbt ett sådant samtal kan ske varierar beroende på ärendebelastning från kommun till kommun. Rekommendationen är således att ta kontakt med familjerättsenheten i den aktuella kommunen för att få en närmare uppfattning om detta.

Vad kan ett bevis bestå av?

Ett bevis kan exempelvis bestå av vittnesuppgifter som kan intyga en saks tillstånd i det aktuella fallet. Ur bevisvärderingsynpunkt är det ofta värdefullt med vittnen som inte har ett direkt partsintresse i konflikten. Det är alltså klokt att inte endast basera sin talan på vittnesuttalande från nära familjemedlemmar. Några exempel på mer objektiva vittnen kan vara lärare från skola, vårdpersonal, ledare för fritidsaktiviteter, grannar m.m. Annan dokumentation som kan vara värdefull som bevisning är mejl/sms-korrespondens och inspelade samtal parterna emellan. Det är lagligt att spela in ett samtal så länge man själv är en deltagande part.

Vid rättens bedömning i en vårdnadstvist läggs också stor vikt vid en eventuell vårdnadsutredning. En sådan utredning kan ske på begäran av den tingsrätt som handlägger tvisten som en del av utredningen i målet och genomförs av socialnämnden i kommunen där barnet är bosatt.

Slutligen är det viktigt att poängtera att rätten gör en individuell bedömning i varje domstolsfall varför man ska vara försiktigt med allt för generaliserande svar. Detaljer i ett ärende kan skilja sig åt och fall som till synes liknar varandra på ytan kan således leda till olika utfall i domstol.

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess

Familjerätt – Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.

Artiklar inom familjerätt

Bodelningsförrättare

Bodelningsförrättare

Om en av parterna inte vill medverka till en bodelning eller om man inte kommer överens om till exempel vad som ska bodelas, vem som ska ta över bostaden eller vad en viss tillgång har för värde måste man ansöka om en bodelningsförrättare för att tvinga fram en...

Vem får hunden vid en separation?

Vem får hunden vid en separation?

Frågan om vad som händer med ett husdjur vid en separation eller skilsmässa blir allt vanligare. Allt fler hushåll skaffar hund eller något annat husdjur och vid en skilsmässa/separation kan det finnas väldigt mycket känslor med i bilden. En hund är ofta som en...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR